U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wie is Christus Jezus?

Wie is Christus Jezus?

Met de “Ik, Ik Ben” Bijbelteksten heb ik de hele serie argumenten, die ik tot een paar jaar terug altijd tegen het getuigenis van de Schrift over de Zoon van God inbracht, afgerond. Ik ben nu het saaie werk aan het verrichten van het ordenen van al die tientallen vellen met alleen maar Bijbelteksten over de diverse overgebleven aspecten van God en de Zoon van God. Door alleen al die uitspraken in de Schrift, die dezelfde boodschap hebben bij elkaar te leggen ontstaat er al een heel stuk meer helderheid.

Maar nu even los van die boekhoudkundige aanpak van mij. We kunnen best wel even tussendoor wat mooie zaken bedenken door het terug te lezen in de Schrift. Wat is er mooier voor ons hart dan al de heerlijkheden van onze Heer en Redder Christus Jezus? Laten we eens wat de Schrift zelf over Hem zegt op de rit zetten:

Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader van de toekomst, Vredevorst;
Jesaja 53:3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,
Mattheus 1: 23 Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en zij zullen hem de naam Immanuël geven, dat vertaald betekent: "God met ons".
Mattheüs 3:17 Dit is Mijn
(Vader God) geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb.
Mattheüs 11: 27 Alle dingen zijn Mij
(Christus Jezus) overgegeven door mijn Vader;
Mattheüs 28:18 Jezus … zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Markus 10: 18 Jezus zei tegen hem: Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed dan één: God.
Markus 15:39 Deze Mens was de Zoon van God!
Johannes 1: 1 In het begin was het Woord; en het Woord was naar God toe; en God was het Woord.
Johannes 1:7 Opdat allen dwars door Hem
(Christus Jezus) geloven zouden.
Johannes 1:10 De wereld (kosmos) is dwars door Hem gemaakt;
Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden.
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die heeft Hem verklaard.
Johannes 3:17 God heeft Zijn Zoon in de wereld (kosmos) gezonden opdat de wereld (kosmos) dwars door Hem gered zou worden.
Johannes 5:19 De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen;
Johannes 6:35 Jezus zei tegen hen: Ik, Ik ben het brood van het leven;
Johannes 6:48 Ik, Ik ben het brood van het leven.
Johannes 6:51 Ik, Ik ben het levende brood,
Johannes 8:12 Jezus zei: Ik, Ik ben
het licht van de wereld;
Johannes 8: 58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg jullie: Voordat Abraham er was, ben Ik wordende.
Johannes 10:9 Ik ben de Deur;
Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben.
Johannes 10:11 Ik ben de goede herder;
Johannes 10:18 Ik heb het recht om het
(het leven) af te leggen, en heb het recht om het weer te ontvangen.
Johannes 10: 33 Ik en de Vader zijn één.
Johannes 11:25 Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven;
Johannes 12:45 Wie Mij (Christus Jezus) ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft.
Johannes 14:6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven.
Johannes 14:9 Wie Mij (Christus Jezus) gezien heeft, heeft de Vader gezien;
Johannes 15:1 Ik ben de ware wijnstok,
Johannes 17:3 Jezus Christus, Die door de enig waarachtige God gezonden is.
Johannes 20: 17 Ik vaar op naar mijn Vader en jullie Vader, naar mijn God en jullie God.
Handelingen 3:15 De Vorst des levens hebben jullie gedood, die God heeft opgewekt van de doden,
Handelingen 3:16 Het geloof, dat dwars door Hem
(Christus Jezus) is,
Romeinen 1:8 In de eerste plaats dank ik de God van mij dwars door Jezus Christus
Romeinen 5:15 De genade van God en de gave door de genade van een Mens Jezus Christus,
Romeinen 7:25 Ik dank de God dwars door Jezus Christus, onze Heer!
Romeinen 15:6 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.
Romeinen 16:27 De alleen wijze God is dwars door Jezus Christus de eer tot in de aionen!
1 Corinthe 15:21 Dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der doden door een Mens (Jezus)
1 Corinthiërs 15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heer uit de Hemel.
2 Corinthiërs 1:3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
2 Corinthiërs 3:4 Zo´n vertrouwen hebben wij dwars door Christus naar de God toe.
2 Corinthiërs 4:4 Christus, die het beeld van God is,
2 Corinthiërs 4:14 Wij weten dat de God, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons dwars door Jezus zal opwekken,
2 Corinthiërs 5:18 Alles is vanuit God, Die ons met zichzelf verzoend heeft dwars door Christus,
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende,
2 Corinthiërs 11:31 De God en Vader van de Heer Jezus,
Galaten 3:20 De Middelaar is niet Middelaar van één, maar God is één.
Efeziërs 1:3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
Efeziërs 1:5 De God heeft ons tevoren dwars door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd,
Efeziërs 2:18 Dwars door Hem hebben wij beiden rustend in één Geest de toegang naar de Vader toe.
Efeziërs 3:9 De God, die alle dingen geschapen heeft dwars door Jezus Christus;
Filippenzen 2:6 die
(Christus Jezus) in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn,
Filippenzen 2:8 En uiterlijk een Mens bevonden, (letterlijk: “als een mens”).
Colossenzen 1:3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
Colossenzen 1:15 Hij (Christus Jezus) is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van elk schepsel,
Colossenzen 1:20 Dwars door Hem (Christus Jezus) verzoende God alle dingen tot Zichzelf,
Colossenzen 2:9 In Hem (Christus) woont al de volheid van de Godheid lichamelijk;
Colossenzen 3:17 God, de Vader, dankende dwars door Hem.
1 Timotheüs 2:5 Er is één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;
Hebreeën 1:3 Hij (Christus Jezus), die de uitstraling is van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen,
Hebreeën 2:6 Wat is de Mens, dat U aan Hem denkt, of de mensenzoon, dat U hem bezoekt!
Hebreeën 7:25 Hij kan volkomen redden wie dwars door Hem tot de God naderen,
Hebreeën 13:15 Laten wij dwars door Hem voortdurend een lofoffer brengen aan de God,
1 Petrus 1:3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
1 Petrus 1:21 Wie dwars door Hem
(Christus Jezus) gelooft tot in God,
1 Petrus 2:5 Geestelijke offers offeren, die aangenaam zijn voor de God dwars door Jezus Christus.
1 Johannes 4:9 De God heeft Zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden, opdat wij zouden leven dwars door Hem.
1 Johannes 5:20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus.

Okay, het is een beetje lange lijst geworden, maar het geluk is dat jij je er echt niet in een kwartiertje doorheen geworsteld hoeft te hebben. Laat nou eens lekker rustig bezinken wat de Schrift ons zelf over de Zoon van God te melden heeft. Wat een geweldige Heer en Redder mogen we toch kennen! Gods genade werkt nou juist dwars door Hem heen naar ons allemaal!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende