U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Christus Jezus kennen

In onze serie studies over de vraag wie God is hebben we al aandacht besteed aan het feit dat we Vader God mogen kennen. Het blijkt dat er over Pappa er als christenheid al wat heel vreemde gedachtenrond gaan. We zien Hem vaak niet als de enig, unieke God. We hebben vaak een hard, afstandelijk idee van God.
Mattheüs 25:24 Heer! ik kende U, dat U een hard mens bent,

Hier zien we in de gelijkenis, waar dit citaat uit is, dat deze dienstknecht echt het idee had zijn meester te kennen. Hij kende hem, dacht hij, en wist dus maar al te goed dat hij een hard mens was. We weten dat de Heer dit vertelt als een les over de verhouding tussen God en Zijn schepselen. We kennen Hem wel, denken we, en dan komen we met onze omschrijving van Hem, die echt totaal als een tang op een varken slaat. Christelijke godsdienst in optima forma.

1 Johannes 1: 4 & 8 God is Liefde!
Die God, die Liefde is, is door niemand waar te nemen.
Colossenzen 1:15 Christus Jezus is het beeld van de onzienlijke God,
1 Timotheüs 1:17 De Koning van de aionen, de onvergankelijke, onzienlijke, enige God,
Hebreeën 11:27 Hij
(Mozes) bleef standvastig, als zag hij de Onzienlijke.

Als de enige God, die Liefde is, voor ons niet is waar te nemen, hoe kunnen wij Hem dan ooit kennen? Die eerste tekst verraadt het al.
Colossenzen 1:15 Christus Jezus is het beeld van de onzienlijke God,
Christus Jezus, de Zoon van God, geeft God een gezicht. Dat doet Hij door een plaatje van God te zijn, of zoals het hier staat: Het beeld te zijn van die onzienlijke God. Wat blijkt nou? Zo heb ik Christus Jezus met al mijn evangelische toeters en bellen nooit gekend! Ik dacht dat Hijzelf God was. Dat God Hem gewoon gebruikte als Mens om Zich aan de mensen bekend te maken, dat was nooit in mij opgekomen. Met mijn hele idee dat ik Hem kende, bleek ik Hem helemaal niet te kennen. Vandaar ook dat de Schrift niet alleen spreekt over het leren kennen van Vader God, maar ook over het kennen van de Zoon van God, Christus Jezus.

De wereld kent de Zoon van God niet
Johannes 1:10 Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend.

Godsdienst kent de Zoon van God niet
Johannes 7:26 Zouden de oversten echt erkend hebben dat deze de Christus is?
Johannes 8:52 De Joden zeiden tegen Hem: Nu
herkennen wij dat Jij (Christus Jezus) de duivel hebt.
Johannes 16:3 Dit zullen zij doen, omdat zij de Vader niet
gekend hebben, en Mij ook al niet.

De Zoon van God wel kennen
Mattheüs 11:27 Niemand kent de Zoon dan de Vader, niemand kent ook de Vader dan de Zoon, en aan wie de Zoon het wil openbaren.
Lukas 10:22 Niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en aan wie de Zoon het zal willen openbaren.
Johannes 10:15 Zoals de Vader
(God) Mij (Christus Jezus) kent, zo ken ik de Vader;

De Emmausgangers leerden de Zoon van God kennen
Lukas 24:16 Hun ogen werden gehouden dat zij Hem (Christus Jezus) niet kenden.
Lukas 24:31 Hun ogen werden geopend, en zij
kenden Hem (Christus Jezus);
Lukas 24:35 Zij vertelden … hoe Hij hun bekend was geworden in het breken van het brood.

De Zoon van God kennen als de Heilige van God
Johannes 6:69 Wij hebben geloofd en erkend dat U de Heilige van God bent.

De Zoon van God kennen als onze Heer & Redder
2 Petrus 1:8 De kennis van onze Heer Jezus Christus.
2 Petrus 2:20 De
kennis van de Heer en Redder Jezus Christus,

De Zoon van God kennen heeft, vanwege Zijn beeld zijn van God, tot gevolg dat je ook Vader God kent
Johannes 14:7 Als jullie Mij (Christus Jezus) gekend hadden, dan zouden jullie ook Mijn Vader (God) gekend hebben; en vanaf nu kennen jullie Hem en hebben Hem gezien.
Johannes 14:9 Jezus zei tegen hem: Ben ik nou al zo lang bij je en
ken je me nog niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;

Het concreet kennen van Vader God en de Zoon van God is het leven van de aioon
Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

De Zoon van God kennen werkt praktisch iets uit (hier voor de Joodse gelovigen in het nieuwe verbond)
1 Johannes 2:3-4 Hieraan kennen wij, dat wij Hem (Christus Jezus) gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in Hem is de waarheid niet;
1 Johannes 3:6 Iedereen, die zondigt, die heeft Hem
(Christus Jezus) niet gezien, en heeft Hem niet gekend.

De Zoon van God leren kennen in Zijn opstanding
Johannes 8:28 Jezus zei tegen hen: Als jullie de Zoon des mensen zullen verhoogd hebben, dan zullen jullie erkennen dat Ik het ben, en dat Ik uit mijzelf niets doe; maar deze dingen spreek Ik, zoals de Vader mij geleerd heeft.

Wij kennen de Zoon van God nu als de opgestane en verheerlijkte Heer in Gods rechterzij
2 Corinthiërs 5:16 Als we Christus naar het vlees gekend hebben, dan kennen we Hem nu niet meer naar het vlees.

Onze hunkering naar het volledig kennen van de Zoon van God
Filippenzen 3:10 Opdat ik Hem (Christus Jezus) mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap aan Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordend;

Het einddoel van het kennen van de Zoon van God voor het lichaam van Christus
Efeziërs 4:13 Totdat wij allen zullen gekomen zijn tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volwassenheid van de volheid van Christus,

God is Liefde!
1 Johannes 1: 4 & 8 God is Liefde!
De onzienlijke God toont Zichzelf in Zijn Zoon.
Colossenzen 1:15 Christus Jezus is het beeld van de onzienlijke God,
Alle vier de Evangeliën door geeft de Zoon van God ons het grandioze plaatje van Vaders wervende liefde. In zijn brieven tekent Paulus het heerlijke plaatje van de opgestane en verheerlijkte Heer in Gods rechterzij.
Efeziërs 1:20 God heeft Christus uit de doden opgewekt; en Hij liet Hem zitten in Zijn rechterzij in de hemelse gewesten,
Efeziërs 2:6 God heeft ons mee opgewekt, en heeft ons mee gezet in de hemel in Christus Jezus;
Colossenzen 3:1 Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten in de rechterzij van God.

Puur onverdiend mogen wij die heerlijke positie genieten met Christus in Gods rechterzij. Zoals destijds het beeld van de onzienlijke God in de Persoon van de Zoon van God hier op aarde zichtbaar was, zo is nog altijd dat beeld in jou en mij zichtbaar. Want zoals God genade werkte in Zijn geliefde Zoon, zo werkt Hij nu genade in jou en mij. God is Liefde en die liefde is in ons hart uitgestort.
Romeinen 5: 5 De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is.

Die liefde werkt God nog altijd uit in jou en mij.
2 Corinthiërs 5:14 De liefde van Christus dringt ons;
Dezelfde liefde, die Christus dreef, dat drijft ons nu voort. Is er dan een oorzaak waardoor we onze mond niet meer kunnen houden over die liefde? Jazeker! Het komt simpelweg omdat we tot de rotsvaste overtuiging zijn gekomen dat Eén echt van alle mensen gestorven is. Dus moet het wel zo zijn dat iedereen mee gestorven is.
2 Corinthiërs 5:14 Omdat we tot het oordeel zijn gekomen dat daar waar één voor allen gestorven is, allen dan dus ook gestorven zijn.

Vader God werkt Zijn liefde uit in Zijn Zoon. Dat is pure genade! Wij mogen die Zoon en daarmee ook Vader God echt kennen. Dat is ook pure genade! Vader God, die Liefde is, stort Zich helemaal leeg in ons. Wat een genade! Die liefde van Christus dringt ons dan ook puur omdat we dat geweldig perspectief mogen zien dat Eén voor echt iedereen gestorven is, dus moet ook iedereen de gevolgen daarvan ontvangen hebben. Wat een overvloeiende rijkdom van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende