U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Liefde geopenbaard als de aard van de God

Zoek eens naar toespraken over liefde en je komt vrijwel altijd op het gedrag van ons mensen uit. Het draait dus bij vrijwel iedereen om de opdracht voor ons als mensen dat wij zouden liefhebben. Maar wat is de kern van de Bijbelse boodschap van liefde? Niet dat wij liefhebben, maar dat de God onvoorwaardelijke liefde is.
1 Johannes 4:9-10 Hierin is de liefde van de God (rustend) in ons geopenbaard, dat de God zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven dwars door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij de God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en zijn Zoon gezonden heeft als verzoening voor onze zonden.

De onvoorwaardelijke liefde van de God is geopenbaard. Wat verborgen en daarmee volslagen onbekend was is op een bepaald moment zichtbaar gemaakt, voelbaar gemaakt. Er was iets volkomen onbereikbaar en niet toegankelijk doordat het in de onzichtbare God voor mensen volstrekt niet open lag. De God was en is en zal altijd zijn de onvoorwaardelijke liefde. Maar de God heeft het gordijn genomen en het volledig open gegooid. Het volle zicht op de onvoorwaardelijke liefde is er en die onvoorwaardelijke liefde blijkt Vader God Yahweh te zijn.

Hoe is ons zicht nu op Vader God? Hoe is ons zicht nu op Yahweh God? Onvoorwaardelijke liefde!
Waarin zien we dan die onvoorwaardelijke liefde? De God heeft Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden opdat wij mensen zouden leven dwars door die Zoon.
Waarin zien we dan die onvoorwaardelijke liefde? De God heeft Zijn Zoon gezonden als verzoening voor onze zonden.

De God (Theos. Afgeleid van “tithemi”.) is de God omdat Hij degene is die plaatst (tithemi). In het openbaren van Zijn onvoorwaardelijke liefde is de God dan ook degene die plaatst en is de eniggeboren Zoon hier degene die geplaatst wordt. De manifestatie van onvoorwaardelijke liefde is dat de God Zijn Zoon in onze wereld zendt. Johannes tekent daarna twee resultaten van deze openbaring van onvoorwaardelijke liefde:
1. Wij mensen zullen daardoor leven dwars door die Zoon.
2. De Zoon is de verzoening voor de zonden van ons mensen.

1. Wij mensen zullen dankzij de openbaring van Gods onvoorwaardelijke liefde leven dwars door die Zoon.
Alles wat wij nu momenteel mogen kennen als het leven uit genade is in deze uitdrukking “Leven dwars door de Zoon” samengebald. We plaatsen eventjes enkele voorbeelden (enkel en alleen uit het begin van de Romeinenbrief) daarvan onder elkaar:

Verzoening met de God dwars door de Zoon
Romeinen 5:11 Onze Heer Jezus Christus, dwars door Wie wij de verzoening gekregen hebben.

Vrede met de God is er dwars door de Zoon
Romeinen 5:1 Wij hebben vrede met de God dwars door onze Heer Jezus Christus,

Toegang tot in de genade is er dwars door de Zoon
Romeinen 5:1-2 Onze Heer Jezus Christus, dwars door Wie wij de toegang verkregen hebben door het geloof tot in deze genade,

Bidden & danken tot de God dwars door de Zoon
Romeinen 1:8 Ik dank mijn God dwars door Jezus Christus,

Ons roemen in de God verloopt dwars door de Zoon
Romeinen 5:11 Wij roemen in de God dwars door onze Heer Jezus Christus,

Paulus bijzondere dienst onder de heidenen als het leven dwars door de Zoon
Romeinen 1:4-5 De Zoon van God, dwars door Wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben voor Zijn naam, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenvolken,

Toekomstige redding dwars door de Zoon
Romeinen 5:9 Wij zullen dwars door Hem gered worden van de toorn.

Gods oordeel straks dwars door de Zoon
Romeinen 2:16 De God zal het verborgene van de mensen oordelen dwars door Jezus Christus,

Dat waren slechts enkele voorbeelden vanuit alleen nog maar het begin van de Romeinenbrief. In alle brieven in het Nieuwe Testament barst dit Middelaarschap van Christus Jezus, de Zoon van God, uit zijn voegen. Deze unieke dienst van de Zoon als Middelaar is de eerste uiting die Johannes in deze brief aangeeft als resultaat van de openbaring van die onvoorwaardelijke liefde, die de aard van de God is.
1. Wij mensen zullen dankzij de openbaring van Gods onvoorwaardelijke liefde leven dwars door die Zoon.

Er was nog een tweede resultaat van die openbaring van onvoorwaardelijke liefde:
2. De Zoon is de verzoening voor de zonden van ons mensen.
1 Johannes 4: 10 Hierin is de liefde, niet dat wij de God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en zijn Zoon gezonden heeft als verzoening voor onze zonden.

Onder alle woede van de mensheid, dat samengebald was in de vijandschap, die daar bij het kruis tot uiting kwam toen men riep: “Weg met Hem! Kruisig Hem!” was daar de God die onvoorwaardelijke liefde openbaarde in de verzoening voor onze zonden. In het unieke woord “Hilasmos”, dat uitsluitend door Johannes gebruikt wordt en dat nog het meest wijst op een bedekking van zonden straalt deze onvoorwaardelijke liefde van de God. Daar kwam de zonde van de mensheid in zijn hele uiterste vorm van woede en vijandschap tot uitdrukking bij het kruis en de God antwoordde puur met onvoorwaardelijke liefde, die nou juist die zonden bedekt. Ik kan niet anders dan bij deze tekst denken aan het bedekken van fouten met de mantel der liefde. Vrijwel nergens wordt die uitdrukking binnen de mensheid positief gewaardeerd. Op zijn best ziet men dit als slap gedrag. Maar de God bedekte onze vijandschap tegen Hem met Zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij bedekte het met de mantel van onvoorwaardelijke liefde. Onvoorstelbaar, wat een God!

De enig andere keer dat dit woord “Hilasmos” langskomt in de Schrift is dus ook een uitspraak van Johannes.
1 Johannes 2:2 Hij (de Zoon van God) is de verzoening voor onze zonden; en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld.
Ja, voor de hele wereld.

Johannes was één van de apostelen, die specifiek een dienst voor Israël hadden. Vandaar ook dat hij met name over het bedekken van zonden spreekt. Dat bedekken was een gegeven over de liefde van de God, dat reeds in het oude testament bekend was. Nou juist hij geeft die enorme reikwijdte van deze verzoening voor onze zonden aan. Het is een verzoening voor de hele wereld! Ook daarin komt opnieuw die onvoorwaardelijke liefde van de God openbaar.

Vijandschap! Niets dan vijandschap! Maar geen vijandschap van de God, nee, vijandschap van ons, de mensheid! God ondergaat dat in de geaardheid, die Hij hoogstpersoonlijk is: Onvoorwaardelijke liefde. Het is Zijn onvoorwaardelijke liefde, die ons van vijanden tot vrienden maakt. Wat een heerlijke openbaring van Zijn liefde!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende