U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vader God stelt de Zoon aan

De titel “Theos” vertalen we in onze Bijbels consequent met “God”, waar het letterlijk weergegeven “Plaatser” zou zijn. Is de Zoon van God in de Schrift dan ook de grote Plaatser, oftewel God? Is de Zoon van God de grote Schenker van alle genade, oftewel God? Is de Zoon van God helemaal vanuit zichzelf de naam boven alle naam, oftewel God? Heeft de Zoon van God Leven in Zichzelf zonder het ontvangen te hebben vanuit een andere bron dan zichzelf, oftewel is Hij God? Volbracht de Zoon van God Zijn werk op aarde voor iedereen vanuit eigen kracht, oftewel is Hij God? Hoe mogen we Vader God kennen en hoe kennen we Jezus Christus?

Voortdurend ontmoeten we in dit hoofdstuk Vader God als Degene die aanstelt, die schenkt, die plaatst, die genade bewijst en werkt. Vader God = de grote Levensbron, die genade werkt. De Zoon van God is Degene die ontvangt en door Wie God Zijn genade uitwerkt. We beginnen bij het plaatsen.

Van tevoren plaatsen: “protithemai
Romeinen 3:25 God heeft Hem (De Zoon van God) tevoren geplaatst tot een genadetroon door geloof in Zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die te voren hadden plaats gevonden onder de verdraagzaamheid van God;

Plaatsen: “tithemai”
Mattheüs 12:18 Ziet,
Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik (God)zal Mijn Geest op Hem (de Zoon van God) plaatsen.
Romeinen 9:33 Ziet,
Ik (Vader God) plaats in Sion een steen des aanstoots (de Zoon van God), en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem (de Zoon van God) gelooft, zal niet beschaamd worden.
1 Petrus 2:6 Ziet,
Ik (Vader God) plaats in Sion een uitersten Hoeksteen (de Zoon van God), Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem (de Zoon van God) gelooft, zal niet beschaamd worden.

We gaan verder met de uitdrukking “schenken” in de zin van iemand genade bewijzen: “charizomai”
Filippenzen 2:9
God heeft Hem (de Zoon van God) uitermate verhoogd en Hem de naam, die boven alle naam is, uit genade geschonken.
Is wat Paulus hier schrijft niet godslasterlijk? De Zoon van God heeft toch per definitie de naam boven alle naam omdat Hij toch zeker zelf God is? Daartoe hoeft toch geen genade aan de Zoon van God te worden bewezen door iemand, die hoger zou zijn dan Hem, namelijk God?

Deze vragen en denkbeelden kunnen uitsluitend bij ons opkomen als we de Zoon van God niet, zoals de Schrift leert, als een voorwerp van Gods genade zien, maar Hem los van het gezag van de Schrift tot God benoemen. Begrijp me nogmaals goed!!! Ik was degene die op die manier tientallen jaren tegen de Schrift in de Zoon van God zo bekeek. Ik doel hier absoluut niet op een ander die dat momenteel nog altijd zo ziet. Daar kan ik namelijk heel goed inkomen. Ik zit zelf namelijk enorm met lood in mijn schoenen op te schrijven wat de Schrift blijkbaar tegen mijn eigen argumenten inbracht.

Binnen Gods schepping heeft Christus uit genade de naam boven alle naam ontvangen van God. Dat blijkt dus de boodschap van Paulus in Filippi 2 te zijn. Maar is dit Griekse woord, dat genade lijkt te ademen, wel met recht zo in de tekst terecht gekomen?. Betekent het niet wellicht iets veel verheveners? Laten we er eens een paar teksten met precies hetzelfde Griekse werkwoord tegenaan gooien.
Efeziërs 4:32 Bewijs elkaar genade, zoals ook God in Christus aan jullie genade bewezen heeft.
Colossenzen 3:13
Bewijs elkaar genade, als de één tegen de ander een klacht heeft; zoals ook Christus aan jullie genade bewezen heeft,

In dat eerste vers (Efeze 4) geeft Paulus dus aan dat God ons iets bewezen of geschonken heeft, namelijk genade. Dat heeft God in de Zoon van God, Christus Jezus, gedaan. Christus is hier dus het middel (de Middelaar) dat God hanteert om ons genade te bewijzen. Paulus tekent dan dat er ook nog een volgende stap in die genade is. Die genade kunnen we nu elkaar bewijzen precies identiek aan het voorbeeld dat God in Christus ons genade bewezen heeft.

In dat tweede vers (Colosse 3) geeft Paulus aan dat Christus zelf ons genade bewijst. Dat is logisch omdat in Christus God ons die genade bewijst, dus bewijst Christus als Middelaar ons genade. Volg je het nog? Ook hier tekent Paulus die volgende stap. Werkt Christus in ons nou ook die volgende stap van elkaar genade bewijzen? Ja, maar zo staat het er niet. Er staat dat we elkaar genade bewijzen. Kunnen we dat? Nee, voor geen meter! Maar ook in dit vers komt weer de bron naar voren, namelijk: “zoals ook Christus aan jullie genade bewezen heeft,”

God gebruikt dus de Zoon, Christus Jezus. Dat is kenmerkend genade in werking. De Zoon gebruikt echter ons weer om elkaar genade te bewijzen. Juist doordat het zo werkt en niet eigenmachtig of in eigen kracht, daardoor is het kenmerkend Gods handelen in genade. Terugkijkend naar die tekst in Filippi 2 over de naam boven alle naam, dan blijkt nou juist het feit dat die naam aan de Zoon in genade geschonken is een prachtige verhevenheid aan te geven. Het tekent namelijk God zelf als de enig unieke Plaatser buiten het geheel van onze schepping als de bron van alle overvloeiende rijkdommen van genade. Vader God als de grote Schenker.

Een vreemde sprong, die ik telkens maar weer ten onrechte maak als ik het vermoeden heb dat een bepaald idee van mij, zoals hier het God zijn van Jezus Christus, door slechts één tekst tegen de vlakte gaat, is dat ik dan met een hele voorraad andere argumenten en Bijbelteksten toch nog mijn gelijk probeer te halen. Ja, Hein is typisch een mens.

Ik heb telkens op een onverdacht moment diverse leraren van de Schrift gevraagd of zij hun leerstellige overtuiging zouden opgeven als slechts één Bijbeltekst, zoals hier het uit genade schenken door God in Filippi 2, hun hele bouwwerk in elkaar deed kieperen. Je gelooft het misschien niet, maar tot nu toe ben ik nog niet één tegengekomen, die door slechts één tekst dat zou doen. We blijven liever vasthouden aan ons eigen bouwwerk dan die ene tekst Zijn werk te laten doen.

Tja, je kan natuurlijk zo´n tekst over en over blijven lezen en tot de conclusie komen dat het dan waarschijnlijk toch ergens fout moet zijn gegaan in de vertaling, maar dat je dat nog niet hebt terug gevonden. Dus, het leerstellig bouwwerk is zo solide dat het de klap van één zo´n tekst wel aankan? Wat dan als meerdere getuigenissen in de Schrift dit spreken van Paulus in Filippi 2 ondersteunen?
Psalmen 8:6 – 7 U (Vader God Yahweh) hebt Hem (de Zoon van God) een weinig minder gemaakt dan de Engelen, met eer en heerlijkheid hebt U Hem bekroond; U stelt Hem tot een heer over de werken van Uw handen, alles hebt U onder Zijn voeten gezet.
Psalmen 110:2 Yahweh
(Vader God) heeft tegen mijn Adonai (de Zoon van God) gezegd: Ga maar zitten in Mijn rechterzij, totdat Ik Jouw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van jouw voeten.
Mattheüs 11:27 Alle dingen zijn Mij
(de Zoon van God) overgegeven door Mijn Vader (Vader God);
Mattheüs 28:18 Jezus …. zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Lukas 10:22 Alles is Mij
(de Zoon van God) overgegeven door Mijn Vader (Vader God),
Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
Johannes 5:22 De Vader …. heeft het oordeel geheel aan de Zoon gegeven;
Johannes 13:3 Jezus wist dat de Vader Hem alles in handen gegeven had,
Johannes 17:2 zoals U
(Vader God) Hem (de Zoon van God) macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij het leven van de aioon geeft aan allen die U (Vader God) Hem (de Zoon van God) gegeven hebt.
Handelingen 2:36 Het hele huis van Israël mag zeker weten, dat God
(Vader God) Hem (de Zoon van God) zowel tot Heer als tot Christus gemaakt heeft,

Een aparte tekst, die makkelijk gebruikt wordt om aan te tonen dat de Zoon in Zichzelf Leven heeft.
Johannes 5:26-27 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in zichzelf; en Hij heeft hem ook macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Mensenzoon is.
Het heel bijzondere is hier het feit dat de Zoon van God helemaal in zichzelf Leven heeft. Echt puur leven in zichzelf!!! Zou deze tekst nou verder helemaal geen uitleg geven, dan zouden we de Zoon van God puur als de echte unieke bron van Leven zien, die Hij ook is, maar………

Kijk, dat vond ik nou zo irritant toen ik al die tientallen jaren verkondigde dat Jezus het Leven is puur in Zichzelf en wij dus alleen in Hem het Leven bezitten, dat ik erbij zag staan dat er een begin was dat Hij dat Leven in Zichzelf ontving. Een bron buiten de Zoon van God leverde dit Leven dat de Zoon van God daarna puur in Zichzelf had. Ja daarna! Dat Leven had in de Zoon dus ooit een begin. Dat Leven in zichzelf heeft de Zoon van God namelijk ontvangen van Vader God. Dat zegt Paulus!

Ik zal eerlijk bekennen dat ik al die tijd dat ik de Zoon van God voor God zelf aanzag er stellig van overtuigd was dat het werk van Christus eigenlijk niks meer kon voorstellen als Christus zelf in Zijn hele doen en laten net als wij afhankelijk was geweest van genade en dus niets als een zelfstandig God tot stand kon brengen. Nu blijkt dat Hij juist in alles actief was als Iemand die het alles volkomen alleen uit Gods hand ontving. Het blijkt ook die genade van God te zijn, die in Christus Jezus het alles volbracht heeft.
Hebreeën 2:9 Wij zien Jezus, ….., opdat Hij (de Zoon van God) door de genade van God voor iedereen de dood zou smaken.
Lees goed! Hier staat niet dat de genade van God vrijkwam doordat de Zoon voor iedereen de dood smaakte. Hier staat dat de Zoon voor iedereen de dood smaakte “DOOR” de genade van God!
Prijst de Heer: Voor iedereen!
Ook prijst de Heer: Door de genade van God!

Laten we deze studie afsluiten met een overbekende tekst, die ook nog eens aantoont hoe de Zoon van God leeft uit de genade van Vader God.
Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U (Vader God) kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus (de Zoon van God), die U gezonden hebt.
Het is de Zoon van God, die geplaatst is door de Plaatser, die genade geschonken is door de Schenker, die gezonden is door de Zender en die het Leven in Zichzelf is zoals dat Hem gegeven is door de Levensbron (Vader God).

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende