U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Volheid van de Godheid in Christus

Zoals in het vorige hoofdstuk bleek dat de eenheid van Christus Jezus en Vader God de weg van Gods genade tekent met zowel Zijn Zoon als met de volgelingen van Zijn Zoon, zo zien we een precies eendere Bijbelse uitspraak terug als Paulus spreekt over Christus relatie met ons in het lichaam van Christus.
Colossenzen 2:9-10 In Hem (Christus Jezus) woont elke volheid van de Godheid lichamelijk; En jullie hebben de volheid ontvangen in Hem, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Het is echt precies hetzelfde, ja zelfs met alle verdraaiingen die in uitleggingen erbij horen. Vers 9 geeft aan dat in Christus al de volheid van de Godheid lichamelijk woont. Dit is voor de uitleg in vrijwel de hele christenheid het bewijs dat Christus God is. Maar komen we dan in vers 10 en horen we daar Paulus uitleggen dat wij in Christus die volheid ontvangen hebben, dan wordt het in diezelfde groep gelovigen ineens als lasterlijk ervaren als we dan concluderen vanuit exact dezelfde logica dat wij dus God zouden zijn. Logica is in christelijke uitleg nooit erg consequent (Men ziet wellicht geen link tussen Logos en logisch.

Nee, wij zijn niet God. Dat is inderdaad de volkomen verkeerde conclusie. Maar het is de verkeerde conclusie omdat in ver 9 ook totaal niet beweerd wordt door Paulus dat Christus God is. Het is de volheid van de godheid die lichamelijk in Christus woont, zoals die volheid zelfs nu in ons woont. Christus Jezus kan niets doen los van God de Vader, maar dat leven werkt Hij nu ook volkomen in ons. Dat is de boodschap hier. Ook al lopen wij als hemelburgers een andere weg dan die volgelingen met een aardse roeping uit het vorige hoofdstuk, je ziet hier wel diezelfde lijn van eenheid. Gods weg van genade.

Als leden van het lichaam van Christus hebben wij een plaats in Christus en hebben daarmee in Hem de volheid ontvangen. Hoezo hebben wij de volheid ontvangen? Simpel, omdat in Christus reeds al de volheid van de Godheid lichamelijk woont. Wij zijn……
Efeze 1: 23 De gemeente, die Zijn lichaam is, de volheid van het alles in allen vullende;

Denk hier eens eventjes over door. Dit is me een aparte uitspraak van Paulus! Wij zijn als lichaam van Christus de volheid en in het plan van God blijkbaar een onmisbaar puzzelstukje want wij worden hier dus gebruikt om alles in allen compleet te maken, oftewel te vervullen. Weet je nog uit 1 Corinthe 15: 27 hoe de Zoon alles onderschikt? Dat is dit alles vervullen. Alles komt tot Gods volheid. Dan is God alles en in allen. Nu is die volheid via de Zoon reeds in ons. Wij zijn nu als het lichaam van Christus reeds die volheid van God.

In eerste instantie zou ik zeggen dat dit een zustertekst is van Colosse 2: 10. Even verder doordenkend wordt Gods gebruik van ons in Zijn genade nog groter. En waardoor? Doordat we Zijn volheid blijken te zijn! Dan denken we dus niet aan een leerstelling, die zou aangeven dat wij God zouden zijn. Ben je gek? Absoluut niet! Nee, dan zien we er iets in wat aangeeft hoe vergaand God ons in Zijn genade gebruikt, zoals de volheid van de Godheid in Christus ook aangeeft hoezeer Christus als Zoon van God door Vader God in genade gebruikt wordt.

Zou het nou zo zijn dat Paulus inderdaad in Colosse 2: 9 aangeeft dat de Zoon van God zelf helemaal God zou zijn omdat hij schrijft dat in Christus al de volheid van de Godheid lichamelijk woont, waar bid Paulus in de Efeze brief dan voor als hij opschrijft:
Efeze 3: 19 Opdat jullie vervuld worden tot in elke volheid van de God.

Hé, zie je dat Paulus hier over God schrijft. Hij heeft het bij ons over de volheid van God. Dus, het gebruikelijke Griekse woord “theos”, wat ook concreet op de Plaatser wijst. In Colosse 2: 9 schrijft Paulus over de volheid van de Godheid! Hij heeft het bij de Zoon van God niet over God, maar over de Godheid, oftewel: “theotes”. Had Paulus ook maar ergens achterin zijn hoofd gedacht aan de Zoon van God als God, dan zou hij toch juist bij de Heer de titel “God” gebruikt hebben en toch niet “Godheid”! Nou ja, dat was even tussendoor.

Terug naar die volheid: Nee, we kunnen niet telkens eigenmachtig aan de Griekse uitdrukking “pan to pleroma” weer een andere betekenis toekennen! Het is niet de ene keer, bijvoorbeeld bij Christus, dat Hij God zou worden genoemd en de andere keer, als het om ons draait, dat het er dan op zou wijzen dat God ons ergens voor inzet. Nou, wij zijn God niet! Ik hoop dat dit voor iedereen zonneklaar is. De Zoon van God wordt echter wel in genade gebruikt door Vader God, net als dat wij dat mogen ondergaan.

We hebben er al regelmatig bij stilgestaan dat Christus de One & Only Middelaar tussen God en mensen is. God heeft een plan dat echt alles en iedereen omvat en dat plan voltrekt Hij in Zijn Zoon, Christus Jezus. Hij is de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. God zet daar ook ons als leden van het lichaam voor in. Dat werkt Hij in jou en mij uit via, oftewel dwars door, Zijn Zoon Christus Jezus. Wij hebben de volheid reeds ontvangen in Hem. Zo brengt God alles tot volheid.
Efeze 4: 10 Die neergedaald is, is dezelfde, die opgevaren is boven alle hemelen, opdat Hij alles vervullen zou.
Ja echt alles en iedereen! God werkt Zijn volheid in de Zoon, werkt Zijn volheid in ons als lichaam van Christus en werkt uiteindelijk Zijn volheid in alles en iedereen.

Als dan echt alles tot Gods volheid is gebracht, dan……
1 Corinthe 15: 28 Dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Hem, die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende