U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Ken Jij God?

In de vorige studie over de enige God, die in het Oude Testament de naam Yahweh draagt en die in het Nieuwe Testament God de Vader is, hebben we eigenlijk al een stevige basis neergelegd van wie die God werkelijk is. Het ligt zo makkelijk op onze godsdienstige lippen om te zeggen dat we God kennen, maar kennen we God ook concreet?

Zo zeg ik namelijk met het grootste gemak dat ik God heb leren kennen toen ik 17 jaar was. Is het dan vreemd om nu eindelijk eens te vragen wie God is nu ik 67 ben? Als je die vraag oppervlakkig bekijkt, dan is het ook inderdaad razend vreemd. Je kent hem toch al? Maar ik denk dat het helemaal niet vreemd is. Ik denk dat de hele reden waarom we het Woord van God bezitten ligt in Gods verlangen dat wij Hem leren kennen.

We lopen in dit hoofdstuk nu even alleen nog maar enkele uitspraken over het kennen van God langs.

Aan al ons kennen van God gaat Gods eigen initiatief vooraf:
Jesaja 45:4-6 Terwille van Jakob, Mijn knecht, en Israël, Mijn uitverkorene; riep Ik jullie bij jullie naam, en noemde Ik jullie, toen jullie Mij nog niet eens kenden. Ik ben Yahweh, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal jullie gorden, hoewel jullie Mij niet kennen. Opdat men zal weten dat er buiten Mij niets is, Ik ben Yahweh, en niemand meer.

Het volk Israël, zoals het ook nu onwetend tegenover Yahweh staat:
Jeremia 4:22 Zeker, Mijn volk is dwaas, Mij kennen zij niet;
Jeremia 9:3 Mij
kennen zij niet, spreekt Yahweh.
Jeremia 9:6 Door bedrog weigeren zij Mij te
kennen, spreekt Yahweh.

Wel iets gehoord hebben over God, maar Hem daarom nog niet kennen:
Exodus 5:2 De Farao zei: Wie is Yahweh, Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israël te laten trekken? Ik ken Yahweh niet,

God wel op een bepaalde manier kennen, maar niet als Yahweh:
Exodus 6:3 Ik ben aan Abraham, Izaäk, en Jakob verschenen, als God de Almachtige; maar met Mijn Naam Yahweh kennen ze me niet.

Dienstknechten van God, die Hem niet als Yahweh kennen:
1 Samuël 2:12 De zonen van Eli; zij kenden Yahweh niet.

Yahweh kennen loopt gelijk op met vertrouwen:
Psalmen 9: 11 Die Uw Naam kennen, vertrouwen U,

Yahweh kennen en het woord van Yahweh kennen gaan hand in hand
1 Samuël 3:7 Samuël kende Yahweh nog niet; en het woord van Yahweh was aan hem nog niet geopenbaard.

Wie Yahweh kent, die kent ook zijn of haar Redder
Hosea 13:4 Ik ben Yahweh, jullie God, van Egypteland af; daarom zouden jullie geen God kennen dan Mij alleen, want er is geen Redder dan Ik.

God kennen betekent tevens Genade leren kennen:
Exodus 33:13 Ik zal U kennen, opdat ik genade vind in Uw ogen;
Jeremia 9:24 Wie roemt, die roemt hierin, dat hij verstaat, en Mij
kent, dat Ik Yahweh ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik plezier, spreekt Yahweh.

God kennen als Yahweh en verhoogd worden gaan samen:
Psalmen 91:14 Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.

Belofte aan het uitverkoren volk, Israël:
Jesaja 52:6 Daarom zal Mijn volk Mijn Naam in die dag kennen dat Ik het Zelf ben, Die spreekt: Zie, hier ben Ik.
Jesaja 60:16 Jullie zullen
weten dat Ik Yahweh ben, jullie Redder, en jullie Verlosser, de Machtige van Jakob.
Jeremia 16:21 Zij zullen
weten dat Mijn Naam is Yahweh.
Jeremia 24:7 Ik zal hun een hart geven om Mij te
kennen, dat Ik Yahweh ben; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn;
Jeremia 31:34 Zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende:
Kent Yahweh! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt Yahweh;
Ezechiël 39:7 Ik zal Mijn heilige Naam in het midden van Mijn volk Israël
bekend maken, …; en de heidenen zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 39:22 Zij van het huis Israëls zullen
weten dat Ik, Yahweh, hun God ben,
Ezechiël 39:28 Dan zullen zij
weten dat Ik, Yahweh, hun God ben,
Joël 3:17 Jullie zullen
weten dat Ik, Yahweh, jullie God ben,
Hebreeën 8:11 Zij zullen niet leren, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, zeggende:
Ken de Heer; want zij zullen Mij allemaal kennen van de kleine onder hen tot de grote onder hen.

Belofte aan Egypte:
Jesaja 19:21 De Egyptenaren zullen Yahweh kennen op die dag;

Wereldwijde Belofte:
1 Koningen 8:43 Alle volken van de aarde zullen Uw Naam kennen, om U te vrezen, net zoals Uw volk Israël,
2 Koningen 19:19 Alle koninkrijken van de aarde zullen
weten dat U, Yahweh, alleen God bent.
2 Kronieken 6:33 Alle volken van de aarde zullen Uw Naam
kennen,
Jesaja 37:20 Zo zullen alle koninkrijken van de aarde
weten dat U alleen Yahweh bent.
Jesaja 49:26 Alle vlees zal
gewaar worden dat Ik, Yahweh, jullie Redder ben, en jullie Verlosser, de Machtige van Jakob.

Het is mogelijk God te kennen, maar totaal geen rekening te houden met Zijn God zijn en Hem dus daarmee niet als God te verheerlijken of te danken.
Romeinen 1:21 Hoewel zij God kennen, hebben zij Hem als God niet verheerlijkt of gedankt,

God de Vader kennen gaat via de Zoon van God
Mattheüs 11:27 Niemand kent de Zoon dan de Vader, niemand kent ook de Vader dan de Zoon, en aan wie de Zoon het wil openbaren.
Johannes 14:7 Als jullie Mij (Christus Jezus) gekend hadden, dan zouden jullie ook Mijn Vader (God) gekend hebben; en vanaf nu kennen jullie Hem en hebben Hem gezien.

De Vader kennen als de enig waarachtige God en dan daarnaast Jezus Christus als Degene Die door God de Vader is gezonden, dat kennen staat hier verbonden aan het leven van de toekomende aioon.
Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
1 Johannes 5:20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige
kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het leven van de aioon.

God kennen en door Hem gekend zijn en dan toch je van Hem afwenden met regeltjes of opdrachten:
Galaten 4:9 Nu jullie God kennen, ja nog meer, nu jullie door God gekend zijn, hoe kunnen jullie je dan weer tot de zwakke en arme eerste beginselen keren, die jullie weer opnieuw willen dienen?

Deze opsomming aan Bijbelteksten betreffende het kennen van Yahweh, de enig ware God, die wij kennen als God de Vader is maar een klein uittreksel van het geheel aan citaten. Deze vierde studie in de serie “Wie is God? Wil ons aan het denken zetten over de vraag:
“Kennen we God?”,
“Kennen we Yahweh?”,
“Kennen we God de Vader en kennen we daarnaast ook de Zoon van God, die de middelaar is tussen God en mensen?”
Het is goed om daar serieus over door te denken omdat Gods Woord ons nou juist gegeven is om God echt te leren kennen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende