U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Nieuwe focus op "Wie is God?"

In dit hoofdstuk binnen de serie “Wie is God?” sluit ik de eerste helft van onze studiereeks over de vraag “Wie is God?” af. Ik wil dan gelijk een opening maken voor een nieuw begin aan studies om God beter te leren kennen. We gaan dan namelijk nader in op wie en wat God in essentie is.

Voordat ik verder ga. Mag ik nog eens nadrukkelijk erop wijzen dat ik als leraar totaal geen enkel gezag bezit? Ga alles wat ik hier en in andere studies presenteer na in de Schriften of het ook werkelijk klopt! Van Hein de Haan leer je geen snars! Het is puur Gods zelf, die onze ogen opent voor Zijn plan en voor Zijn gedachten en uitsluitend, echt enkel en alleen, zijn het de Schriften, die ons wijs kunnen maken. Toets alles aan Zijn Woord!

Wat zijn we in de eerste helft van de serie “Wie is God?” te weten gekomen? Hier volgen enkele van die onderwerpen:
Aanbidding
God kennen
De Zoon van God kennen
Maar één God
Vader Yahweh is God
Vader Yahweh de God van de Zoon van God
Yahweh, Vader God van allen
God is geen mens
De Zoon van God is mens
De Zoon van God: Immanuel
De Zoon van God is in het vlees gekomen
De Zoon van God: De unieke Middelaar tussen God en mensen
De Zoon van God: het Beeld, het Woord, de Gestalte van God en de Afstraling van Gods heerlijkheid
Vader God stelt de Zoon aan
Vader God wekt de Zoon op
God geopenbaard in engelen

Wellicht dat sommigen nu zullen denken dat we hiermee wel genoeg over God naar voren hebben gebracht. Ik denk het niet. We weten nu iets over Gods verhoudingen, maar kennen we echt iemand als we zijn of haar relaties kennen? Als we weten dat iemand een zoon of dochter heeft en hoe die dan ook nog heet, kennen we zo´n persoon dan? Als we weten dat iemand een vader en/of een moeder heeft en hoe die dan ook weer heten, kennen we zo´n persoon dan?

Tientallen jaren kende ik God al op de evangelisch verantwoorde manier. Ik bad altijd tot Jezus als ik naar God wilde gaan in gebed. Maar toen ontdekte ik dat er in de Schriften geen enkel gebed was aan te wijzen dat tot Jezus gericht was. Ik kreeg het er benauwd van. Dit hele gedoe was nog ver voordat ik zicht kreeg op het onderscheid tussen Vader God en de Heer Jezus. Ik begon dus ook maar tot God te bidden, maar dat werd telkens alleen in de aanroep “God” om daarna met Jezus verder te gaan. Ik dankte God voor Zijn lijden op het kruis. Ik aanbad Hem omdat Hij gestorven was en drie dagen dood in het graf lag. Ik prees God omdat ik met Hem gestorven en begraven was en met Hem opgewekt, waarna ik toch wel in de knoop kwam omdat ik door dat werk van de Heer Jezus in de rechterzij van Vader God geplaatst bleek te zijn.

Mijn bidden werd een gestamel en een aan elkaar breien van vastlopende gedachten. O mensen, wat moet God aan met zulke hartenkreten en dergelijk vreemde betitelingen in al die gebeden? Kwam Hij nu met de meetlat van exact correcte bewoordingen mij de maat nemen? (MENSEN!!!! LET OP!!!! HIER KOMT HET!!!!). Nee!!! God is Liefde!!! God handelt altijd, echt altijd, in genade!!! Ja, overvloeiende genade!!! Dat is wezenlijk wie God is. Dat kenmerk van wie God is hebben we in deze serie nog niet langs laten komen. Ik ben er stellig van overtuigd dat al het voorgaande waardeloos technisch onderzoek zou zijn als we geen zicht krijgen op wie God in essentie is. God is liefde (1 Johannes 1: 4), God is liefde (1 Johannes 1:8)

Ja, we weten nu inderdaad iets over de verhoudingen bij God, maar Hij wenst dat wij Hem echt leren kennen zoals Hij is. Dan hebben we het over Zijn hart. Dan hebben we het over hoe Hij staat tegenover de mens, hoe Hij staat tegenover zondaren, hoe Hij staat tegenover Zijn aardse volk, hoe Hij staat tegenover het hemelse lichaam van Zijn Zoon, hoe Hij staat tegenover Zijn hele schepping. Dus stellen we nu weer dezelfde vraag, maar dan doorvragend naar de essentie van God, “Wie is God?” Is daar iets over te vinden in de Schrift?

Ja!!!!!
Exodus 34: 6-7 Toen Yahweh voor zijn aangezicht voorbijging riep hij: Yahweh, Yahweh God, barmhartig en genadig, lankmoedig en van grote genade en trouw; U, die genade bewijst aan duizenden, en vergeeft misdaad, overtreding en zonde,
Numeri 14:18 Yahweh is lankmoedig en groot van weldadigheid,
Deuteronomium 4:31 Yahweh, jullie God, is een barmhartig God;
Deuteronomium 32:4 God is waarheid,
Richteren 6:24 Yahweh is vrede!
1 Samuël 2:3 God van kennis is Yahweh,
2 Samuël 22:2 Yahweh is mij mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper.
2 Kronieken 30:9 Yahweh, jullie God, is genadig en barmhartig,
Nehemia 9:17 U bent een God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot van weldadigheid,
Job 36:5 God is geweldig,
Psalmen 18:3 Yahweh is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Bevrijder; mijn God, mijn Rots, op Wie ik vertrouw; mijn Schild, en de Hoorn van mijn heil, mijn Hoog Vertrek.
Psalmen 23:1 Yahweh is mijn Herder,
Psalmen 25:8 Yahweh is goed en recht;
Psalmen 27:1 Yahweh is mijn Licht en mijn Redding, voor wie zou ik bang zijn? Yahweh is de kracht van mijn leven, voor wie zou ik sidderen en beven?
Psalmen 28:7 Yahweh is mijn Sterkte en mijn Schild;
Psalmen 28:8 Yahweh is hun Sterkte,
Psalmen 84:12 God, Yahweh, is een Zon en Schild;
Psalmen 94:22 Yahweh is een Hoog Vertrek voor mij geweest, en mijn God tot een Steenrots van mijn toevlucht.
Psalmen 111:4 Yahweh is genadig en barmhartig.
Psalmen 115: 3 Onze God is in de hemelen, Hij doet al wat Hem behaagt
[alles waar Hij zin in heeft].
Psalmen 116:5 Yahweh is genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich.
Psalmen 130:7 Bij Yahweh is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
Psalmen 135:3 Yahweh is goed;
Psalmen 145:9 Yahweh is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
Psalmen 145:17 Yahweh is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.

Ja, er is in de Schriften heel veel te ontdekken over wie God in de kern nou eigenlijk is. Hij toont ons in de Schriften Zijn hart en we mogen Hem leren kennen. Dit bovenstaande is nog alleen maar een losse greep uit het Oude Testament t/m de Psalmen. Er is nog veel meer te ontdekken van het hart van God. Daar willen we ons graag in verdiepen. Dit alles wat hierboven staat is samengebald in wat Johannes ons over God weet te vertellen: “God is Liefde”. Dat wordt dan ook het eerste wat we in de eerstvolgende studies gaan bekijken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende