U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Alles loopt dwars door de Zoon van God

Nadenkend over Gods hele plan zijn er drie voorzetsels van belang: “Uit”, “dwars door” en “tot in”. Alles, echt alles, is uit en tot in Vader God, maar Vader God zelf werkt alles dwars door Zijn Zoon. Ook onze gewone dagelijkse zaken lopen telkens uitsluitend dwars door Christus Jezus, onze enige Middelaar tussen God en mensen. Dat “dwars door” bekijken we nu. Hoewel het alles de enige God dient, uit Wie alles is en tot Wie alles is, bekijken we nu uitsluitend Gods Weg om ons aan Zijn hart te hebben en om Zijn plan te volvoeren. Die Weg is Christus Jezus, de Zoon van God.

Alles, echt alles, is dwars door Christus Jezus geschapen
Johannes 1:10 De wereld (kosmos) is dwars door Hem gemaakt;
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader, vanuit wie alle dingen zijn, en wij tot in Hem; en één Heer, Jezus Christus, dwars door Wie alle dingen zijn, en wij dwars door Hem.
Efeziërs 3:9 De God, die alle dingen geschapen heeft dwars door Jezus Christus;

De verzoening van alles, echt alles, verloopt dwars door Christus Jezus
Colossenzen 1:20 Dwars door Hem (Christus Jezus) verzoende God alle dingen tot Zichzelf, na vrede gemaakt te hebben dwars door het bloed van Zijn kruis, dwars door Hem, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
2 Corinthiërs 5:18 Alles is vanuit God, Die ons met zichzelf verzoend heeft dwars door Christus,

Contact met Vader God dwars door de enige Middelaar, Christus Jezus
Romeinen 1:8 In de eerste plaats dank ik de God van mij dwars door Jezus Christus
Romeinen 7:25 Ik dank de God dwars door Jezus Christus, onze Heer!
Romeinen 16:27 De alleen wijze God is dwars door Jezus Christus de eer tot in de aionen!
Efeziërs 2:18 Dwars door Hem hebben wij beiden rustend in één Geest de toegang naar de Vader toe.
Colossenzen 3:17 God, de Vader, dankende dwars door Hem.
Hebreeën 7:25 Hij kan volkomen redden wie dwars door Hem tot de God naderen,
Hebreeën 13:15 Laten wij dwars door Hem voortdurend een lofoffer brengen aan de God,
1 Petrus 2:5 Geestelijke offers offeren, die aangenaam zijn voor de God dwars door Jezus Christus.

Vrede, Genade & Waarheid dwars door Jezus Christus
Johannes 1:17 De genade en de waarheid is dwars door Jezus Christus geworden.
Handelingen 10:36 Het woord, aan de zonen van Israël gezonden, verkondigt vrede dwars door Jezus Christus,
Romeinen 5:21 De genade zal heersen dwars door gerechtigheid tot in het leven van de aioon, dwars door Jezus Christus,

De redding verloopt dwars door Christus Jezus
Johannes 3:17 God heeft Zijn Zoon in de wereld (kosmos) gezonden opdat de wereld (kosmos) dwars door Hem gered zou worden.
Romeinen 5:9 Wij zullen dwars door Hem gered worden,

Het geloven loopt dwars door Christus Jezus
Johannes 1:7 Opdat allen dwars door Hem geloven zouden.
Handelingen 3:16 Het geloof, dat dwars door Hem is,
2 Corinthiërs 3:4 Zo´n vertrouwen hebben wij dwars door Christus naar de God toe.
1 Petrus 1:21 Wie dwars door Hem gelooft tot in God,

Het echte leven verloopt dwars door Christus Jezus
1 Johannes 4:9 De God heeft Zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden, opdat wij zouden leven dwars door Hem.

Alle consequenties van het geloofsleven lopen ook dwars door Jezus Christus
Romeinen 8:37 Wij zijn meer dan overwinnaars dwars door Hem die ons liefheeft.
2 Corinthiërs 1:5 onze troost
(op het lijden) is dwars door Christus overvloedig.
Galaten 4:7 Jullie zijn zonen; en omdat je een zoon bent, daarom ben je ook erfgenaam van God dwars door Christus heen.
Efeziërs 1:5 De God heeft ons tevoren dwars door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd,
Filippenzen 1:11 De vrucht van de gerechtigheid, die dwars door Jezus Christus is,
Titus 3:5-6 Het bad van de wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest, die de God rijkelijk over ons heeft uitgestort dwars door Jezus Christus,
Hebreeën 13:21 Terwijl God in jullie uitwerkt, wat een plezier voor Hem is, dwars door Jezus Christus.

God oordeelt dwars door Jezus Christus heen
Romeinen 2:16 Op de dag, dat de God het verborgene van de mensen zal oordelen dwars door Jezus Christus,

Ook onze opstanding verloopt dwars door Jezus Christus
2 Corinthiërs 4:14 Wij weten dat de God, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons dwars door Jezus zal opwekken,

Vader God is dus van alles de initiatiefnemer, die alles Zijn plaats geeft en Die dat doet dwars door Zijn Zoon heen, de Middelaar tussen God en mensen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende