U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Epiloog

Ik was al driftig aan het doorpennen. Er stonden nog diverse studies op stapel over de vraag wie God is en er was ook al het één en ander klaar om de website op te gaan. Dit is voorlopig echter genoeg. We hebben iets meer van Vader God en Zijn Zoon Christus Jezus mogen ontdekken. We hebben ook iets geproefd van Zijn onvoorwaardelijke liefde voor een ieder. Ik weet het: Er valt nog veel meer over te zeggen. We hebben er nog maar net aan geroken. Hier laten we het echter bij. Nu kunnen we nog maar één ding: Hem de eer geven, roemen in Hem, Zijn naam loven en prijzen.

Genesis 14:20 Geloofd zij God, de Allerhoogste,
1 Kronieken 16:10 Roemt in de Naam van Zijn heiligheid;
1 Kronieken 16:34 Looft Yahweh, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
1 Kronieken 29:20 Looft nu Yahweh, jullie God!
2 Kronieken 20:21 Looft Yahweh, want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon!
Nehemia 9:5 Looft Yahweh, jullie God, vanaf de aioon tot aan de aioon; ze zullen de Naam van Uw heerlijkheid loven, die verhoogd is boven allen lof en prijs!
Psalmen 33:2 Looft Yahweh met de harp;
Psalmen 66:8 Looft, jullie volken! onze God;.
Psalmen 68:26 Looft Yahweh God in de gemeenten,
Psalmen 72:19 Geloofd zij de Naam van Zijn heerlijkheid tot in de aioon;
Psalmen 96:2 Zingt Yahweh, looft Zijn Naam;
Psalmen 100:4 Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.
Psalmen 103:20 Looft Yahweh, Zijn engelen!
Psalmen 103:21 Looft Yahweh, al Zijn heirscharen!
Psalmen 103:22 Looft Yahweh, al Zijn werken! ….. Loof Yahweh, mijn ziel!
Psalmen 104:35 Loof Yahweh, mijn ziel! Hallelujah!
Psalmen 105:1 Looft Yahweh, roept Zijn Naam aan,
Psalmen 105:3 Roemt in de Naam van Zijn heiligheid;
Psalmen 106:1 Hallelujah! Looft Yahweh, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 106:48 Geloofd zij Yahweh, de God van Israël, vanaf de aioon en tot aan de aioon; het hele volk zegt dan: Amen, Hallelujah!
Psalmen 107:1 Looft Yahweh, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 111:1 Hallelujah! Ik zal Yahweh loven van ganser harte;
Psalmen 113:1 Hallelujah! Looft, jullie knechten van Yahweh! looft de Naam van Yahweh.
Psalmen 113:2 De Naam Yahweh zij geprezen, vanaf nu tot aan de aioon.
Psalmen 115:18 Wij zullen Yahweh loven vanaf nu tot aan de aioon. Hallelujah!
Psalmen 117:1 Looft Yahweh, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën!
Psalmen 118:1 Looft Yahweh, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 134:1 Looft Yahweh, jullie allemaal, knechten van Yahweh! jullie, die de hele nacht in het huis van Yahweh staan.
Psalmen 134:2 Heft jullie handen op naar het heiligdom, en looft Yahweh.
Psalmen 135:1 Hallelujah! Prijst de Naam van Yahweh, prijst Hem, jullie, knechten van Yahweh!
Psalmen 135:3 Looft Yahweh, want Yahweh is goed; zingt Zijn Naam psalmen, want Hij is liefelijk.
Psalmen 135:19 Jullie, huis van Israël! looft Yahweh; jullie, huis van Aäron! looft Yahweh.
Psalmen 135:20 Jullie, huis van Levi! looft Yahweh; jullie, die Yahweh vrezen! looft Yahweh.
Psalmen 135:21 Geloofd zij Yahweh vanuit Sion, Die te Jeruzalem woont. Hallelujah!
Psalmen 136:1 Looft Yahweh, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon;
Psalmen 136:2 Looft de God van de goden; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 136:3 Looft de Adonai van de adonim; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 136:26 Looft de God van de hemel; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 146:1 Hallelujah! O mijn ziel! prijs Yahweh.
Psalmen 147:1 Looft Yahweh, want het zingen van psalmen voor onze God is goed omdat Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.
Psalmen 148:1 Hallelujah! Looft Yahweh uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!
Psalmen 148:2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!
Psalmen 148:3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, jullie allemaal, lichtende sterren!
Psalmen 148:4 Looft Hem, jullie hemelen van de hemelen! en jullie wateren, die boven de hemelen zijn!
Psalmen 148:7 Looft Yahweh, van de aarde; jullie, walvissen en alle afgronden!
Psalmen 149:1 Hallelujah! Zingt Yahweh een nieuw lied; Zijn lof zij in de Gemeente van Zijn gunstgenoten.
Psalmen 150:1 Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel van Zijn sterkte!
Psalmen 150:2 Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid van Zijn grootheid!
Psalmen 150:3 Looft Hem met geklank van de bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
Psalmen 150:4 Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!
Psalmen 150:5 Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
Psalmen 150:6 Alles, wat adem heeft, looft Yahweh! Hallelujah!
Jeremia 20:13 Zingt Yahweh, prijst Yahweh;
Jeremia 33:11 Looft Yahweh van de heirscharen, want Yahweh is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon!
Daniël 4:34 Ik loofde de Allerhoogste, ik prees en verheerlijkte de Levende van de aioon omdat Zijn heerschappij een heerschappij van de aioon is en Zijn Koninkrijk van geslacht tot geslacht;
Romeinen 15:11 Looft de Heer, jullie allemaal, heidenen, en prijst Hem, jullie allemaal, volken!
Romeinen 16:27 De alleen wijze God, Hem zij dwars door Jezus Christus de heerlijkheid tot in de aionen! Amen.
1 Corinthiërs 1:31 Die roemt, die roemt in de Heere.
2 Corinthiërs 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting;
2 Corinthiërs 10:17 Die roemt, die roemt in de Heere.
2 Corinthiërs 11:31 De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geloofd wordt tot in de aionen,
Efeze 1: 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
Efeziërs 3:21 Hem zij de heerlijkheid (rustend) in de gemeente (rustend) in Christus Jezus, tot in alle geslachten van de aioon van de aionen! Amen.
1 Timotheüs 1:17 De Koning van de aionen, de onvergankelijke, onzienlijke, enige God zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.
1 Timotheüs 6:16 Hij, die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en aionische kracht! Amen.
1 Petrus 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
1 Petrus 4:11 Opdat God in allen geprezen wordt dwars door Jezus Christus,
1 Petrus 5:10 - 11 De God van alle genade, die jullie geroepen heeft in Christus Jezus, ….. Hem zij eer en macht tot in de aionen van de aionen! Amen.
Judas 1:25 De enige God, onze Redder zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, nu en tot in alle aionen! Amen.
Openbaring 19:5 Looft onze God, jullie allemaal, Zijn dienstknechten, en jullie, die Hem vrezen, beiden klein en groot!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina //