U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Stond de Heer Jezus op in eigen kracht?

Het is alweer bijna Pasen. We lopen dus weer kans dat er gezongen wordt: “Hij steeg uit het graf door eigen kracht, want Hij is God bekleed met macht.”
Hij is God? Bekleed met macht? Jazeker, dat zong ik altijd maar weer uitbundig mee. “Ja natuurlijk”, zal je denken, Het is toch zeker juist het geweldige dat de Heer uit eigen kracht uit de dood is opgestaan?
O ja?

Johannes 10:18 Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb macht het af te leggen, en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
Okay, we gaan even voorbij aan het feit dat er ook in deze tekst een duidelijk onderscheid wordt aangebracht tussen God, de Vader en de Zoon van God. Er wordt iets anders gesuggereerd in de vertaling wat indirect binnen het christelijk denken de godheid van Jezus Christus zou bewijzen. Dat is de macht, die Christus Jezus in zichzelf zou hebben om Zijn leven af te leggen en het zelf ook weer op te nemen,

Opnieuw blijkt hier weer een instinker te zitten in de vertaling. Hier volgt een iets aangepaste weergave:
Johannes 10:18 Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb het recht om het af te leggen, en heb het recht om het weer te ontvangen (Grieks: “Lambano”). Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen (Grieks: “Lambano”).

“Lambano”
is een Grieks werkwoord dat eigenlijk altijd in het Nederlands simpelweg met “Ontvangen” vertaald kan worden. Laat me je nou vertellen dat dit nou juist heel vaak niet gebeurd. Ook in die andere tekstplaatsen is dat nogal eens de oorzaak van een verkeerd verstaan van wat er bedoeld is. (Dat valt nu buiten ons onderwerp, maar voor de onderzoekers is dit zeker boeiend.)

Johannes 10:18 Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb het recht om het af te leggen, en heb het recht om het weer te ontvangen (Grieks: “Lambano”). Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen (Grieks: “Lambano”).
Valt het je ook op? Tot twee keer toe komen we hier in de grondtekst precies hetzelfde Griekse werkwoord tegen. Geen enkele vertaling geeft hier weer dat Christus dit gebod van Zijn Vader “GENOMEN” heeft! Nee, iedereen beseft wel dat Hij het van de Vader ontvangen heeft. Gewoon ontvangen (“Lambano”)! Terecht!

Dus: Het gebod heeft de Heer van Zijn Vader ontvangen! Ontvangen dus hè? Jazeker! Dat is terecht! Maar evenzo terecht is het om datzelfde werkwoord (“Lambano”) identiek weer te geven als het erom gaat dat Hij Zijn leven weer “ONTVANGEN” heeft. Dat is namelijk het algemene getuigenis van Gods Woord, dat bij een goede vertaling ook helemaal overeenstemt met deze ene uitspraak in de Schrift.

Stond de Heer op in eigen kracht? Nee zegt het hele getuigenis van de Schrift!
Handelingen 2:24 Hem (Christus Jezus) nu heeft God opgewekt,
Handelingen 2:32 Deze Jezus heeft God opgewekt;
Handelingen 3:15 De Vorst des levens hebben jullie gedood, die God heeft opgewekt van de doden,
Handelingen 3:26 Voor jullie heeft God het eerst Zijn knecht Jezus opgewekt,
Handelingen 10:40 Deze
(Christus Jezus) heeft God opgewekt op de derde dag,
Handelingen 13:30 God heeft Hem
(Christus Jezus) opgewekt van de doden;
Handelingen 13:34 Dat Hij
(God) Hem (Christus Jezus) van de doden heeft opgewekt,
Handelingen 17:31 Doordat Hij
(God) Hem (Christus Jezus) uit de doden heeft opgewekt.
1 Corinthiërs 6:14 God heeft de Heer opgewekt,
2 Corinthiërs 4:14 Hij
(God), die de Heer Jezus opgewekt heeft,
Galaten 1:1 God de Vader, die Hem
(Christus Jezus) opgewekt heeft uit de doden,
Efeziërs 1:20 Toen Hij
(God) Hem (Christus Jezus) uit de doden heeft opgewekt,
Colossenzen 2:12 God, die Hem
(Christus Jezus) opgewekt heeft uit de doden.
1 Thessalonica 1:10 Zijn
(Gods) Zoon (Christus Jezus), die Hij opgewekt heeft uit de doden, Jezus,
Hebreeën 13:20 De God van de vrede, die de grote Herder van de schapen uit de doden uitgeleid heeft,
1 Petrus 1:21 God, die Hem
(Christus Jezus) uit de doden opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft,

Het overrompelend getuigenis van Gods Woord is dat Christus Jezus niet in eigen kracht opstand uit de doden, maar dat dit Hem geschonken is en Hij het dus (volgens de juiste weergave van deze tekst) van God, de Vader, ontvangen heeft.

Diverse Nederlandse vertalingen:
Johannes 10:18 Ik heb macht het (Leven) af te leggen, en heb macht het weer te NEMEN. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
Weergave naar de grondtekst:
Johannes 10:18 Ik heb het recht om het
(Leven) af te leggen, en heb het recht om het weer te ONTVANGEN (Grieks: “Lambano”). Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen (Grieks: “Lambano”).

Hij steeg uit het graf door eigen kracht, want Hij is God bekleed met macht.”
Is dat het geweldige van de Paasboodschap? Nee, het ontneemt God Zijn godheid en het onderwijst de gedachte dat de Heer niet in Zijn dienstwerk hier op aarde afhankelijk was van genade.
Mattheüs 11:27 Alle dingen zijn Mij (Christus Jezus) overgegeven door Mijn Vader;
Markus 14:36 Hij zei: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg; maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
Lukas 2:40 Het kind
(Jezus Christus) groeide op ….. en de genade van God was op Hem.
Lukas 10:22 Alles is mij overgegeven door mijn Vader,
Lukas 22:42 Vader, mocht het Uw wil zijn deze drinkbeker van Mij weg te nemen, maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedt.
Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
Johannes 5:17 Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook.
Johannes 5:19 De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen; want alles wat die doet, dat doet ook de Zoon evenzo.

Genade toont ons onze eigen onmacht. We kunnen niets doen vanuit onszelf. Vader God moet iets werken wil er iets concreet gebeuren. We kunnen niets uit onszelf tenzij Vader God het doet. De Heer Jezus sprak hier over deze werking van genade in Zijn leven als antwoord op de beschuldiging:
Johannes 5:18 Daarom dan trachtten de Joden des te meer hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en zich dus God gelijk maakte.

Naar het oordeel van de godsdienstige elite deed de Heer alsof Hij God was door God Zijn Vader te noemen. Het eigenaardige feit doet zich weer voor dat deze beschuldiging van de vrome massa nou juist weer onder ons christenen is opgepakt alsof we hier een bewijs zouden hebben van de Godheid van de Zoon. Nee, deze veroordeling van godslastering ontstond nou juist uit het feit dat de Heer Jezus God Zijn Vader noemde, niet dat Hijzelf zou pretenderen God te zijn.

Het antwoord van de Heer is: Ik leef uit genade. Ik kan zelf niks. Vader God moet werken en dan doe Ik wat Vader in mij werkt. Een prachtig getuigenis van de Heer zelf. Zo kon Hij ook niet opstaan in eigen kracht, juist omdat Hij niet God was in kracht. Hij is de Zoon van God, die door Vader God is opgewekt. Wat een overwinningszege van overvloeiende genade! Ja, het verzoeningswerk voor allen is een werk van Vader God, maar wel een werk van God in Christus.
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende