U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Lezen met kromme tenen

Je hebt deze serie studies “Wie is God?” met steeds verder krommende tenen zitten lezen. Pas op! Het kan altijd nog erger! We gaan namelijk nadenken over de God, die de liefde is! Wow! Volgens veel gelovigen kan je het niet gortiger bedenken.

Je hebt gelezen over de unieke Vader God en Zijn Zoon, die Hij gezonden heeft en je tenen zijn gaan krullen omdat je het nooit zo geleerd hebt, omdat je het godslasterlijk vindt, omdat je vindt dat de eer van de Heer Jezus Christus in het geding is, ja omdat jij vindt dat het ronduit ketters is!

Ik kan me je reactie zo levendig indenken. Ik heb tientallen jaren precies diezelfde reactie gehad op een dergelijke verkondiging. Voor mij was onze Heer Jezus Christus ronduit God en daar mocht niet aan getornd worden. Ik vindt het heel begrijpelijk dat je bij deze studies deze reactie hebt. Ik zou het gek vinden wanneer je niet in je hart geraakt zou zijn.

Schrijf ik deze studie nu om jou te kwetsen? Nee, absoluut niet! Schrijf ik het omdat jij nu a la minute deze visie over moet nemen? Hier komt misschien voor jou een vreemd antwoord. Nee, absoluut niet! Ik leg in deze studies mijn weg met God neer en hoe ik door tekst voor tekst Bijbelstudie over God zelf opgeschoven ben in mijn inzichten. Wat ik wel heel fijn zal vinden als jullie het zelf nagaan in de Schriften of het ook daadwerkelijk klopt.

Ik weet dat sommigen onder jullie op zich er eigenlijk Bijbels gezien al niet onderuit kunnen dat de unieke Vader God Zijn Zoon gezonden heeft, Hem genade geschonken heeft, Hem gezalfd heeft tot Zijn dienst, Hem geleid heeft, Hem opgewekt heeft en Hem geplaatst heeft in de hemelse gewesten in Zijn eigen rechterzij. Ze hebben echter emotioneel of uit angst voor de reactie van vrienden, kennissen, broeders en zusters niet de vrijmoedigheid om zich hierover te uiten. Schrijf ik nu deze studie om jullie ertoe over te halen om nu toch maar wel uit de kast te komen met je inzichten? Nee, absoluut niet! Nogmaals, deze serie studies tekent vooral mijn weg met God.

Ik had de woordstudies en tekst met tekst vergelijkingen al gedaan. Er lag zo´n pakket van 100 bladzijden aan helderheid voor mij over wie God is. Dat was vier jaar geleden. Ik dorst het niet aan om daar d.m.v. studies verdere uiting aan te geven. Ik liet het dus gewoon liggen en ging op andere onderwerpen verder. Waarom? Ik was er emotioneel nog helemaal niet aan toe (een sterk argument hè?). Echt, ik had dat helemaal niet gekund. Ik was bang voor wat mijn vrienden, broeders en zusters er wel van zouden vinden. Heel eerlijk mensen, ik ben ervan overtuigd dat als ik toch had doorgedrukt, dat het gewoon een werk in eigen kracht was geworden. De Heer heeft een eigen planning. Hij heeft ook met jou een eigen planning, ook als je nog niet uit de kast durft te komen met je inzichten. De Heer gaat in genade Zijn weg met jou.

En dan nu de geduchte tweede helft van mijn serie studies. Pas op! Dit wordt nog een heel stuk intenser! We gaan het hart van God bekijken. Voor velen een gruwelijk onderwerp. Alle ideeën over Gods woede, Gods toorn, Gods oordeel en Gods wraak als tegenhanger van Gods liefde gaan eraan als we spreken over het hart van God. Velen worden razend boos omdat God als een watje wordt afgeschilderd, die alles maar met de mantel der liefde bedekt. Velen hebben meer een God naar het voorbeeld van Superman, Batman, The A-Team, James Bond of The Saint. Hij rekent af met al het tuig en weet nog net op het allerlaatste nippertje het hele miezerig kleine goede groepje (waar de “ik” als schrijver van die voorstelling van zaken altijd toe behoort) te redden.

God is liefde! Dat blijkt voor velen een kwalijke, verdorven leer te zijn. Gaan we echter de Schrift na, dan zullen we ontdekken dat Gods woede, Gods toorn, Gods oordeel en Gods wraak altijd functioneren als onderdeel van wie de God in wezen is: De God is liefde. Daarom zullen we met het doornemen van de liefde van God ook niet om de tuchtiging heen kunnen.

Hier komt alvast een greep uit de Bijbelteksten over Gods liefde, die langs zullen komen:
Deuteronomium 7:13 Hij zal u liefhebben en zegenen en u doen vermenigvuldigen;
Spreuken 3:12 Wie Yahweh liefheeft, die kastijdt Hij,
Jeremia 31: 1-4 Ik heb u eeuwig liefgehad, daarom heb Ik u tot mij getrokken uit enkel goedertierenheid.
Hosea 11: 1-4 Ik liet hen met menselijke banden trekken, met koorden der liefde,
Johannes 3:16 Zo lief heeft God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven.
Johannes 5:20 De Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat Hijzelf doet;
Johannes 10:17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat ik Mijn leven afleg, opdat ik het weer neem.
Johannes 17:26 Ik heb hun Uw naam bekend gemaakt en zal die bekend maken, opdat de liefde waarmee U Mij liefgehad hebt, in hen zij en ik in hen.
Romeinen 5:5 De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is.
Romeinen 5:8 God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren.
Romeinen 8: 35-39 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Droefenis of angst, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven staat: "Om uwentwil worden wij de gehele dag gedood; wij zijn geacht als slachtschapen". Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen, noch aartsengelen, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer.
2 Thessalonicenzen 3:5 De Heer (Christus Jezus) richt uw harten tot de liefde van God (de Vader).
Titus 3:4 Toen de goedertierenheid en mensenliefde van God, onze Redder, verschenen is,

Ik zei al dat dit slechts een greep is uit de overduidelijke Bijbelgedeelten. Eén gedeelte vormt echter de definitieve start van dit tweede deel van de serie. Johannes ontknoopt namelijk de heerlijke werkelijkheid van de God, die liefde is.
1 Johannes 4:7-16 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God; en een ieder die liefheeft, is vanuit de God geboren en kent de God. Wie niet liefheeft heeft de God niet gekend; want de God is liefde. Hierin is de liefde van de God (rustend) in ons geopenbaard, dat de God zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven dwars door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij de God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en zijn Zoon gezonden heeft als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als de God ons zó lief heeft, zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar liefhebben, blijft de God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan weten wij dat wij (rustend) in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons vanuit Geest van Hem gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld. Een ieder die belijdt, dat Jezus de Zoon van de God is, de God blijft (rustend) in hem en hij (rustend) in de God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde, wat is: de God (rustend) in ons te hebben. De God is liefde; en wie in de liefde blijft, blijft in de God en de God in hem.

Die boodschap van de God, die de liefde is, die zal nog veel tenen doen krommen. Maar bedenk eens wat een feest die boodschap feitelijk is!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende