U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Hoeveel Goden zijn er?

Het gros van de christenheid gelooft gewoon in drie goden. Men brouwt daar dan wel een zeer ongrijpbaar theologisch bouwsel omheen om het toch op één God te doen lijken, maar feitelijk gelooft de overgrote meerderheid binnen het christendom in drie goden. Men heeft er zelfs een Bijbeltekst voor bij verzonnen.
1 Johannes 5: 7 Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één. (Staten Vertaling)

Stel dat dit inderdaad Gods Woord, oftewel de Heilige Schrift, zou zijn, dan heeft men een enorm krachtig bewijs in handen voor de christelijke drie-eenheid. Hier zien we dan toch zeker volgens die lijn van denken overduidelijk dat er drie zijn, die een goddelijke eenheid vormen! Je hebt hier de Vader, je hebt dan het Woord, en dat is toch zeker de Zoon, en dan heb je ook nog overduidelijk de Heilige Geest. Dus spreek volgens deze christelijke opvatting de Bijbel over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die de hemelse eenheid vormen. Dus: De drie-eenheid!

Ingenieus! Het zou beslist van enorm belang zijn om dit diepgaand te onderzoeken als dit inderdaad Gods Woord, oftewel de Schrift zou zijn. Het gedeelte in deze Bijbeltekst, die nou juist zo nadrukkelijk die drie-eenheid onderschrijft, blijkt echter in de oudste Griekse handschriften nergens voor te komen. Het is één van die vele toevoegingen in de Bijbel om eigen kerkleer wat meer bevestiging te geven. Wat is er dus toegevoegd?
“Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén. En”

Laten we eens kijken wat er in andere vertalingen staat:
Want drie zijn er die getuigen: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één. (NLB vertaling)
Want drie zijn de getuigen; de Geest, het water en het bloed; en die drie zijn eenstemmig. (Leidse vertaling)
Want drie zijn er die getuigen: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één. (Lunterse vertaling)
Want drie zijn er die getuigen: de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn eenstemmig. (Voorhoeve vertaling)

Wat blijkt nou? Het Bijbelgedeelte dat zo nadrukkelijk de drie-eenheid onderschrijft komt in de originele handschriften van het Woord van God helemaal niet voor. Het overtuigend Bijbelse bewijs van de drie-eenheid blijkt fraude te zijn. Johannes heeft die tekst nooit opgeschreven. Gods Geest heeft dat nooit geïnspireerd. Het was niet God, die dit ons bekend heeft gemaakt, maar kerkvaders, die vonden dat dit ergens er nog tussen gezet moest worden om de kerkleer een wat steviger Bijbelse fundering te geven. Pure fraude!

Hoeveel goden zijn er dan?
God Yahweh stelt ons precies dezelfde vraag:
Jesaja 44:8 Is er een God (Eloha = Enkelvoud) behalve Mij?

Heel veel (af)goden:
Exodus 15:11 Yahweh, wie is aan U gelijk onder de goden?
Exodus 20: 1-3 God sprak deze woorden: Ik ben Yahweh, jullie God,…, naast Mij zullen jullie geen andere goden hebben.
Exodus 22:20 Wie aan de goden offert, behalve aan Yahweh alleen, die zal verbannen worden.
Deuteronomium 5:6-7 Ik ben Yahweh, jullie God,…, Jullie zullen geen andere goden vóór Mij hebben;
Deuteronomium 10:17 Yahweh, jullie God, is de God van alle goden
Psalmen 81:10-11 Er zal onder jullie geen ander god zijn, en jullie zullen geen vreemde god aanbidden. Ik, Yahweh, ben jullie God.
Jeremia 7:9 Zullen jullie andere goden nawandelen, die jullie niet kennen?

Maar één God en dat is Yahweh:
Genesis 28:21 Yahweh zal mij tot een God zijn!
Deuteronomium 6:4 Yahweh, onze God, is een enig Yahweh!
Deuteronomium 32: 39 Kijk nou, dat Ik alleen ben, er is geen God naast Mij:
1 Samuël 2:2 Yahweh: buiten U is er geen ander,
2 Samuël 7:22 Er is geen God dan U alleen.
2 Samuël 22:32 Waar is een God behalve Yahweh,
2 Koningen 5:15 Nu weet ik dat er geen God is op de hele aarde, dan in Israël!
2 Koningen 19:19 Alle koninkrijken van de aarde zullen weten dat U, Yahweh, alleen God bent.
1 Kronieken 17: 20 Yahweh, …, en er is geen God dan U,
Psalmen 83: 19 Opdat zij weten dat alleen U met Uw Naam Yahweh bent, de Allerhoogste over de hele aarde.
Psalmen 86:10 U alleen bent God.
Jesaja 37:16 Yahweh Zebaoth, …., U alleen bent de God van alle koninkrijken der aarde;
Jesaja 37:20 Alle koninkrijken der aarde zullen weten, dat U alleen Yahweh bent.
Jesaja 43: 10-11 Vóór Mij is geen God gemaakt, ook zal er na Mij geen zijn: Ik, Ik ben Yahweh, en er is geen één die redt los van Mij.
Jesaja 45: 5-6 Ik ben Yahweh, en niemand anders; geen God is er dan Ik alleen….opdat men weet … dat er buiten Mij geen God is: Ik ben Yahweh, en niemand anders;
Jesaja 45: 14 Er is anders geen God meer.
Jesaja 45: 21 Er is geen God behalve Ik,
Jesaja 46:9 Ik ben God, en niemand meer; een God, wiens gelijke nergens is:

Maar één God en dat is God, de Vader:
Romeinen 3:30 Er is immers een enig God,
1 Corinthiërs 8:4 Er is geen ander God dan één.
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader,
2 Corinthiërs 11:31 De God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
Galaten 1:3 Genade zij u en vrede van God, de Vader,
Galaten 1: 4 De wil van onze God en Vader,
Galaten 3:20 God is één.
Efeziërs 1:2 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader,
Efeziërs 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
Efeziërs 1:17 De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,
Efeziërs 4:6 Eén God en Vader van allen die is boven allen en door allen en in ons allen.
Efeziërs 5:20 Dankt de God en Vader,
Efeziërs 6:23 Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God, de Vader,
Filippenzen 1:2 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader,
Filippenzen 2:11 Alle tong zal belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God, de Vader.
Colossenzen 1:2 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader,
Colossenzen 1:3 Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd,
Colossenzen 2:2 De verborgenheid van de God en Vader,
Colossenzen 3:17 God, de Vader, dankende,
1 Thessalonica 1:1 De gemeente van de Thessalonikers in God, de Vader,
1 Thessalonica 1:3 De hoop op onze Heer Jezus Christus, voor onze God en Vader;
1 Thessalonica 3:11 Onze God en Vader Zelf,
1 Thessalonica 3:13 Onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader,
2 Thessalonica 1:1 De gemeente van de Thessalonikers in God, onze Vader,
2 Thessalonica 1:2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
2 Thessalonica 2:16 Onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader,
1 Timotheüs 1:2 Genade, barmhartigheid, vrede van God, onze Vader,
1 Timotheüs 2:5 Er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;
2 Timotheüs 1:2 Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader,
Titus 1:4 Genade en vrede van God, de Vader,
Filemon 1:3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
1 Petrus 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
2 Petrus 1:17 Jezus ontving van God, de Vader, eer en heerlijkheid,

God is geen mens
Numeri 23:19 God is geen mens, noch een mensenkind (Letterlijk: Mensenzoon)
1 Samuël 15:29 De Held van Israël, Hij is geen mens,
Job 9:32 God is niet een man, als ik,
Job 32:13 God …, geen mens.
Job 33:12 God is meer dan een mens.

Christus Jezus is wel een Mens
Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren,
Jesaja 53:3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,
Mattheüs 9:8 De scharen verheerlijkten God, die zo´n macht aan de mensen (in Jezus) gegeven had.
Markus 15:39 Deze Mens was Gods Zoon!
Lukas 23:4 Ik vind geen schuld in deze Mens.
Lukas 23:6 Hij vroeg of die Mens een Galileër was.
Lukas 23:14 Jullie hebben deze Mens naar mij toe gebracht, …, ik heb in deze Mens geen schuld gevonden,
Lukas 23:47 Deze Mens was rechtvaardig.
Johannes 4:29 Een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?
Johannes 8:40 Nu zoeken jullie Mij te doden, een Mens, Die jullie de waarheid gesproken heb, die Ik van God gehoord heb.
Johannes 9:11 Hij antwoordde: Een Mens, Jezus geheten, maakte slijk en bestreek mijn ogen,
Johannes 9:16 Sommigen uit de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij houdt de sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een Mens, die een zondaar is, zulke tekenen doen?
Johannes 9:24 Geef God de eer; wij weten, dat deze Mens een zondaar is.
Johannes 10:33 Omdat U, terwijl U een Mens bent, Uzelf God maakt.
Johannes 11:47 Deze Mens doet vele tekenen.
Johannes 18:14 Kajafas had de Joden aangeraden, dat het nuttig was, dat één Mens voor het volk stierf.
Johannes 18:17 Ben jij ook niet van de discipelen van deze Mens?
Johannes 18:29 Welke beschuldiging brengen jullie tegen deze Mens?
Johannes 19:5 Ziet, de Mens!
Handelingen 5:28 Jullie willen het bloed van deze Mens over ons brengen.
Romeinen 5:15 Veel meer is de genade van God, en de gave door de genade, die daar is van een Mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
1 Corinthe 15:21 Want dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der doden door een Mens (Jezus)
1 Corinthiërs 15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heer uit de Hemel.
Filippenzen 2:8 En uiterlijk een Mens bevonden, (letterlijk: “als een mens”).
1 Timotheüs 2:5 Er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;
Hebreeën 2:6 Wat is de Mens, dat U aan Hem denkt, of de mensenzoon, dat U hem bezoekt!

Al met al bestaan er dus best wel massa´s goden in de Schrift, maar die schrijf ik al bewust met een kleine “g”. Het stelt eigenlijk niks voor. Het zijn menselijke bedenksels. Er is echter maar één God, één Plaatser, die alles een plek geeft. Dat is God de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende