U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De God is Liefde!

1 Johannes 4:8 De God is liefde.
1 Johannes 4:16 De God is liefde,
We gaan binnen de serie “Wie is God?” nu eens naar de kern van wie God concreet is. Dus de vraag wat nou eigenlijk het onveranderlijke wezen van God is? Wat betekent Hij daardoor voor iedereen? Het gaat hierbij dan dus niet over een kenmerk hoe Hij handelt. Het gaat om wie Hij is in wezen en van waaruit al Zijn handelen naar iedereen toe voortkomt. In de komende studies willen we daarom ook langzamerhand wat meer in het volgende Bijbelgedeelte duiken.

1 Johannes 4:7-16 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God; en een ieder die liefheeft, is vanuit de God geboren en kent de God. Wie niet liefheeft heeft de God niet gekend; want de God is liefde. Hierin is de liefde van de God (rustend) in ons geopenbaard, dat de God zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven dwars door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij de God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en zijn Zoon gezonden heeft als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als de God ons zó lief heeft, zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar liefhebben, blijft de God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan weten wij dat wij (rustend) in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons vanuit Geest van Hem gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld. Een ieder die belijdt, dat Jezus de Zoon van de God is, de God blijft (rustend) in hem en hij (rustend) in de God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde, wat is: de God (rustend) in ons te hebben. De God is liefde; en wie in de liefde blijft, blijft in de God en de God in hem.

Maar nu eerst nog even los de vraag: Wie is de God in Zijn wezen? De God is liefde!
1. De God is liefde t.o.v. het Lichaam van Christus (ons dus).
Efeze 5:25 De Christus heeft Zijn gemeente liefgehad en Zich voor haar overgegeven,
De God overlaadt ons met de rijkdommen van genade door ons samen met Christus levend te maken. Daarin bewijst Hij ons Zijn liefde.
Efeze 2:4-5 De God, die rijk is aan erbarming, heeft, dwars door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ….. ons levend gemaakt met de Christus.

2. De God is liefde t.o.v. Zijn vrouw, geheel Israël.
Deuteronomium 7:13 Hij houdt van jullie en zegent jullie en Hij vermeerdert jullie;
Hooglied 2:4 Zijn banier over mij: Liefde.
Jeremia 31:3 Ja, Ik hou van jullie met liefde van de aioon, daarom trek Ik je in goedertierenheid.
Natuurlijk is God dolenthousiast over Zijn vrouw, ook al leeft ze nu nog grotendeels in ongeloof. Haar lot ligt echter gegarandeerd vast in Zijn liefde. Dat is namelijk het wezen van God!

3. De God is liefde zelfs t.o.v. Zijn vijanden.
Deuteronomium 33:3 Ja, Hij heeft de volken lief;
Romeinen 5:10 Wij waren vijanden, maar zijn naar de God toe verzoend door de dood van Zijn Zoon,
Romeinen 11:28 Zij [de Joden] zijn naar het evangelie vijanden dwars door jullie, naar de verkiezing zijn zij geliefden dwars door de vaderen.
Voor de God is niemand een onbekende. Er zijn echter vijanden van de God in overvloed. Besef goed dat wij vijanden waren!!!! De God heeft ingegrepen met Zijn liefde! De God grijpt in bij Zijn Joodse volk met Zijn liefde! De God grijpt ook in bij die woelende volkeren met Zijn liefde! Liefde is namelijk Zijn wezen!

Johannes 3: 16 Zo lief heeft de God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
Zo lief heeft de God de gemeente, het lichaam van Christus.
Zo lief heeft de God Zijn volk Israël.
Zo lief heeft de God de volkeren.
Ja zelfs, zo lief heeft de God Zijn vijanden.
De God is namelijk liefde. Dat is wat Hij is! Liefde!
Daar draait het telkens om als we de kern van wie nou feitelijk de Vader God is in Zijn wezen.

Leerstellig hebben we hier waarschijnlijk nog niet echt een probleem mee. Leerstellig weten we zelfs die vijanden nog te herleiden tot een exclusief groepje uitverkorenen, waar wij ook toe behoren. Uiteindelijk, wij waren ook vijanden. Maar dan de gedachte dat de God, die liefde is, en dus uiteindelijk bij een ieder berouw en bekering zal bewerken, dat ligt ons godsdienstig denken niet. De God, die in Zijn liefde niet exclusief voor ons is, maar die iedereen in die liefde betrekt. Hier komt protest. Daar wordt bezwaar op aangetekend. Dat geeft irritatie. Daar wordt de godsdienstige mens boos over.

De God is liefde. Dat is Zijn wezen. De God zal Nero Zijn liefde bewijzen. Gods liefde zal Napoleon Bonaparte overweldigen. De God werkt met Zijn liefde aan Saddam Hoessein. Osama Bin Laden is het voorwerp van Gods liefde. De God werkt met Zijn liefde aan Moebarak. Erdogan is bemind door De God. Wat denk je van Hitler of de Belg Dutroux? De God is liefde. Dat is Zijn wezen, onbegrensd en onvoorwaardelijk! Telkens opnieuw ontstaat er vijandschap van de kant van de godsdienst op de boodschap van Gods onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde.

In de tijd van Paulus had de godsdienstige Joodse elite er moeite mee dat de volgelingen van Jezus het evangelie verkondigden. Maar ze zagen toch nog één pluspunt: In elk geval bleef de liefde van God gedurende de tijd van Handelingen gewoon beperkt tot het volk Israël. Men ging naar de synagogen. Men predikte aan Joden. Daar hoorde de liefde van God ook thuis. Uiteindelijk waren zij het door God beminde volk. Gods liefde was exclusief binnen hun opvattingen.

Maar telkens opnieuw ontstaat er vijandschap van de kant van de godsdienstige elite op de boodschap van Gods onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde. Paulus kreeg echt van onder uit de zak toen hij aangaf dat Gods liefde wijder en verder zou gaan.
Handelingen 22: 21-22 Hij [God] zei tegen me: Ga heen, want Ik zal jou uitzenden, ver weg, tot in de volkeren. Zij hoorden hem aan tot dit woord toe; maar toen verhieven zij hun stem en riepen: Weg van het land af met zo iemand: want hij behoort niet te blijven leven!

De God, die in Zijn liefde niet exclusief voor ons is, maar die iedereen in Zijn liefde betrekt! Daar komt protest op. Daar wordt bezwaar op aangetekend. Dat geeft irritatie. Daar wordt de godsdienstige mens boos over. Vijandschap van de kant van de godsdienstige elite op de boodschap van Gods onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde.

In het Oude Testament heb je een heel duidelijk plaatje hiervan in wat je wel de biografie van de profeet Jona kan noemen. Het hele feit dat Hij een boodschap van de God naar Ninevé moest brengen zag hij al helemaal niet zitten. We zullen zien dat dit nou juist kwam omdat hij eigenlijk best wel het wezen van de God kende, maar dat paste helemaal niet in zijn beperkte, exclusieve opvatting over de liefde van God.

Met het brengen van de boodschap overweldigde de God met Zijn liefde dit volk en zij kwamen tot berouw en bekering. Kijk dan eens naar het afgrijzen, waarmee Job spreekt over deze liefde van de God.
Jona 4: 1-3 Dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd toornig. En hij bad tot Yahweh en zei: Ach, Yahweh heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad. Nu dan, Yahweh, neem toch mijn leven van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven.

Een gigantische depressie met zelfmoordneigingen overviel Jona. Waarom? ‘Het kan toch zeker niet de bedoeling zijn dat Gods liefde zo onbeperkt over deze perverse, spottende heidenen zou stralen?’ Hij wist: ‘God is liefde. Dat is Zijn wezen! Dat zal het dus ook zijn als ik Gods boodschap bij deze mensen breng.’ Zijn theologie beperkte Gods liefde tot de uitverkoren groep: Het volk van God.

Gods liefde is echter niet exclusief! Het is niet voor een uitverkoren groepje. Er is alleen maar een uitverkoren groepje die deze onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde voor en aan iedereen mag doorgeven. Maar echt iedereen is inbegrepen in Gods liefde. Al teken je protest aan, De God houdt van je! Al heb je bezwaren, De God houdt van je! Al ben je geïrriteerd, De God houdt van je! Al ben je godsdienstig, een smerige oorlogsmisdadiger, een pedofiel of een keurig christen, De God houdt van je!
Zo lief heeft De God iedereen!
De God is namelijk liefde. Dat is wat Hij is! Liefde!

Zijn er dan niet die ontkomen aan Zijn liefde? Nee, want dan was de God niet liefde! Hier komt een citaat van William Barclay:
Het enige overwinningsgenot van liefde is de dag dat liefde beantwoord wordt. De enige uiteindelijke liefdesoverwinning is dan ook een wereld door God bemind en smoorverliefd op die God.’
Liefde, onvoorwaardelijke liefde! Dat is de God!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende