U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De God van het Oude Testament is toch geen liefde?

Je kan over onvoorwaardelijke liefde spreken en gegarandeerd krijg je de volgende tegenwerping:
“Die God van het Nieuwe Testament is wel sympathiek, maar Die van het Oude Testament heeft wel een behoorlijk kort lontje!”
In dat denken zou het dus niet dezelfde God zijn. Eigenaardig! Ik kom Zijn liefde en genade overal op al de bladzijden van het Oude Testament tegen. Dit keer laat ik dan, wat dat Oude Testament betreft, ook maar eens alleen de Schrift spreken zonder verder commentaar.

Genesis 6:8 Noach vond genade in de ogen van Yahweh.
Exodus 15: 13 U hebt door uw barmhartigheid uw volk geleid, dat U verlost hebt, en hebt hen door uw sterkte gevoerd naar uw heilige woning.
Exodus 33:19 Ik laat al Mijn goedheid voor jullie langsgaan, Ik roep de naam Yahweh voor jullie uit, Ik ben genadig wie Ik genadig ben en Ik ontferm mij over wie Ik mij ontferm.
Exodus 34: 6-7 Yahweh gaat hem voorbij en roept: Yahweh, Yahweh God, barmhartig en genadig, lankmoedig en overvloeiend van genade en waarheid, Die genade bewijst aan duizenden, die misdaad, overtreding en zonde wegdraagt,
Numeri 14:18 Yahweh is lankmoedig en overvloeiend van genade, ongerechtigheid en overtreding wegdragend.
Deuteronomium 4:31 Yahweh, jullie God, is een barmhartig God; Hij zal je niet verlaten of je in de ellende storten.
Deuteronomium 7:13 Hij houdt onvoorwaardelijk van jullie en zegent jullie,
Deuteronomium 23:5 Yahweh, jullie God …. veranderde voor jullie de vloek in zegen, omdat Yahweh, jullie God, onvoorwaardelijk van jullie houdt.
Deuteronomium 33:3 Hij houdt onvoorwaardelijk van de volkeren!
Deuteronomium 33:12 Van Benjamin zei hij: De beminde van Yahweh, Hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem de hele dag overdekken, en tussen Zijn schouders zal hij wonen!
Richteren 6:24 Yahweh is vrede!
2 Koningen 13:23 Yahweh is hun genadig en ontfermt zich over hen,
2 Kronieken 2:11 Omdat Yahweh Zijn volk onvoorwaardelijk liefheeft, heeft Hij jou tot koning over hen gesteld.
2 Kronieken 9:8 Geloofd zij Yahweh, je God, Die er plezier in heeft om jou op de troon te plaatsen en tot koning te stellen voor Yahweh, jouw God vanwege Zijn onvoorwaardelijke liefde voor Israël,
2 Kronieken 30:9 Yahweh, jullie God, is genadig en barmhartig,
Nehemia 9:17 U bent een God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot van weldadigheid,
Nehemia 9:31 U bent een genadig en barmhartig God.
Psalmen 47:4 Hij kiest voor ons een erfdeel, de heerlijkheid van Jakob, die Hij onvoorwaardelijk liefheeft.
Psalmen 84:11 Yahweh God geeft genade en eer;
Psalmen 86:15 U, mijn Adonai God, bent barmhartig en genadig, lankmoedig, en overvloeiend van goedertierenheid en trouw.
Psalmen 103:8 Barmhartig en genadig is Yahweh, lankmoedig en overvloeiend van goedertierenheid.
Psalmen 111:4 Yahweh is genadig en barmhartig.
Psalmen 130:7 Bij Yahweh is goedertierenheid, en bij Hem is een overvloed aan verlossing.
Psalmen 135:3 Yahweh is goed;
Psalmen 145:8-9 Genadig en barmhartig is Yahweh, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Yahweh is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
Jesaja 48:14 Yahweh houdt onvoorwaardelijk van hem,
Jesaja 63:9 Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost;
Jeremia 31: 1-4 In die tijd, zegt Yahweh, zal Ik de God zijn van alle geslachten van Israël. Zij zullen Mijn volk zijn. Dus zegt Yahweh: Het volk, dat overgebleven is van het zwaard, vindt genade in de woestijn, als Israël heentrekt tot zijn rust. Yahweh verscheen mij van veraf. Met de liefde van de aioon heb ik je onvoorwaardelijk lief, daarom trek Ik jou naar Mij toe uit enkel goedertierenheid. ik wil je weer opbouwen en dan ben je ook opgebouwd, jij jonkvrouw Israël;
Jeremia 31: 20 Is niet Efraïm
(Israël) mijn dierbare zoon en mijn troetelkind? Want Ik blijf er aan terugdenken wat Ik hem heb toegezegd, daarom breekt Mijn hart over hem met ontferming. Ik kan niet anders dan Mij over hem ontfermen, zegt Yahweh.
Jeremia 32: 40-41 Ik houd niet op met hun goed te doen. Ik zal hun mijn vrees in het hart geven zodat zij niet van Mij afwijken. Ik vind Mijn plezier in het goed doen aan hen. Ik plant hen, echt waar, van ganser harte in dit land.
Ezechiël 18: 31-32 Waarom zouden jullie sterven, o huis van Israël? Want Ik heb helemaal geen plezier in de dood van de stervenden, spreekt Adonai Yahweh:
Ezechiël 33: 11 Zo waarachtig dat Ik leef, spreekt Adonai Yahweh, Ik heb helemaal geen plezier in de dood van de goddelozen,
Hosea 3:1 Yahweh zei tegen mij: Ga nou nog eens heen, bemin een hoerige, overspelige vrouw; zoals Yahweh de zonen van Israël onvoorwaardelijk liefheeft, maar zij keren zich tot andere goden en zijn liefhebbers van wijn.
Hosea 11: 1-4 Die jonge knul Israël had Ik onvoorwaardelijk lief. Ik riep hem, mijn zoon, uit Egypte. Men riep hen, maar zij gingen weg om te offeren aan de Baäls en om wierook te ontsteken voor die beelden. Ik pakte Efraïm
(Israël) bij zijn armen beet en leidde hem. Ze hadden geen idee dat Ik hen genas. Ik liet hen met menselijke banden trekken, met koorden der liefde, en hielp hen om het juk aan hun hals te dragen. Ik gaf hen te eten.
Joël 2:13 Hij
(Yahweh) is genadig en barmhartig, lankmoedig en overvloeiende van goedertierenheid,
Jona 4:2 ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig en overvloeiende van goedertierenheid,
Micha 7: 18-19 Wie is nou een God zoals U, die ongerechtigheid wegdraagt, die de overtredingen van hen die zijn overgebleven binnen Zijn erfdeel voorbij laat gaan, die Zijn toorn voor in de toekomst niet vasthoudt, maar die plezier heeft in barmhartigheid? Hij komt weer terug met ontferming over ons, Hij gaat al onze ongerechtigheden uitdelgen en al onze zonden in de diepten van de zee werpen.
Nahum 1:3 Yahweh is lankmoedig,
Nahum 1:7 Yahweh is goed,
Sefanja 3: 16-17 In die tijd zal men tegen Jeruzalem zeggen: Wees nou maar niet bang, en tegen Sion: Laat je handen niet slap worden. Yahweh, jullie God, is meesterlijk bij jullie. Hij zal redden! Ja, Hij gaat met vreugde vrolijk over je zijn! Hij gaat zelfs voor je zwijgen in Zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij zal echt vrolijk over je zijn met gejuich.
Maleachi 1:2 Ik heb jullie onvoorwaardelijk lief, zegt Yahweh; maar jullie zeggen dan: Waarin hebt U dan uw onvoorwaardelijke liefde getoond?

Ja, wie is nou een God zoals U? Dat is nou Vader God! Dat is de God Yahweh! Dat is onvoorwaardelijke liefde!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende