U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Mijn worsteling

Het kan zijn dat dit nooit een Bijbelstudieserie wordt. Ik ben al zo enorm veel jaren deze vraag vanuit de Bijbel aan het doorspitten. Het blijkt dat ik in het verleden, net als waarschijnlijk de meeste gelovigen, altijd met makkelijke antwoorden kon wegkomen. We weten als christenen dankzij onze kerkhistorie of dankzij onze geloofsbelijdenissen of dankzij de kerkelijke basisuitleg van ons geloof precies wie God is. Ook andere groeperingen, sekten aan de rand van het christendom, hebben hun pasklare, ondoordachte, maar wel tegenhangende, antwoorden klaar liggen om te spuien wanneer je open bent over je onwetendheid betreffende God.

Dit wordt dus geen studie. Meer een presentatie van waar ikzelf al jaren over doorstudeer. Ik wil de enig ware God kennen!
Romeinen 3:30 Er is immers een enig God,

Ik stel iets of ik kom met een vraag. Daar komt uitsluitend één Bijbeltekst op. Niet dat er maar één tekst op is. Op sommige van die opmerkingen of vragen zijn een veelvoud aan Bijbelteksten. Ik hou het vandaag echter bij eentje omdat het me momenteel om de vraag gaat. Er is één uitzondering. Dat is de laatste vraag. Daar past namelijk geen enkele Bijbeltekst op. Na dit stuk zal het wel een hele tijd duren voordat ik dit thema weer oppik. (en misschien nooit). Iets waar ik niet 100 % tot mijn eigen bevrediging uitkom, daar neem ik geen standpunt over in. Maar hier komen de vragen en stellingen.

1/ Het draait om het kennen van God en Zijn Zoon:
Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
2/ Christus Jezus leerde ik kennen toen ik 17 was. Nu ik 66 ben zoek ik Hem nog steeds te kennen:
Filippenzen 3:10 Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap aan Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordend;
3/ Is God onzichtbaar?
Exodus 33: 20 Hij (God) sprak verder (tegen Mozes): Mijn aangezicht kan je niet zien,
4/ Is genade het kenmerk van God?
Exodus 34: 6-7 Toen Yahweh voor zijn aangezicht voorbijging riep hij: Yahweh, Yahweh God, barmhartig en genadig, lankmoedig en van grote genade en trouw; U, die genade bewijst aan duizenden, en vergeeft misdaad, overtreding en zonde,
5/ Is God een mens?
Numeri 23:19 God is geen mens, noch een mensenkind,
6/ Is alleen Yahweh God?
Deuteronomium 4:35 Uitsluitend Yahweh is God; er is niemand meer dan Hij alleen!
7/ Is God meervoud of enkelvoud?
Psalmen 18:32 Wie is God (Eloha = Enkelvoud), behalve Yahweh? En wie is een Rotssteen, dan alleen onze God (Elohim = Meervoud)?
8/ Is God almachtig?
Psalmen 115: 3 Onze God is in de hemelen, Hij doet al wat Hem behaagt.
9/ Is de Zoon van God, Christus Jezus, de sterke God, de Vader voor altijd?
Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader voor altijd, Vredevorst;
10/ Is Yahweh de enige Redder?
Jesaja 43: 10-11 Vóór Mij is geen God gemaakt, ook zal er na Mij geen zijn: Ik, Ik ben Yahweh, en er is geen één die redt los van Mij.
11/ Is alleen Yahweh de eerste en de laatste?
Jesaja 44:6 Zo zegt Yahweh…: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste,
12/ Doet God alles of is er nog iets voor ons te doen?
Jesaja 44:24 Ik ben Yahweh, Die alles doet,
13/ Is God Vader van alle mensen?
Maleachi 2:10 Hebben wij niet allen (alle mensen) één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?
14/ Is de naam van de Zoon van God Jezus of Immanuël?
Mattheus 1: 23 "Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en zij zullen hem de naam Immanuël geven," dat vertaald betekent: "God met ons".
15/ Verdient Christus Jezus, de Zoon van God, goddelijke aanbidding?
Mattheüs 2:11 Toen ze neervielen hebben zij Hem aangebeden.
16/ Is Christus Jezus de Zoon van God?
Mattheüs 3:17 Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb.
17/ Zijn God, de Vader, en de Zoon van God twee verschillende Personen?
Mattheüs 11: 27 Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
18/ Is Jezus Christus goed?
Markus 10: 18 Jezus zei tegen hem: Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed dan één: God.
19/ Is Christus Jezus de Almachtige?
Mattheüs 28:18 Jezus … zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
20/ Waarom weet Jezus Christus niet van die dag of dat uur?
Markus 13:32 Van die dag of dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.
21/ Is het woord van God ook God?
Johannes 1: 1 In het begin was het Woord; en het Woord was naar God toe; en God was het Woord.
22/ Waarom heet Christus Jezus de eniggeborene van de Vader?
Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden en sloeg Zijn tent op onder ons (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid.
23 / Was Christus Jezus er voor Johannes?
Johannes 1: 15 Deze (Christus) was het van wie ik (Johannes de doper) zei: Hij die na mij komt, is mij vóór, want hij was eerder dan ik.
24/ Waarom staat er dat Christus Jezus in de hemel is als Hij op aarde rondloopt?
Johannes 3:13 De Zoon des mensen, Die in de hemel is.
25/ Is God een Geest?
Johannes 4:24 God is een Geest,
26/ Kan de Zoon van God uit Zichzelf niets?
Johannes 5:19 De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen;
27/ Was Christus Jezus er voor Abraham?
Johannes 8: 58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg jullie: Voordat Abraham er was, ben Ik wordende.
28/ Legt Jezus Christus in eigen kracht zijn leven af om het ook weer zelf op te nemen?
Johannes 10:18 Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb het recht om het af te leggen, en heb het recht om het weer te ontvangen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
29/ Is God, de Vader van Christus, die boven Christus staat en Hem alles schenkt?
Johannes 10: 29-33 Mijn Vader, die ze Mij (Jezus) gegeven heeft, is groter dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader.
30/ Is God één en dezelfde als Christus Jezus zelf?
Johannes 10: 33 Ik en de Vader zijn één.
31/ Is Jezus Christus God omdat de Vader in Hem is en Hij in de Vader is?
Johannes 14:20 In die dag zullen jullie erkennen dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie.
32/ Zijn wij nu God omdat Christus in ons is en wij in Christus?
Johannes 14:20 In die dag zullen jullie erkennen dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie.
33/ Is God ook de God van Jezus Christus?
Johannes 20: 17 Ik vaar op naar mijn Vader en jullie Vader, naar mijn God en jullie God.
34/ Legt Jezus Christus niet in eigen kracht zijn leven af om het ook weer niet zelf op te nemen?
Handelingen 3:15 De Vorst des levens hebben jullie gedood, die God heeft opgewekt van de doden,
35/ Is de hele mensheid van Gods geslacht?
Handelingen 17: 28 In Hem (God) leven wij, en bewegen wij ons, en zijn wij; zoals ook enigen van jullie dichters gezegd hebben: Wij zijn zelfs van Zijn geslacht.
36/Is God, de Vader, de Yahweh uit het Oude Testament en Christus Jezus, Zijn Zoon, door Wie Hij alles doet?
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem.
37/ Is Christus als Middelaar niet opgenomen in de eenheid van God?
Galaten 3:20 De Middelaar is niet Middelaar van één, maar God is één.
38/ Is Christus Jezus in de gestalte van God zijn een aanwijzing dat Hij God is?
Filippenzen 2:6 die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn,
39/ Heeft God Zijn Zoon geschapen om Zijn beeld op aarde te zijn?
Colossenzen 1:15 Hij (Christus Jezus) is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van elk schepsel,
40/ Bewijst de volheid van de godheid in Christus Jezus dat Hij God is?
Colossenzen 2:9 In Hem (Christus) woont al de volheid van de Godheid lichamelijk;
41/ Bewijst de volheid, die wij nu mogen bezitten, dat wij God zijn?
Colossenzen 2:10 Jullie hebben de volheid ontvangen in hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag.
42/ Is de Zoon van God, Christus Jezus, een mens?
1 Timotheüs 2:5 Er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;
43/ Bewijst Jezus als de verborgenheid van de godzaligheid dat Hij God is?
1 Timotheüs 3:16 Buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
44/ Is Christus Jezus de uitstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen?
Hebreeën 1:3 Hij (Christus Jezus), die de uitstraling is van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen,
45/ Bewijst het feit dat Christus Jezus zonder zonde geschapen is niet dat Hij God is?
Hebreeën 4:15 Wij hebben niet een Hogepriester, die niet met onze zwakheden kan mee lijden, maar één, die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde.
46/ Bewijst Zijn goddelijk kracht niet dat Christus Jezus God is?
2 Petrus 1:3-4 Zijn (Christus) Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken, wat het leven en de godsvrucht betreft, door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd, waardoor Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken heeft, opdat jullie daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zouden worden, ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de begeerte.
47/ Bewijst de goddelijke natuur van de gelovigen hier niet dat zij God zijn?
2 Petrus 1:3-4 Zijn (Christus) Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken, wat het leven en de godsvrucht betreft, door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd, waardoor Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken heeft, opdat jullie daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zouden worden, ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de begeerte.
48/ Is Christus Jezus onze Redder?
2 Petrus 2:20 De kennis van de Heer en Redder Jezus Christus,
49/ Is er een drie-eenheid?
1 Johannes 5: 7 Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén.
50/ Is alleen Christus Jezus de eerste en de laatste?
Openbaring 22: 13 Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste.
51/ Kent de Bijbel God, de Zoon?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende