U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Gerechtigheid van God

Stel je voor dat Paulus gestopt was bij Romeinen 3:20. Wat zouden we dan ongelukkig zijn. Dan had hij beslist geen blijde boodschap gehad; er is niemand rechtvaardig, niet één.
Gelukkig mag Paulus verder schrijven. God heeft hem wel een blijde boodschap gegeven. Vers 21 begint met het prachtige woordje "MAAR". Alles wat hiervoor gezegd is is waar, maar... Maar betekent vergeet al het voorgaande, deze weg loopt niet dood er is een uitweg.
Vers 21 Maar nu is, buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard.
"
NU", nog zo'n mooi woord. Deze gerechtigheid van God zal niet in de toekomst geopenbaard worden, maar nu. Dat nu is tweeduizend jaar geleden begonnen en duurt nog steeds voort. Voor de komst van de Here Jezus werd er wel al van gesproken, maar ze was nog niet openbaar gemaakt zoals in de tegenwoordige tijd. De wet en de profeten getuigden ervan.

Het is de gerechtigheid van God, niet de gerechtigheid door God of iets dergelijks. Neen, deze gerechtigheid is van God, deze gerechtigheid hoort bij God, God is gerechtigheid.
Deze gerechtigheid van God staat tegenover de gerechtigheid van de mens. Die hebben we in het voorgaande gedeelte gezien. Geen mens kan zelf rechtvaardig worden; we kunnen nog zoveel goed doen en nog zoveel trachten de wet te volbrengen, uiteindelijk brengt het ons geen gerechtigheid. De gerechtigheid van de mens schiet te kort.
De gerechtigheid van God gaat buiten de wet om. Het is een gerechtigheid die je nooit kunt verdienen, je kunt hem alleen ontvangen, cadeau krijgen.

De gerechtigheid van God komen we meermalen in de schrift tegen. In de Romeinenbrief zelfs 7 keer
Rom 1:17 Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof
Rom 3:5 Als nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen?
Rom 3:22 namelijk gerechtigheid van God door geloof van Jezus Christus tot allen die geloven.
Rom 3:25-26 Hem (Christus Jezus) heeft God gesteld tot een genadetroon door geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God; tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof van Jezus is.
Rom 4:5-6 Hij die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid; zoals David de mens gelukkig noemt wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken.
Rom 5:17 Want als door de overtreding van de ene de dood heeft geregeerd door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in leven regeren door de Ene, Jezus Christus.
Rom 10:3 Want daar zij (Israël) Gods gerechtigheid niet kennen en hun eigen gerechtigheid trachten op te richten, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen.
Verder vinden we de gerechtigheid van God nog in 1Kor 1:30, 2Kor 5:21, 9:9, 2Petr1:1, Fil 3:8-9 en Jak1:20.
Maar ook in Matt 6:33 vinden we de gerechtigheid van God. Daar zegt de Here Jezus:
Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.
Het is dus heel belangrijk. Zijn gerechtigheid komt voor alle andere dingen; belangrijker dan eten en drinken of kleding of een dak boven je hoofd. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en deze dingen zullen erbij gegeven worden. Dit zegt de Here Jezus tegen zijn volk Israël.

De gerechtigheid van God is volmaakt in tegenstelling tot onze eigen gerechtigheid vers 23
Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God.
We halen het niet op eigen kracht, maar vers 24
en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.
Het is een geschenk dat ons gegeven wordt op grond van het geloof van Christus Jezus. Niet op grond van ons geloof, zoals de meeste bijbelvertalers ons willen doen geloven. In de grondtekst staat in vers 22 door geloof van Jezus Christus. Zou het anders zijn, dan zouden wij zelf iets moeten doen om de gerechtigheid te ontvangen, nl geloven en dan zou het geen genade meer zijn, maar eigen werk.

In Rom 1:17 lezen we al
gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof.
Dat eerste geloof is het geloof van Christus Jezus en dat geloof werkt ons geloof in Christus Jezus uit. Dat tweede geloof is een gave van God zoals we lezen in Ef 2:8-9.
En zoals Paulus eerst heeft laten zien dat er geen onderscheid is als het gaat om onze zondige staat (vers 9), zo laat hij hier zien dat er geen onderscheid is als het gaat om het ontvangen van Gods gerechtigheid
vers 23-24 Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.
Mensen hebben deze tekst proberen af te zwakken door te zeggen;
allen hebben gezondigd en sommige worden gerechtvaardigd
en die sommige moeten dan wel geloven. Maar dat staat hier niet. Neen, prijs de Heer!
Allen hebben gezondigd en (allen) worden gerechtvaardigd.
Dat is echt goed nieuws!
Vers 27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van geloof.
Vers 28 Want wij stellen vast, dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof, zonder werken van de wet.
Het is duidelijk dat dit geloof slaat op het geloof van Christus Jezus.

De Here Jezus is een geschenk van God vers 25
Hem heeft God gesteld tot een genadetroon.
Het woord genadetroon kun je ook vertalen met verzoendeksel. En dan zijn we terug in het oude testament in de tempeldienst . Het verzoendeksel lag op de ark van het verbond. Het was de plaats waar God woonde. Eén keer per jaar mocht de hogepriester daar binnengaan en God ontmoeten bij het verzoendeksel. Hij kwam dan met bloed om verzoening te doen voor het volk, en dat herhaalde zich elk jaar. Christus Jezus is niet alleen het verzoendeksel, maar Hij is ook de hogepriester en het bloed dat Hij binnenbrengt is Zijn eigen bloed. Op grond van dat bloed, dat geloof (of trouw) van Christus Jezus zijn wij gerechtvaardigd. Eens voor al!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende