U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

In de gestalte van God & erop lijken

In mijn beleving was er al die tientallen jaren dat ik oprecht geloofde in de godheid van Jezus Christus één Bijbeltekst, waar je gewoon niet omheen kon omdat die voor mijn gevoel ondubbelzinnig aangaf dat de Zoon van God niemand minder dan God zelf was. Hij was namelijk hier op aarde in de gestalte van God. Bovendien heeft Hij het toch zeker geen roof geacht om God gelijk te zijn? Hier is die tekst:
Filippenzen 2:6 Christus Jezus, die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn,

Klopt het wel wat ik dacht? Wat betekende het dan dat Christus Jezus in de gestalte van God was? Bovendien staat er ook nog iets achter: Dat aan God gelijk zijn! Bevestigt dit nou dat Hij ook daadwerkelijk God was of haalt Zijn aan God gelijk zijn nou juist onderuit dat Hijzelf God was?

We gaan eerst naar de betekenis van het woord “gestalte” om daarna de uitdrukking “Gelijk zijn aan” te onderzoeken. Er is hier sprake van het Griekse woord “Morphe”, dat “vorm” betekent, oftewel “gedaante”, of “uiterlijke verschijning”.
In welke gedaante of uiterlijke verschijning van God presenteerde Christus Jezus zich dan aan de mensheid? Als de Zoon van God. Als zodanig proclameerde God, de Vader ook de uiterlijke dienst van Christus aan de mensheid.
Mattheüs 3:17 Een stem klonk uit de hemelen en die zei: Dit is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Hem heb Ik Mijn welbehagen!

De Zoon van God heeft hier dus de uiterlijke vorm van God. Er waren echter momenten dat Hij een andere gestalte aannam. Dat is gelijk al in het volgende vers waar Hij de uiterlijke vorm van een slaaf aannam.
Filippenzen 2:7 Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen.
Let goed op!!! Dit woord “gestalte” is in het Grieks, zoals Paulus het hier opschreef, exact hetzelfde woord als het woord dat hij gebruikt voor in de gestalte van God zijn. Het draait hier dus puur om het aannemen van een uiterlijke vorm, namelijk het uiterlijk van een slaaf zoals het dus blijkbaar ook draait om de uiterlijke vorm van God.

Om nou eventjes bij die slaafgestalte stil te staan: Was en is Christus per definitie slaaf? Nee, Hij heeft zich in Zijn weg van vernedering bekleed met de uiterlijke vorm van een slaaf. Toen Hij na Zijn opstanding zich bij de twee Emmausgangers voegde, toen openbaarde Hij zich zelfs in een totaal andere vorm aan hen.
Markus 16:12 Hij openbaarde zich in een andere gedaante aan twee van hen,

Dit keer is precies hetzelfde Griekse woord anders vertaald, namelijk met “gedaante”. Voor de geïnspireerde Schrift om te onderzoeken doen verschillen in vertaling er echter niks toe. De grondtekst is de geïnspireerde Schrift.
Waarom openbaarde de Zoon van God zich nou in een andere gedaante aan de Emmausgangers? Omdat de opgestane Heer hier in eerste instantie geen herkenning toestond.
Lukas 24:16 Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet herkenden.

De Zoon van God openbaart zich dus in een uiterlijke vorm van God. Dat geeft feitelijk weer waarvoor Hij ook kwam, namelijk om Vader God in al Zijn Liefde en genade te tonen en bekend te maken aan de mensheid. Hierin komt opnieuw de Logos (het woord) van God en de Eikon (het beeld) van God weer voor de aandacht. We herkennen God in Zijn Woord. We herkennen God in Zijn beeld. We herkennen God in de Zoon van God omdat Hij zich openbaart in de uiterlijke vorm van God.

Eventjes een domme vraag ter illustratie: Kan iemand zich openbaren in de uiterlijke vorm van Hein de Haan? Ja, dat doet iemand die Hein de Haan niet is. Men kan bijvoorbeeld op een heugelijke feestdag een kort sketchje opvoeren, waarbij er eentje zich als Hein de Haan voordoet. Daar zullen ze mij niet zo snel voor vragen. Ik hoef mezelf namelijk helemaal niet voor te doen als Hein de Haan omdat ik die persoon nou eenmaal per definitie zelf al ben. Het is dus belachelijk als ik de uiterlijke vorm van Hein de Haan zou aannemen. Zo is de conclusie dat God zelf in de gestalte van God zou treden gewoon taalkundig net zo belachelijk. Dat heeft God helemaal niet nodig. God is God! Punt uit! Maar Christus als beelddrager en woord van God droeg wel degelijk de gestalte van God. In Zijn dienst paste dit zo vanzelfsprekend!

Filippenzen 2:6 Christus Jezus, die… het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn,
Daar hebben we het tweede deel: Het God gelijk zijn. Dus: De gelijkenis van Christus Jezus en God is gigantisch! Hij was/is God gelijk. Vertaal je dit laatste stukje van deze tekst letterlijk, dan krijg je: “lijkend op God”. Het Griekse woordje “isa” wordt hier gebruikt. Dat betekent “Lijken op” met in de uitleg van het Griekse woord er nog extra aan toegevoegd: “via het idee van schijnbaar”. Die uiterlijke vorm doet Hem dus lijken op God. Hetzelfde Griekse woordje is in een andere vervoeging terug te vinden in de opmerkingen van de Joodse geestelijkheid.
Johannes 5:18 Daarom dan trachtten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en zich dus God “GELIJK MAAKTE”.

Valt het jullie op? Ze beschuldigden Hem er dus niet eens van dat Hij zichzelf God zou noemen. Dat heeft Hij ook nooit gedaan. Nee, Hij was de Zoon van God, maar zij deden alsof Christus zichzelf die vertegenwoordiging van God had toegeëigend, dus alsof Hij die titels als “Logos”, “Eikon” en “Zoon van God” gestolen had.
Filippenzen 2:6 Hij heeft het geen roof geacht God gelijk te zijn,

Ik vat nu eens even een beetje het geheel van wat we ontdekt hebben samen:
Er is één God: De Vader
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader, vanuit wie alle dingen zijn, en wij tot in Hem; en één Heer, Jezus Christus, dwars door Wie alle dingen zijn, en wij dwars door Hem.
1 Timotheüs 2:5 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
God is Geest
Johannes 4:24 God is geest,
God is niet zichtbaar
1 Timotheüs 1:17 De …. onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid.
De Zoon van God is het Beeld van deze enige God de Vader
Colossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzienlijke God,
De Zoon van God is het Woord van deze enige God de Vader
Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden,
De Zoon van God nam de uiterlijke vorm van God aan
Filippenzen 2:6 Christus Jezus, in de gestalte van God zijnde,
De Zoon van God leek daarmee op de enige God de Vader
Filippenzen 2:6 Christus Jezus, die … het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn,

Vader God, de enige werkelijke God, werkt dus alles uit dwars door Zijn Zoon, wat Hem het beeld, het Woord en de Gestalte van God maakt, wat Hem gelijkend doet zijn aan God. God is Liefde en Hij werkt dat alles uit in Zijn plan met Zijn hele schepping door middel van genade. Omdat dit alles dwars door de Zoon gaat zullen we telkens die genade en liefde van God ook in alles van de Zoon van God terugvinden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende