U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Immanuel, God met ons

In onze serie “Wie is God?” duiken we vandaag in nog een nieuwe naamgeving van de Zoon van God. De naam “Immanuel”.

Mattheus 1: 23 "Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en zij zullen hem de naam Immanuel geven," dat vertaald betekent: "God met ons".
Ook hier wordt, net als bij “Sterke God” in Jesaja 9: 6, over het hoofd gezien dat het niet om de wezenlijke aanduiding van de Persoon zelf gaat, maar om de naamgeving. Maar er is meer over te zeggen. Deze tekst is namelijk de vervulling van een profetie:
Jesaja 7:14,16 Daarom zal Yahweh zelf u (= Achaz) een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven.… Maar voordat de jongen (Immanuel dus) weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn, voor welks beide koningen u bang bent.

Ik heb heel bewust in de tekst er al bij geschreven wie er hier aangesproken wordt. Dat is koning Achaz. Zes eeuwen voor deze uiteindelijke vervulling in Christus Jezus werd er daadwerkelijk, in overeenstemming met deze profetie, een jongetje geboren, die dan ook de naam “Immanuel” kreeg. Was dat nou God, die daar geboren werd? Nee, dat zal iedereen ten stelligste ontkennen en terecht! Ooit gehoord dat God op een bepaalde leeftijd pas leerde om het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen? Nee, God is de Schepper van dat alles. Maar deze jongen uit de tijd van Koning Achaz was wel de eerste vervulling van deze profetie. Het is echter slechts een naamgeving, die wijst op het ingrijpen van God op dat moment omdat, zoals we zullen ontdekken, God zich aan Zijn volk verbonden heeft met nou juist deze woorden “God met ons”.

Er is nog een heel bijzonder ingrijpen van God, dat ook heel helder de betekenis van Immanuël naar voren brengt.
Jesaja 8: 7-8 Zo zal Yahweh over hen doen opkomen die sterke en geweldige wateren van de rivier, de koning van Assyrie en al zijn heerlijkheid; en hij zal opkomen over al zijn stromen, en gaan over al zijn oevers; En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen, en er doorgaan, hij zal tot aan de hals reiken; en de uitstrekkingen van zijn vleugels zullen de breedte van uw land vervullen, o Immanuel!

Nou kijk, daar hebben we Immanuel nog eens opnieuw. Maar met onze beleving van zaken zouden we dit woord of deze naam toch nooit hier plaatsen? De opsomming van al die verschrikkingen, die het volk ondergaat door de hand van de koning van Assyrie wordt afgesloten met “God met ons!” Hoezo, God met ons? Zie je de ellende niet waar ze midden in zitten? Ja, God met ons. Dat tekent Gods vaste relatie met Zijn volk ook als Hijzelf die verschrikkingen over hen brengt. Hij tuchtigt hen in Zijn soevereiniteit als Plaatser. Maar de bron van al Zijn handelen is overstromende liefde voor Zijn volk met wie Hij is: God met ons. Elk handelen van God met Zijn volk is omdat Hij met hen is. De uitdrukking “Immanuel” als uitdrukking van Zijn relatie met Zijn volk.
Genesis 21:22 God is met jullie in alles, wat jullie doen.
Genesis 26:3 Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal
met jullie zijn,
Genesis 26:24 Ik ben de God van Abraham, jullie vader; vrees niet; want Ik ben
met jullie;
Genesis 26:28 Wij hebben duidelijk gezien, dat Yahweh
met jullie is;
Genesis 28:15 Zie, Ik ben
met jullie, en Ik zal jullie overal waar jullie maar naartoe trekken behoeden,
Exodus 33:16 Waardoor zou het nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is het niet daarbij, dat U
met ons bent? Zo worden wij afgezonderd, ik en Uw volk, van elk volk, dat op de aardbodem is.
Numeri 14:9 Yahweh is
met ons;
Deuteronomium 2:7 Deze veertig jaren is Yahweh, jullie God,
met jullie geweest;
Deuteronomium 20:1 Yahweh, jullie God, is
met jullie, Die jullie uit Egypteland heeft opgevoerd.
Deuteronomium 31:8 Yahweh zelf zal voor jullie uitgaan; Hij zal
met jullie zijn,
Deuteronomium 31:23 Jullie zullen de kinderen van Israël thuisbrengen in het land, dat Ik hun gezworen heb; en Ik zal
met jullie zijn.
Jozua 1:5 Zoals Ik met Mozes geweest ben, zo zal Ik ook
met jullie zijn; Ik zal jullie niet begeven en niet verlaten.
Jozua 1:9 Yahweh, jullie God, is
met jullie overal, waar jullie ook maar heengaan.
1 Samuël 10:7 Doe wat je hand vinden zal, want God zal
met je zijn.
1 Samuël 14:7 Doe alles, wat er in je hart is; zie ik ben
met je,
1 Samuël 17:37 Saul zei tegen David: Ga, Yahweh is
met je!
2 Samuël 7:3 Doe alles wat er in je hart is, want Yahweh is
met je.
1 Koningen 8:57 Yahweh, onze God, is
met ons, net zoals Hij geweest is met onze vaderen; Hij verlaat ons niet, en begeeft ons niet;
1 Kronieken 28:20 Yahweh God, mijn God, zal
met jou zijn; Hij zal je niet begeven, en Hij zal je niet verlaten,
2 Kronieken 32:8 Met hem is een vleselijke arm, maar
met ons is Yahweh, onze God,
Psalmen 46:8 Yahweh Zebaoth is
met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek.
Psalmen 46:12 Yahweh Zebaoth is
met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek.
Jesaja 8:10 God is
met ons!
Jesaja 41:10 Weest niet bang want Ik ben
met jullie; weest niet verbaasd, want Ik ben jullie God;
Jesaja 43:5 Weest niet bang want Ik ben
met jullie;
Jeremia 1:8 Ik ben
met jullie om jullie te redden, spreekt Yahweh.
Jeremia 1:19 Ik ben
met jullie, spreekt Yahweh, om jullie uit te helpen.
Jeremia 15:20 Ik ben
met jullie, om jullie te helpen en jullie te redden, spreekt Yahweh;
Jeremia 30:11 Ik ben
met jullie, spreekt Yahweh, om jullie te helpen;
Jeremia 46:28 Jij dan Mijn knecht Jakob! Weest niet bang, spreekt Yahweh; want Ik ben
met jullie;
Haggai 2:4 Hebt goeden moed jullie allemaal, volk van het land, spreekt Yahweh, en arbeidt; want Ik ben
met jullie, spreekt Yahweh Zebaoth.

Er is iets bijzonders met al deze namen van de Heer, de naam die in Jesaja 9: 6 staat en deze hier in Mattheus 1: 23. Er is trouwens in de Schrift nog een naam aan de Heer verbonden, die je nergens in het leven van de Heer zult terugvinden:
Jeremia 23: 5-6 Zie, de tijd komt, spreekt Yahweh, dat Ik David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal een koning zijn, die wél regeren zal, en recht en gerechtigheid oefenen op de aarde. In Zijn tijd zal Juda geholpen worden en Israël veilig wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmee men Hem noemen zal: Yahweh, onze gerechtigheid.
Jeremia 33: 15-16 In die dagen en in die tijd zal Ik David een rechtvaardige Spruit doen opgaan, die recht en gerechtigheid zal oefenen in het land. In die tijd zal Juda geholpen worden en Jeruzalem veilig wonen; en men zal Hem noemen:
Yahweh, onze gerechtigheid.
Kunnen we nu concluderen dat de Zoon van God, Christus Jezus, Yahweh is?

Vader God is Yahweh.
1 Kronieken 17:20 Yahweh, er is niemand zoals U, en er is geen God behalve U,
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader,
Je komt onze Heer, de Zoon van God, in de Schrift nergens als Yahweh tegen, maar het was wel degelijk de Zoon, die Vader God gebruikte om de gerechtigheid van Yahweh voor een ieder te bewerken. Ook hier is dus opnieuw Zijn naam een verwijzing naar die bron van alle gerechtigheid, God de Vader.
2 Corinthe 5: 21 Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (God) voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

De Zoon van God heeft dus al die namen tijdens Zijn rondwandeling op aarde nooit gedragen. Zijn werkelijke naam was en bleef “Jezus”.
Mattheüs 1:21 Je zult hem de naam Jezus geven; want Hij zal Zijn volk verlossen van hun zonden.
Jezus betekent namelijk “Yahweh redt”. De Zoon was hierin niet zelf die Yahweh die redt, maar Hij wees naar de Vader als de oorspronkelijke Redder.
Jesaja 43:11 Ik, Ik ben Yahweh, en er is buiten Mij geen Redder.
God was de initiatiefnemer en Hij werkte dit uit in Zijn Zoon: Yahweh redt!

In Christus rondwandeling op aarde, Zijn sterven en opstanding, was God ook daadwerkelijk werkzaam onder de mensen. Hij was daadwerkelijk “God met ons”.
2 Corinthe 5: 19 God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende,
We weten inmiddels dat God zich in Christus als de Logos, het Logo, de gestalte en het Icoon aan de mensheid openbaart. Het is in de Zoon dat wij de Vader leren kennen. Die Zoon wijst op Vader God, die altijd met ons is: Immanuel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende