U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Is Jezus voluit mens, ook in Zijn grootse daden?

Ik kreeg de volgende vraag, die ik graag met jullie deel.

“Is Jezus, die op aarde wandelde, stierf, werd opgewekt en verheerlijkt en de Christus werd, dezelfde door Wie de Vader alles geschapen heeft? Was deze Jezus dezelfde als het Woord? Als deze Jezus dezelfde is als het Woord door wie alles is geschapen, dan lijkt mij deze Jezus geen mens te zijn. Dus …. om Jezus Christus nu te definiëren als mens.... Ja, als mens die hier op aarde rondgewandeld heeft. Maar niet als mens door wie alles geschapen is!”

Mijn antwoord:

Was de Zoon van God voluit mens?
Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren,
Jesaja 53:3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,
Mattheüs 9:8 De scharen verheerlijkten God, die zo´n macht aan de mensen (in Jezus) gegeven had.
Markus 15:39 Deze Mens was Gods Zoon!
Lukas 23:4 Ik vind geen schuld in deze Mens.
Lukas 23:6 Hij vroeg of die Mens een Galileër was.
Lukas 23:14 Jullie hebben deze Mens naar mij toe gebracht, …, ik heb in deze Mens geen schuld gevonden,
Lukas 23:47 Deze Mens was rechtvaardig.
Johannes 4:29 Een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?
Johannes 8:40 Nu zoeken jullie Mij te doden, een Mens, Die jullie de waarheid gesproken heb, die Ik van God gehoord heb.
Johannes 9:11 Hij antwoordde: Een Mens, Jezus geheten, maakte slijk en bestreek mijn ogen,
Johannes 9:16 Sommigen uit de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij houdt de sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een Mens, die een zondaar is, zulke tekenen doen?
Johannes 9:24 Geef God de eer; wij weten, dat deze Mens een zondaar is.
Johannes 10:33 Omdat U, terwijl U een Mens bent, Uzelf God maakt.
Johannes 11:47 Deze Mens doet vele tekenen.
Johannes 18:14 Kajafas had de Joden aangeraden, dat het nuttig was, dat één Mens voor het volk stierf.
Johannes 18:17 Ben jij ook niet van de discipelen van deze Mens?
Johannes 18:29 Welke beschuldiging brengen jullie tegen deze Mens?
Johannes 19:5 Ziet, de Mens!
Handelingen 5:28 Jullie willen het bloed van deze Mens over ons brengen.
Romeinen 5:15 Veel meer is de genade van God, en de gave door de genade, die daar is van een Mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
1 Corinthe 15:21 Want dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der doden door een Mens (Jezus)
1 Corinthiërs 15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heer uit de Hemel.
Filippenzen 2:8 En uiterlijk een Mens bevonden, (letterlijk: “als een mens”).
1 Timotheüs 2:5 Er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;
Hebreeën 2:6 Wat is de Mens, dat U aan Hem denkt, of de mensenzoon, dat U hem bezoekt!

Het aparte aan deze uitspraken is dat niet alleen zijn simpele rondwandeling op aarde als Zijn mens zijn omschreven wordt, maar ook Zijn grandioos werk voor de hele mensheid zoals in Romeinen 5: 15, 1 Corinthe 15: 21 & 47 niet verbonden is aan één of ander soort van god zijn, maar juist aan zijn mens zijn. Ik vermoed zelfs dat het hele werk van verzoening waardeloos was geweest als Hij dat niet als mens gedaan zou hebben.

Hoe is de Zoon van God geworden?
Eerst een paar lukrake voorbeelden over de eerstgeborene uit de Schrift:
We lezen over de eerstgeborene van Kanaän in Genesis 10: 5. Dat was degene die uit Kanaän het eerst voortkwam.
We lezen over de eerstgeborene van Loth in Genesis 19: 31-37. Dat was degene die uit Loth het eerst voortkwam.
We lezen over de eerstgeborene van Nahor in Genesis 22: 21. Dat was degene die uit Nahor het eerst voortkwam.

Dit is nog maar de start van de omschrijving van wat een eerstgeborene is. Eigenlijk heel logisch dat een eerstgeborene degene is die het eerst geboren is binnen een bepaalde situatie, die dan ook genoemd wordt. Vanzelfsprekend zijn er nog andere kanten aan de eerstgeborene, maar dit is de primaire betekenis. Ik heb in het verleden zelf ook de fout gemaakt om de allereerste betekenis van het woord over te slaan en daarmee die inhoud soms zelf te ontkennen. Maar God spreekt duidelijk over Zijn Zoon als de eerstgeborene.

Colossenzen 1:15 Hij is de eerstgeborene van de hele schepping,
Ook hier wordt een bepaalde situatie getekend, namelijk de hele schepping. Daarin is Christus Jezus de eerstgeborene van God. Dit sluit helemaal aan bij hetgeen de Schrift verder over Hem schrijft.
Colossenzen 1:16 Door Hem is alles geschapen wat in de hemel en op de aarde is, het zienlijke en onzienlijke, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: het is alles door Hem en tot Hem geschapen.
Alles kan alleen maar door Hem geschapen zijn omdat Hij aan die schepping voorafging als eerstgeborene.

Gezien het feit dat Paulus zo vanzelfsprekend over de Heer spreekt, die gewoon hier op aarde gewandeld en gepredikt heeft, om dan direct naar het feit te wijzen dat Hij de eerstgeborene is met daarop volgend de logische conclusie dat alles dus door Hem tot stand is gebracht, dat geeft voor mij aan dat Paulus niet plotseling over een ander is gaan schrijven.

Wil dat zeggen dat wanneer God door Hem als de eerstgeborene alles schept, dat Hij op dat ogenblik al mens was? Hij was in elk geval het Woord op dat moment. Wellicht dat het te snel geconcludeerd is om te denken dat Hij toen ook al mens was. Als woord van God en als eerstgeborene heeft Vader God het al door Hem geschapen. Het is echter slechts een verschil in tijd. Het is en blijft wel degelijk één en dezelfde Persoon, door Wie God dit alles tot stand brengt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende