U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Jezus Christus is echt wel in het vlees gekomen

Nu eens een serie Bijbelteksten, die totaal geen enkel raakpunt hebben met één of andere ontkenning van de enig unieke God, namelijk de Vader. Ook zijn het teksten, die geen enkel bewijs voor het God zijn van de Zoon van God opleveren. Waarom dan toch die teksten?
1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan hij die loochent, dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
1 Johannes 4:2-3 Hieraan kennen jullie de Geest van God: elke geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En elke geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is niet uit God; maar dit is de geest van de antichrist, waarover jullie gehoord hebben, dat hij komen zal, en hij is er nu al in de wereld.
2 Johannes 1:7 Er zijn veel verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Raar hè om deze Bijbelplaatsen nu zomaar in deze serie over de vraag wie God is te dumpen! Tja, ik zou deze teksten hier ook helemaal niet in hebben opgenomen als het niet zo was dat deze teksten telkens gelijk naar voren worden geschoven zodra iemand de Godheid van Jezus Christus op Bijbelse gronden in twijfel trekt of zelfs wanneer men niet met de totaal onbijbelse term “Drie-eenheid” uit de voeten kan.

Het heeft mij altijd verbaasd als deze teksten hiervoor uit de kast werden getrokken omdat het cruciale punt dat ik in deze uitspraken hoor nou juist is dat Jezus volwaardig mens is. Waar Zijn mensheid in twijfel wordt getrokken, en waar ontkent wordt dat Hij de titel Christus ontvangen heeft, daar is volgens deze uitspraken van Johannes sprake van de geest van de antichrist. Daar zou volgens de tweede brief van Johannes de verleider aan de slag zijn. Het onderwerp hier is dus totaal niet de drie-eenheid of het God zijn van Jezus.

Maar hiermee kan ik het niet naast me neerleggen. Voor al de verdedigers van de kerkelijke leer van de drie-eenheid en de godheid van Jezus Christus zijn deze drie Bijbelgedeelten wel bijna tot speerpunt verheven. Daarom kunnen we er niet omheen. Ik ga zelf ook absoluut helemaal uit van het goddelijk gezag van deze drie brieven van Johannes. Dus, laten we ons onderwerpen aan zijn woorden.
In beide gedeeltes draait het om het belijden van de komst van Jezus Christus in het vlees. Wie dat belijdt is uit God. Wie dat niet belijdt, die heeft in de eerste brief de geest van de antichrist en in de tweede brief wordt die de verleider en de antichrist zelf genoemd. Het is dus van het grootste belang dat we beseffen wat de uitdrukking “Jezus Christus komen in het vlees” echt Bijbels gezien inhoudt.

Johannes 1:14 Het Woord werd vlees, en woonde onder ons en wij zagen zijn heerlijkheid, een heerlijkheid als van de eengeboren Zoon van de Vader vol van genade en waarheid.
1 Timotheus 3: 16 Buiten twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht; Die Zich
geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.

Het Woord is vlees geworden. Jezus Christus heeft zich geopenbaard in het vlees. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Jesaja 7:14 Yahweh zelf zal jullie een teken geven. Zie, de maagd is zwanger, en zal een zoon baren,
Mattheüs 1:16 Maria, uit wie Jezus geboren is,
Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en hem de naam Jezus geven,
Mattheüs 1:22-23 Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden, wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, die zegt: ‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
Lukas 1:31 Je zal zwanger worden en een zoon baren en je zal hem de naam Jezus geven.
Lukas 2:7 Ze baarde haar eerstgeboren zoon,
Lukas 2:11 Vandaag is aan jullie een Redder geboren, die Christus, de Heer, is.
Romeinen 1:3 Gods Zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees,
Hebreeën 2:17 Hij moest in alles aan de broeders gelijk worden,
Hebreeën 10:5 U
(God) hebt Mij (Jezus) een lichaam toebereid;
Tja, het kan eigenlijk gewoon niet duidelijker! Zo is het Woord vlees geworden! Zo heeft Jezus Christus zich geopenbaard in het vlees!

Maar naast ontkenning van die vleeswording van Jezus Christus heeft Johannes nog een kenmerk van de antichrist opgeschreven.
1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan hij die loochent, dat Jezus de Christus is?
Dit gaat niet om een naamgeving (Het betreft de titel van “Gezalfde”). Het gaat er zelfs niet om dat Hij de Messias voor Zijn aardse volk Israël is. Jezus is simpelweg de Christus. Punt uit! Wat houdt dat precies in?
Romeinen 1:4 Hij heeft verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, naar de Geest van de heiligheid, door de opstanding van de doden, Jezus Christus, onze Heer,
1 Corinthiërs 15:14 Als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking leeg, en jullie geloof is dan ook leeg.
1 Corinthiërs 15:15 Wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft,
1 Corinthiërs 15:17 Indien Christus niet opgewekt is, dan is jouw geloof tevergeefs, dan ben je nog in je zonden.
1 Corinthiërs 15:20 Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van hen, die ontslapen zijn.
Efeze 1: 19-20 De overweldigende kracht aan ons, die geloven, die Hij
(God) gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en gezet aan zijn rechterhand in de hemel,
Hebreeën 5:5 Zo heeft Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden, maar die tot hem gezegd heeft: "Jij bent mijn Zoon, vandaag heb ik je verwekt";

Nu ik dit alles aan het opschrijven ben zit ik nou juist net in die kerkelijk voorgeschreven tijdsperiode van het jaar dat men als de joods-christelijke traditie van Pasen verkoopt. Daar is men christelijk heel erg streng op. Niemand (ook supermarkten niet) mag bijvoorbeeld paaseitjes zomaar voorjaarseitjes noemen. Binnen onze joods-christelijke traditie is dat schijnbaar een fout van de bovenste klasse. Maar je wordt wel doodgegooid met passiespelen, waarin de opstanding als een soort wazig occulte geestverschijning wordt uitgebeeld. Ja, wie gelooft nou ook nog als goed christen in die gekke letterlijke opstanding? Eh….. ik. Nou kijk, daar gaat het (de letterlijke opstanding), voor zover ik deze Bijbelgedeelten in de Johannesbrieven begrijp, hier nadrukkelijk over.

Bij de opstanding is Jezus de opgestane Christus geworden. Het draait naast het feit dat we letterlijk geloven dat Christus in het vlees gekomen is, volkomen mens werd, dus ook om de erkenning dat we Hem nu kennen als de opgestane Heer, die ons Leven is.
1 Corinthiërs 1:30 Uit God ben jij in Christus Jezus,
2 Corinthiërs 5:17 Wie in Christus is, die is een nieuwe schepsel;
Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruist; toch leef ik, dat ben ik niet meer , maar Christus leeft in mij;
Efeziërs 2:5 God heeft ons samen levend gemaakt met Christus
Filippenzen 1:21 Te leven is mij Christus,
Colossenzen 1:27 Christus in jullie, de Hoop van de heerlijkheid;
Colossenzen 2:5 De vastigheid van jouw geloof in Christus
Colossenzen 2:17 De werkelijkheid is Christus,
Colossenzen 3:1 Aangezien jij met Christus opgewekt bent,
Colossenzen 3:3 Jij bent gestorven, en jouw leven is met Christus verborgen in God.
Colossenzen 3:4 Christus, Die ons leven is,
1 Johannes 5:1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren;

Gevolg van ons leven in de opgestane Christus betekent een totaal nieuwe kijk:
1 Corinthiërs 2:16 Wij hebben het denken van Christus.
2 Corinthiërs 5:16 Wij kennen vanaf nu niemand naar het vlees; als wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, dan kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

Wat hebben we een heerlijke boodschap mensen! “Jezus is de Christus! Hij is ons Leven!” Dat heeft dus niks met enige ontkenning van het God zijn van de Zoon van God te maken. Nee, Vader God heeft Hem opgewekt en wij zijn met Christus mee opgewekt en geplaatst in de hemelse. Inderdaad, wie dat ontkent en dus met name de werkelijk letterlijke betekenis van Zijn opstanding loochent, die is de verleider, die spreekt en handelt in de geest van de antichrist. Maar laten we maar gewoon genieten van die overstromende rijkdommen van genade die uit Zijn opstanding voorvloeien!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende