U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Sterke God & Vader van de toekomst

Er zijn bepaalde Bijbelteksten die we, vreemd genoeg, alleen voor een beperkte tijdsperiode in het jaar bestemmen. Als het echter om onze leerstellige lijn van denken gaat dan weten we zo´n tekst wel weer uit zijn isolement te bevrijden. Zo ben ik er toch echt tientallen jaren stellig van overtuigd geweest dat het volgende Bijbelgedeelte helder en duidelijk de Godheid van Jezus Christus verkondigde.

Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader van de toekomst, Vredevorst;
De kersttekst bij uitstek. Er is geen enkele twijfel over dat deze tekst over Christus Jezus gaat, de Zoon van God. Iedereen kent Hem van naam als Jezus. Die naam zelf wijst al heen naar dat er één is die redt, namelijk “Yahweh redt”. Dat is de wezenlijke inhoud van Zijn eigennaam. Maar hier wordt aan Jezus nog meer namen toegewezen. Laten we het stap voor stap bekijken.

Een kind is ons geboren. Vanzelfsprekend spreekt dit van de geboorte van de Zoon van God, Christus Jezus.
Een Zoon is ons gegeven. Ikzelf denk dat dit wijst op Zijn overwinning op de dood bij Zijn opstanding na drie dagen.
Handelingen 13: 32-33 Wij verkondigen jullie de belofte, die aan de vaderen gedaan is, dat God die aan ons, hun kinderen, vervuld heeft, toen Hij Jezus heeft opgewekt; zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: "Jij bent mijn Zoon, vandaag heb Ik Je opgewekt".
Hier hebben we dus de Zoon, die als de hemelse Hogepriester voor Zijn aardse volk tussenbeide treedt. Dit is de profetische tijd van het tijdelijk aan de kant gezette volk tussen het aanbod van het Koninkrijk en de heerschappij in dat Koninkrijk.

De heerschappij is op Zijn schouder.”
Momenteel is dat verborgen, maar zodra God de profetische draad met Zijn volk weer oppikt, dan zal dat weer openlijk plaatsvinden en dan is er letterlijk sprake van Koning Jezus.

“Men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad.”
Letterlijk zal Jezus Christus de grote wonderlijke raadsman zijn in de heerschappij van de toekomende eeuw/aioon. Net zoals Salomo een bovennatuurlijk raadsman voor zijn volk was.

“Sterke God.”
Daar hebben we volgens velen het grote bewijs dat de naam van Jezus Christus, die Hij hier ontvangt, aangeeft dat Hijzelf God is, anders kan Hij toch zeker niet met recht deze naam dragen? Aan Wie heeft Hij echter die bovennatuurlijke inzichten (net als Salomo) in die toekomende eeuw te danken? Daar wijst Hij juist naar in Zijn naam. De “El Gibor”, de sterke God.
Deuteronomium 10:17 Yahweh, jullie God, is een God der goden, en een Heer der heren; die grote, die machtige (Gibor), en die vreselijke God (El),
Daar hebben we Yahweh, die El Gibor.

Jezus (Yahweh redt) zal niet de enige naam in de toekomende eeuw zijn van onze Heer. In zijn naam zal Hij ook naar Yahweh verwijzen als Degene die Hem in Zijn heerschappij en raad de bovennatuurlijke macht verleent. Dit verwijzen is in de hele geschiedenis van het volk Israël ook een normaal gegeven in naamgeving. Denk eens aan Elia, oftewel “God Yahweh”. Of denk eens aan Elihu, oftewel: “Hij God”. Wat zou je zeggen van Joël, oftewel “Yahweh God”? En dan Jehiël, wat het heerlijk getuigenis “God leeft” is. En dan als laatste van de vele voorbeelden Eloï, oftewel “Mijn God”. Telkens wilde men naar Yahweh, hun God, verwijzen, de El Gibor, die de God der goden is en Heer der heren.

Men noemt Zijn naam “Sterke God”, oftewel “El Gibor”. Voor velen zal dit doorslaggevend zijn om aan te geven dat dat kind, dat geboren wordt, ook daadwerkelijk de sterke God zelf is. Ik kan me dat levendig indenken omdat ik in eerste instantie ook niet verder keek omdat het al een bevestiging van mijn vooropgezet idee was. Ik hoefde daardoor ook niet vol verwarring naar een Elia, Elihu, Joël of Jehiël te kijken. Ook al zeiden die namen exact hetzelfde, toch had ik daar die link niet omdat niemand beweerde dat deze mensen God waren. Door er vanuit te gaan dat bijvoorbeeld Elia gewoon een mens was streek ik dan ook niemand en ook mezelf niet tegen de leerstellige haren in. Waarom zou El Gibor dan wel God zijn?

Misschien een vreemde vraag, maar wat moeten we aan met bijvoorbeeld voetballers die Jezus genoemd worden? Nou gewoon eens eventjes doordenken. Werkt de logica daar niet precies identiek? Ieder zal begrijpen dat de ouders van die voetballers naar een andere persoon wilden heenwijzen bij de naamgeving van hun baby. Ook al heet hij Jezus, toch is die voetballer niet de Zoon van God. Bij Christus Jezus precies eender. Ook al wordt Hij in het komend koninkrijk de El Gibor genoemd, dan wil dat nog niet zeggen dat Hijzelf die sterke God is. Naamgeving tekent de verwijzing.

In het komend Koninkrijk van God zal Gods heerschappij op de schouders van Christus Jezus rusten en zal Hij (naar het voorbeeld van Salomo) de wonderbare raadsman zijn. Om in die tijd aan te geven dat dit niet in eigen kracht is, net zomin als dat Jezus rondwandeling in vernedering 2.000 jaar terug in eigen kracht was, daarom verwijst Hij in Zijn naamgeving naar de sterke God, God de Vader, zonder Wie Hij niets kan.

“Vader van de toekomst, Vredevorst.”
Bij de wonderbare raadsman hebben we de link in wijsheid al gelegd naar de lange periode van vrede voor het volk Israël onder koning Salomo. Ook bij Zijn titel als Vredevorst komt die link weer naar boven. Maar dan die titel “Vader van de toekomst”. Bewijst dat nou niet dat de Zoon van God eigenlijk letterlijk Vader God is? O, ik kan je garanderen dat ik daar stellig van overtuigd was.

Ja, inderdaad. Dit is knap verwarrend, maar weet je? Ik vond dit logisch! Ik omarmde dit! Welke logica?:
De Zoon is de Vader, dus Vader is Zoon. En dat dan allemaal in één god. De God, die zo nadrukkelijk aangeeft dat er geen ander God is, dat Hij een enig God is, die God zou niet weten of Hij Vader of Zoon is? Paulus, die zo nadrukkelijk het onderscheid aanbrengt dat er één God, de Vader is en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
Valt dit nog ergens te rijmen?

Vader van de toekomst”, dat is Zijn titel. Niet, zoals het ten onrechte wel vertaald wordt “Eeuwige Vader”.
Wat vindt er in die toekomst plaats? Er komt een Vredevorst, die zeker 1.000 jaren op aarde zal regeren vanuit Jeruzalem. De heerschappij rust al die jaren op Zijn schouder en Hij zal als wonderbare Raadsman bovennatuurlijke hulp verlenen, waarbij Hij volkomen afhankelijk zal zijn van de sterke God, naar Wie Hij verwijst. Dus, wie wordt de Vader van die toekomst? Christus Jezus!

Wat houdt het in dat Christus Jezus Vader van die grandioze toekomst zal zijn? Is Hij dus toch God, de Vader? Dat staat er niet. Hij zal Vader van die toekomst zijn! De “Vader van” is in de Bijbel als het ware telkens de bron ergens van:
Genesis 4:21 Jubal was de vader van allen, die harpen en orgels bespelen.
Romeinen 4:11 Abraham zou een vader van alle onbesnedenen worden, die geloven,
Romeinen 4:17  Ik heb jou
(Abraham) gesteld tot een vader van vele volken, voor God,
Romeinen 4:18 Tegen hoop op hoop heeft hij
(Abraham) geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden,

Even wat vraagjes tussendoor:
Wie ziet in Jubal God de Vader? Het zou wel dezelfde logica zijn als we dat wel zo zagen.
Wie ziet in Abraham God de Vader? Opnieuw, dat zou wel zo zijn als we deze logica op bovenstaande Bijbeltekst zouden toepassen.
Beetje vreemd is dat hè? We weten wel beter.

In dat geweldig aardse koninkrijk van God voor Zijn volk Israël en voor de vele heidenvolkeren, die door dit priestervolk bereikt zullen worden met Gods blijde bericht, is Christus niet alleen de Vredevorst, draagt Hij niet alleen de heerschappij op Zijn schouder, verleent Hij niet alleen op wonderbaarlijk bovennatuurlijke wijze Zijn raad, maar is Hijzelf ook de bron van alle zegen: De Vader van de toekomst. Daarbij verwijst Hij in Zijn naam naar de sterke God als Degene die alles bewerkt, zonder Wie Hij niets kan. Wat werkt daar in die toekomst namelijk? Gods overvloeiende rijkdommen van genade dwars door de Zoon van God!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende