U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Christus & God, beide: De Eerste & De Laatste

Ik gooi maar weer eens een titel in het midden, die voor mij tot voor kort vlijmscherp het God zijn van de Zoon van God zou aantonen. Bij nadere studie blijk ik maar weer een matig onderzoeker te zijn geweest.

In het vorige hoofdstuk zagen we Christus Jezus, de Zoon van God, in Zijn volkomen mens zijn. Niet zomaar één van de velen. Nee, de unieke onder de velen, de uniek zondeloze mens, de mens die de enige echte Middelaar tussen God en mensen is.
1 Timotheüs 2:5 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,

Als die enig unieke mens, de Middelaar tussen God en mensen, heeft Hij alles wat in Adam de mist ingegaan was juist als mens weer helemaal opgetild en in orde gemaakt. Ja, meer dan dat.
Romeinen 5: 18-19 Zoals door één overtreding de gevolgen daarvan zich uitstrekken tot in alle mensen tot veroordeling, zo ook strekken door één gerechtigheid de gevolgen daarvan zich uit tot in alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de éne mens de velen tot zondaars gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de éne (mens) de velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

Die ene unieke mens, door Wie alle mensen de gevolgen zullen ondervinden van de rechtvaardiging ten leven is die ene Heer, door wie alles ontstaan is:
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem.
Door Hem is alles ontstaan wat ontstaan is. Als zodanig is Hij, de Zoon van God, de eerste. Maar hier zien we tevens Vader God, uit wie alles ontstaan is. Binnen de schepping is onze Heer de eerste door wie verder alle dingen geschapen zijn. Maar let wel, Hij is daartoe het middel dat God gebruikte. Vader God zelf was er echter al zelfs voordat er sprake was van dit Middel (het Woord). Al voordat de schepping er was, toen was Vader God al de eerste als de oorsprong.

Die ene unieke mens, door Wie alle mensen de gevolgen zullen ondervinden van de rechtvaardiging ten leven is nou juist precies die Heer, die alles en iedereen aan Vader God zal onderwerpen.
1 Corinthe 15: 25-27 Hij (Christus) moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft (Christus Jezus zelf).
Als zodanig is Christus Jezus ook de laatste. Hij is de laatste mens om zich aan Vader God te onderwerpen. Binnen de schepping valt er verder niets meer te ontdekken dat zich nog aan Vader God zou kunnen onderwerpen. De Zoon van God is dus de wezenlijke laatste.

Vader God is de laatste, ook als die ene unieke mens, de Zoon van God, Hem onderworpen zal zijn.
1 Corinthe 15: 28 Wanneer alles Hem (Vader God) onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Vader God omvat de schepping en staat er als zodanig eigenlijk buiten als de bron van waaruit alles is. Als Hij dus deze schepping draagt omvat Hij het feitelijk als de eerste en de laatste. Hij is als zodanig alles direct in één.

Van beiden (Vader & Zoon) lezen we de omschrijving “De eerste en de laatste, het begin en het einde”. Vader God draagt deze titel en ook die enig, unieke Middelaar tussen God en mensen, de Zoon van God, draagt die titel. Dat was voor mij tientallen jaren het overduidelijk bewijs dat zij beiden één en dezelfde zijn. Ik heb hierboven al enigszins het tipje van de sluier opgelicht. Het ligt er aan of je er van buiten de schepping tegenaan kijkt of dat je dit van binnenuit bekijkt. Buiten de schepping zien we Vader God uit Wie alles is. Binnen de schepping zien we de Zoon van God door Wie alles is.

Vader God, de eerste en de laatste:
Jesaja 44:6 Zo zegt Yahweh, de Koning van Israël, en zijn Redder, Yahweh Zebaoth: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.
Jesaja 48: 12 Hoor naar Mij, o Jakob, en jij Israël, Mijn geroepene. Ik ben het, Ik ben de eerste, en ook de laatste;

De Zoon van God, de eerste en de laatste:
Openbaring 1: 17-18 Vrees niet; ik ben de eerste en de laatste, en de levende; en ik was dood, en zie, ik ben levend tot in de aionen van de aionen;
Openbaring 2: 8 Dit zegt de eerste en de laatste, die dood was en levend is geworden:
Openbaring 22: 13 Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste.

Het verschil tussen Vader God en Christus Jezus, de Zoon komt feitelijk al gelijk in de tekst zelf duidelijk naar voren.
Van Yahweh Zebaoth staat nadrukkelijk erbij “Buiten Mij is er geen God”.
Van Christus Jezus staat nadrukkelijk erbij: “Ik was dood en zie, Ik ben levend tot in de aionen van de aionen” en in de tweede tekst “Die dood was en levend is geworden”.

Nergens pretendeert Christus Jezus ook maar om God te zijn, laat staan dat Hij aangeeft dat er buiten Hem geen God zou zijn. Dat is wat Yahweh Zebaoth wel degelijk zonder enige gêne kan zeggen simpelweg omdat Hij het ook is! We weten trouwens uitdrukkelijk (omdat de Bijbel dat zegt) dat de Vader God is. Christus zou dus zelfs niet eens hebben kunnen zeggen dat Hij toch op één of andere manier God was geweest. Wat er dus over Vader God staat valt niet te plakken op Christus Jezus, de Zoon.

Wat er bij Christus Jezus als eerste en laatste staat is dat Hij dood was en levend is geworden. (Denk je eens even de idiote gedachte in dat de Schrift zou verklaren dat Vader God dood was!!! Wat een verschrikkelijke ellende voor de wereld!) Nee, het is hier de Zoon van God die hier de eerste is in alle dingen als eerstgeborene uit de doden.
Psalmen 89: 28 Ik (God) zal Hem (Christus) tot eerste Zoon maken,
Romeinen 8:29 Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder veel broeders;
Colossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van de hele schepping,
Colossenzen 1:18 Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen de eerste zou zijn.

Het is God, de Vader, die Hem uit de dood heeft doen opstaan, waardoor Hij die eersteling uit de doden is geworden.
Handelingen 3:15 De Vorst des levens hebben jullie gedood, die God heeft opgewekt van de doden,
Handelingen 13:30 God heeft Hem (Christus Jezus) opgewekt van de doden;
Handelingen 13:34 Dat Hij (God) Hem (Christus Jezus) van de doden heeft opgewekt,
Handelingen 17:31 Doordat Hij (God) Hem (Christus Jezus) uit de doden heeft opgewekt.
Romeinen 10: 9 Als je met je mond Jezus als Heer belijdt en met je hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan word je gered.
Galaten 1:1 Paulus, apostel, …, door Jezus Christus en God, de Vader, die Hem (Christus Jezus) uit de doden heeft op gewekt,
Efeziërs 1:20 God heeft Zijn kracht aan ons gewerkt in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en gezet in Zijn rechterzij in de hemel,
Colossenzen 2:12 God, die Hem (Christus Jezus) opgewekt heeft uit de doden.
1 Thessalonica 1:10 Zijn (Gods) Zoon (Christus Jezus), die Hij opgewekt heeft uit de doden, Jezus,
Hebreeën 13:20 De God van de vrede, die de grote Herder van de schapen uit de doden uitgeleid heeft,
1 Petrus 1: 20-21 Jullie, die door Hem (Christus Jezus) geloven in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft,

God, de Vader, is de Yahweh van het Oude Testament, die kan zeggen: “Buiten Mij is Geen God”. Wat betekent de titel God? Dat betekent dat Hij de Plaatser is, degene die alles Zijn plek geeft. Dat is God. Er is naast Hem niet nog een andere Plaatser. Nee, er is wel iemand, die Hij als de eerste hier in de schepping heeft ingebracht. Dat is Christus Jezus, de Zoon van God.

In absolute zin is God de Vader dus de Eerste en de Laatste. Hij is uit Wie alles is ontstaan (De Eerste) en Hij is tot Wie alles gebracht zal worden als straks alles Hem onderworpen zal zijn en Hij alles in allen zal zijn (de Laatste).
God, de Vader, is de Eerste en de Laatste. Hij heeft geen begin, maar Hij is het Begin. Evenzo is Hij wezenlijk de Laatste als Hij straks alles in allen zal zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende