U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wonen in Gods onvoorwaardelijke liefde

De laatste acht studies in deze serie “Wie is God” hebben we voortdurend de onvoorwaardelijke liefde, die de God is, onder de loep genomen. Dat blijft ook in de komende studies het centrale thema omdat dit ons de aard van Vader God toont. Alles komt voort vanuit die onvoorwaardelijke liefde. Het hele plan van God ligt verankerd in die onvoorwaardelijke liefde.

De vraag wordt nogal eens gesteld waartoe Vader God alles geschapen heeft. Wat is het doel van Zijn schepping? Ikzelf heb een tijdlang verklaard dat we dit gewoon niet kunnen weten omdat bij de schepping niet een inlegvelletje met een plan de campagne bijgeleverd zat. Wat Gods doel met deze schepping is, waarom Hij alles geschapen heeft, daar had ik geen idee van, maar als God het maar weet. Het is Zijn schepping. Ik denk nu dat God zich wel degelijk heeft uitgesproken over Zijn einddoel.
1 Corinthiërs 15:28 Wanneer Hem het alles onder-gesteld zal zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onder-stellen aan Hem, die Hem het alles onder-gesteld heeft, opdat de God zij het alles in allen.

De God, die onvoorwaardelijke liefde is, die zal straks wanneer ook de Zoon van God aan Vader God onderworpen zal zijn het alles in allen zijn. Dat zal Hij echt dan zijn, en daar proeven we weer de hele aard van Vader God (onvoorwaardelijke liefde), IN ALLEN! Iedereen dus! Dat is Gods doel met Zijn schepping. Daar zouden we al een hele serie studies op zich aan kunnen wijden. Wat een te gek onderwerp. Maar we kijken vandaag naar de weg, die Vader God daarnaartoe gepland heeft.

Er worden telkens verschillende groepen mensen door Vader God geroepen. De ene met een aardse roeping, de andere met een hemelse roeping. Maar alles en iedereen komt te wonen en wordt geworteld en gegrond in die onvoorwaardelijke liefde, die de God is. Om die woonplaats, de onvoorwaardelijke liefde, te ontdekken bekijken we twee verschillende Griekse woorden:
Strongnummer 3306: “meno” – Het wonen in de betekenis van verblijven (de relaties op aarde/nieuwe verbond).
Strongnummer 2730: “katoikeo” – Het wonen in de betekenis van definitief gevestigd zijn (hemelse relatie/lichaam van Christus).

We beginnen met “meno” – Het wonen in de betekenis van verblijven (de relaties op aarde/nieuwe verbond).
We pakken dus nog eventjes niet de roeping, waarmee wij geroepen zijn, maar we kijken naar de roeping van Gods aardse volk Israël. Maar eerst willen we nog wat duidelijkheid krijgen over het werkwoord op zich. Daarvoor lezen we enkele tekstplaatsen met dit werkwoord in een vrij alledaagse setting.

Voorbeelden van de echte betekenis van verblijven/wonen:
Markus 6:10 Waar je ergens een huis binnengaat, verblijft/woont dan daar, totdat je daarvandaan vertrekt;
Lukas 8:27 Hij
verbleef/woonde niet in een huis, maar in de graven.
Lukas 9:4 Welk huis je dan ook binnengaat,
verblijft/woont daar,
Lukas 10:7
Verblijft/woont in dat huis, …., Gaat niet van het ene huis naar het andere.
Johannes 1:38 Ze zeiden tegen hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester) waar hebt U uw
verblijf/woning?
Johannes 1:39 Zij kwamen en zagen waar Hij zijn
verblijf/woning had,
Handelingen 28:16 Het werd aan Paulus vergund om op zichzelf te
verblijven/wonen met de soldaat die hem bewaakte.

Het is dus simpel het verblijven zoals wij dat ook doen in een woning. We hebben een rustplek gevonden en daar verblijven we dan. Is het je ook opgevallen dat als wij de Bijbelteksten lezen (met name die gaan over het geloofsleven), dat we dan de neiging hebben gedachteloos over het woordje “blijven” heen te stappen? Het lijkt in ons beleven van de tekst nauwelijks enige invloed te hebben. Toch is nou juist dit “blijven”, oftewel het verblijven in de betekenis van wonen, Gods weg van overvloeiende genade met de mens naar dat grote einddoel. En dat begint bij de Geliefde, oftewel de Beminde. De Zoon van God, die onvoorwaardelijk geliefd is door Vader God.

De weg van Gods genade voor Zijn Zoon
Johannes 14:10 Geloven jullie niet dat Ik (rustend) in de Vader ben en de Vader rustend in Mij is? De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik niet vanuit mijzelf, maar de Vader, die (rustend) in mij verblijft/woont, die doet de werken.
Vader God woont in de Zoon van God. Waartoe? Waarom? We weten dat de Zoon het beeld is van Vader God. We weten dat Hij het Woord is van Vader God. Maar waartoe woont Vader God in de Zoon? Het staat er gewoon letterlijk bij. Het wonen in Zijn Zoon tekent de weg van genade, die Vader God met Zijn Zoon gaat.

Wat zien we hier? De Zoon van God spreekt woorden, maar er is niets van Hemzelf bij. Geen enkel woord spreek Hij, die uit Hemzelf voortkomt. Hij is namelijk het Woord van God, niet het Woord van Hemzelf. Vader God verblijft in Hem om in de Zoon de werken te werken, die Hij van tevoren bereid heeft. Herkennen we het? Het is exact zoals God genade werkt in ons.
Efeziërs 2:10 Wij zijn Gods maaksel, tot goede werken geschapen (rustend) in Christus Jezus, die de God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Nu de weg van Gods genade (Onvoorwaardelijke liefde) met de gelovige onder het nieuwe verbond:
Johannes 15:9-11 Zoals de Vader Mij liefheeft, zo heb Ik jullie lief; verblijft/woont (rustend) in Mijn liefde. Als jullie Mijn geboden bewaren, dan zullen jullie (rustend) in Mijn liefde verblijven/wonen, zoals Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb en (rustend) in Zijn liefde verblijf/woon. Dit heb Ik tot jullie gesproken, opdat Mijn blijdschap (rustend) in jullie verblijft/woont en jullie blijdschap volkomen wordt.
1 Johannes 4:16 Wij hebben gekend en geloofd de liefde, die de God
(rustend) in ons heeft. De God is liefde; en die (rustend) in de liefde verblijft/woont, die verblijft/woont (rustend) in de God, en de God (rustend) in hem.

We kijken er tegenaan en wellicht hebben we zelfs de neiging om te gaan steigeren. Waarom? Omdat we het Johannesevangelie en de Johannesbrieven, volkomen ten onrechte, als aan ons geschreven bekijken. Maar we willen ook de vrijheid in Christus, die wij in onze beleving niet kunnen samenbrengen met wat we hier tegenkomen. Dit is nou juist Gods weg van genade met de gelovige onder het nieuwe verbond. Die genade werkt in hun aardse positie uit dat ze de geboden bewaren. Waarom? Die weg van genade tekent Johannes heel duidelijk.

(Even tussen haakjes: We hoeven dus helemaal niks te draaien en te veranderen aan deze duidelijke uitspraken over de geboden wanneer we de adressering gewoon serieus nemen. Dit is aan een aards volk geschreven, die dus ook vanzelfsprekend geboden kent om de maatschappij van dat volk op een goede manier draaiende te houden, en niet aan een hemels lichaam.)

We zagen de Zoon van God in wie Vader God woont, waardoor Hij Gods werken doet. Hier in Johannes 15 staat wat dat inhoudt. “zoals ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en in Zijn liefde verblijf/woon.” De Zoon van God heeft een geweldige rustplek: Dat is de woning, waar Hij verblijft, namelijk Gods onvoorwaardelijke liefde! Gelijktijdig is Christus hier ook weer die unieke Middelaar tussen God en mensen. Hij begint met erop te wijzen hoe Vader God Hem onvoorwaardelijk liefheeft en dat die onvoorwaardelijke liefde door Hem naar deze gelovigen doorgaat. Nu mogen zij in die onvoorwaardelijke liefde, die uit Hem vandaan komt, wonen. Gods onvoorwaardelijke liefde loopt altijd dwars door de Zoon!

Jazeker, de bron is Vader God zelf. Hij is onvoorwaardelijke liefde, zoals Johannes dat hierboven in zijn brief schrijft. In die onvoorwaardelijke liefde mogen deze gelovigen binnen die aardse roeping heerlijk als rustplek wonen. En dan zien we dat dit Middelaarschap van Christus prima functioneert want dan tekent Johannes dat ze eigenlijk wonen in God zelf en God in hen. Zie je Gods plan richting het einddoel? Dat is namelijk dat de God zal zijn het alles in allen.

We hadden ook nog het werkwoord “katoikeo” – Het wonen in de betekenis van definitief gevestigd zijn (hemelse relatie/lichaam van Christus).

Gods weg van genade met ons als leden van het hemelse lichaam van Christus.
Efeziërs 3:14 & 17 Ik (Paulus) buig mijn knieën naar de Vader van onze Heer Jezus Christus toe, ….., zodat de Christus dwars door het geloof in jullie harten woont en jullie in de onvoorwaardelijke liefde geworteld en gegrond zijn;
Colossenzen 2:9-10 In hem
(Christus Jezus) woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk; en jullie hebben de volheid ontvangen in Hem.

Nee, het verblijven in de zin van wonen, zoals we dat bij die aardse roeping tegenkwamen, komt niet terug als we in deze volkomenheidsbrieven rondneuzen. Daar gaat het wonen nog een stap verder. Dwars door het geloof van Christus Jezus woont de Christus in onze harten. En waar hebben de wortels zich in vastgegrepen? Waar vindt het fundament zijn vaste grond? Dat is in die onvoorwaardelijke liefde van God, die zich in de Christus openbaart.

Het is in de Zoon van God dat de hele volheid van de Godheid lichamelijk woont. Hier herkennen we weer wat ook over de Zoon geschreven stond in Zijn aardse relatie.
Johannes 14:10 De Vader, die in mij verblijft/woont, die doet de werken.

Niet alleen woont de hele volheid van de Godheid in de Zoon lichamelijk. Wij als leden van het hemelse lichaam van Christus hebben ook nog eens die volheid ontvangen in Hem. Precies eender zien we die doorwerking bij die aardse gelovigen binnen het nieuwe verbond. Zij mogen wonen in die onvoorwaardelijke liefde in Christus.
Johannes 15:9-11 Zoals de Vader mij liefheeft, zo heb Ik jullie lief; verblijft/woont in Mijn liefde.

Opnieuw zien we ook hier in de omschrijving van het wonen in die overvloeiende liefde van Vader God dit Middelaarschap van Christus prachtig terug. Alles voltrekt Vader God dwars door de Zoon. Paulus tekent de volheid van de Godheid, die woont in de Zoon en de volheid, die wij nu zelf daarin ontvangen hebben. Alles wijst op Gods plan richting het einddoel, namelijk dat God zal zijn het alles in allen. En nu? Nu mogen we nog wonen in die onvoorwaardelijke liefde van de God!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende