U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De wensende wil van Christus Jezus

Dit keer weer een pittig lange studie omdat we het gebruik van dit werkwoord nu bij de Zoon van God doornemen. Bij Christus Jezus geldt dat als Hij in Zijn dienst in afhankelijkheid aan God bezig is, dan is er die wens, die met absolute zekerheid ingelost wordt, als Hij in Zijn mens zijn bezig is, dan is er zelfs de noodzaak niet om het zo nodig ook na te komen.

4. De wil van de Zoon van God, Christus Jezus:
A/
Mattheüs 8:2-3 Een melaatse zei: Heer! Als U wilt (slechts wensend), U kunt mij reinigen. En Jezus, zei: Ik wil (slechts wensend), word gereinigd!
Markus 1:40-41 Een melaatse bad Hem: Als U
wilt (slechts wensend), U kunt mij reinigen. En Jezus zei tegen hem: Ik wil (slechts wensend), word gereinigd!
Lukas 5:12-13 Een man vol melaatsheid bad Hem: Heer! Als U
wilt (slechts wensend), U kunt mij reinigen. En Hij zei: Ik wil (slechts wensend), word gereinigd!
Daar hebben we zowel de mens, die gebruik maakt van dit wensend woord en Christus Jezus zelf, die ook gebruik maakt van dit woord. Bij de mens zit er (precies zoals de leer dat uitlegt) twijfel in dit wensend willen. Nu de vraag: Zit die twijfel er bij de Heer zelf ook in? De betekenis van de dogmatische leer over het wensend willen zou inhouden dat Jezus niet zeker was van de uitkomst van Zijn wil. Er kon nog altijd iemand roet in het eten gooien. De vraag stellen is het eigenlijk al beantwoorden. Het hele idee is belachelijk.

B/ Mattheüs 9:13 Ik wil (slechts wensend) barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
Mattheüs 12:7 Als jullie hadden geweten wat het betekent: Ik
wil (slechts wensend) barmhartigheid en niet offerande, dan zouden jullie de onschuldigen niet veroordeeld hebben.
Spreekt de Heer hier slechts een wens uit, waarvan Hij nog maar moet afwachten of die wens ook door de mensen ingelost gaat worden? Het grappige is dat als de Heer gewoon menselijk succes had nagestreefd, Hij de godsdienstig vanzelfsprekende weg gekozen zou hebben door die barmhartigheid bij die rechtvaardigen te zoeken. Wellicht dat Zijn wens dan ook vervuld had kunnen worden (volgens godsdienstig verwachtingspatroon). Nee, de Heer speelt hier op safe van God uit bekeken. Vanuit de mens bekeken speelt Hij idioot. Zijn weg is door zelf in te grijpen en zondaars te bekeren. Zo is Hij zeker van de barmhartigheid en geen offerande. Hij werkt het namelijk zelf in die zondaars.

C/ Mattheüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem! jij, die de profeten doodt, en stenigt, die naar je toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik je kinderen willen (slechts wensend) bij elkaar verzamelen, zoals een hen haar kuikens bij elkaar verzamelt onder de vleugels; en jullie hebben niet gewild (slechts wensend).
Lukas 13:34 Jeruzalem, Jeruzalem! jij, die de profeten doodt, en stenigt, die naar je toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik je kinderen
willen (slechts wensend) bij elkaar verzamelen, zoals een hen haar kuikens onder de vleugelen vergadert; en jullie hebben niet gewild (slechts wensend).
Kijk eens aan! Daar hebben we het favoriete Bijbelgedeelte van die leraars, die de krachtige werking van Gods wil in twijfel trekken. “Goed”, zeggen ze dan, “natuurlijk wenst God het wel, maar Jeruzalem zelf heeft een veel sterkere wens, waarmee Gods wens van tafel gaat!”
Deze uitleggers denken dus dat Gods wens niet uitkomt, waar de profetie nou juist nadrukkelijk aangeeft dat heel Israel gered zal worden. Daar gaan die uitleggers even aan voorbij, evenals dat ze niet onderkennen dat deze afwijzing door Israel helemaal binnen de planning van God zat.
Romeinen 11:25 Voor een deel is er verharding over Israël gekomen, totdat de volheid van de volken zal zijn ingegaan;
Dit alles is geheel volgens de profetische lijn van het Oude Testament.
Jesaja 66: 18 De tijd komt, dat Ik vergader alle volken en tongen, dat zij komen en Mijn heerlijkheid zien.
Loopt het God uit de hand als de mens dus niet wilt? Nee, zelfs dat niet willen van de mens ligt binnen de planning van God, oftewel: Dit is Zijn uitdrukkelijke wil! Er loopt God niets uit de hand, ook niet als Zijn Zoon hier Zijn menselijke emoties over de loop van Gods plan uitspreekt.

D/ Mattheüs 26:17 De discipelen kwamen Bij Jezus en zeiden tegen Hem: Waar wilt (slechts wensend) U dat wij voor U het pascha bereiden om te eten?
Markus 14:12 De discipelen zeiden tegen Hem: Waar
wilt (slechts wensend) U, dat wij naar toe gaan om het pascha te bereiden?
Lukas 22:9 Zij zeiden tegen Hem: Waar
wilt (slechts wensend) U, dat wij het bereiden?
Ook hier lijkt de wens van Christus Jezus in de handen van mensen te liggen. Dit gebeuren heb ik trouwens al in een eerdere studie bij het zelfstandig naamwoord besproken.

E/ Mattheüs 26:39 Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker mij voorbijgaan; maar niet zoals ik wil (slechts wensend), maar zoals U.
Markus 14:36 Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik
wil (slechts wensend), maar U.
Ook dit gebeuren is al eerder besproken.

F/ Mattheüs 27:34 Ze gaven Hem zure wijn met gal gemengd te drinken; en toen hij die geproefd had, wilde (slechts wensend) hij niet drinken.
Zelfs in zo´n schijnbaar totaal onbelangrijke onderdeel zien we de wil van Jezus Christus, die niet genegeerd of afgewezen wordt.

G/ Markus 3:13 Jezus klom de berg op en riep wie Hij wilde (slechts wensend) bij Zich, en zij kwamen bij Hem.
Jezus doet wat Hij wilt en het gebeurt. Ook al is het taaltechnisch dan een wensend willen.

H/ Markus 6:48 Toen Jezus zag dat zij zich zeer aftobden met roeien, want de wind was hun tegen, kwam hij omstreeks de vierde nachtwaak tot hen, wandelend op de zee; en hij wilde (slechts wensend) hen voorbijgaan.
Dit zou ondubbelzinnig aangeven dat een wens van Jezus niet zomaar vervuld wordt. Dus die leraars hebben toch gelijk? “Gods wens wordt niet altijd vervuld!” Wilde Jezus hen inderdaad voorbijgaan? Of was dit wellicht de weergave van een impressie door een ooggetuige? Christus deed dit vaker juist om tot Zijn doel te komen met de mens.
Lukas 24: 28 Zij naderden het dorp, waar zij heengingen, en Hij deed, alsof Hij verder zou gaan.
Hier kan dus Gods wil aan het werk zijn om de mens verder te brengen. Het is volgens mij echter ook heel best mogelijk dat de Heer als mens echt even de rust opzocht en dat heel goed kon doen op een zee, waar geen ander mens Hem volgen kon. Dan was dit dus wel een doorbreking van Zijn menselijke wil.

I/ Markus 7:24 Toen Jezus een huis was binnengegaan, wilde (slechts wensend) hij niet dat iemand het wist, maar hij kon niet verborgen blijven.
Dit is een nog veel overtuigender bewijs voor de leer dat God niet altijd tot Zijn doel komt dan het vorige punt. Hier wenste Jezus nou eens echt een beetje rust en nee hoor, dat kreeg Hij niet. De mensen kwamen toch achter dit adres. Ja, voor mensen die het gewone mens zijn van Jezus over het hoofd zien, zal dit meer dan voldoende zijn. Christus Jezus is het Woord van God. Christus Jezus is het beeld van God. Christus Jezus kan niets doen zonder God. Christus Jezus is de Zoon van God. Maar hier tekent zich Zijn mens zijn ten voeten uit. Die menselijke vermoeidheid met daaraan verbonden die menselijke wens om met rust gelaten te worden zou voor ons erg begrijpelijk moeten zijn. Dat kennen we toch wel? Die menselijke wens wordt echter niet vervuld. Dat is heel iets anders dan Gods wensend willen.

J/ Markus 9:30 Ze reisden door Galiléa; en Jezus wilde (slechts wensend) niet, dat iemand het wist.
Jezus wilde hier zijn discipelen onderwijzen zonder mensenmassa´s daar omheen. Deze wens werd weer vervuld.

K/ Lukas 9:54 Jakobus en Johannes zeiden: Heer, wilt (slechts wensend) U, dat wij zeggen, dat vuur uit de hemel nederdaalt?
Lukas 12:49-50 Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat
wil (slechts wensend) Ik, als het reeds ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe benauwt het mij, totdat het volbracht is.
Vuur is in Gods Woord altijd oordeel. Altijd! Is Christus gekomen om te oordelen? Nee, om te redden wat verloren is. Vandaar dat de Heer in dit verband spreekt over Zijn doop om het werk te volbrengen. Dat wil Hij. Is dat gelukt? Ja!

L/ Johannes 1: 44 De volgende dag wilde (slechts wensend) Jezus heengaan naar Galiléa,
Johannes 7:1 Hierna wandelde Jezus in Galiléa; want Hij
wilde (slechts wensend) in Judéa niet wandelen,
Gewoon zijn reisplanning. Werd niet doorkruist.

M/ Johannes 5:21 Zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend, Wie Hij wil (slechts wensend),
Johannes 17:24 Vader, Ik
wil (slechts wensend), dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, die U Mij gegeven hebt;
Hier zou het toch wel weer erg triest zijn als de wens van Christus Jezus hier niet ingewilligd kon worden omdat wij het zouden kunnen tegenwerken. Hier is het weer het werk van God in de Zoon.

N/ Johannes 21:22 Jezus zei tot hem (Petrus): Als Ik wil (slechts wensend), dat hij (Johannes) blijft, totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?
Johannes 21:23 Als Ik
wil (slechts wensend), dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?
Een “als” stelling. De Heer geeft hier niet eens aan wat Hij wenst of wil.

We hebben alles bekeken over het wensende willen. Eigenlijk, als het om God zelf gaat, dan kunnen we dus ronduit stellen dat elk wensend verlangen van God voluit tot werkelijkheid gaat komen. De gedachte, die de menselijke leer hierop plakt dat God wel kan wensen, maar dat het aan de mens is of die er ook op in gaat, dat is natuurlijk wel enorm menselijk gedacht, maar dat is niet de tekening van het Woord van God wat Gods wil betreft.

De mens gaat van zichzelf uit en dan is er ook totaal geen enkele zekerheid, want onze wil is net zo zwak als dat we zelf zijn. Als wij wat wensen, dan ligt de mislukking eigenlijk gelijk al op de loer. Maar om nou zo naar God te kijken is wel behoorlijk minderwaardig en het klopt niet met Zijn Woord.

Bij Christus Jezus, de Zoon van God, zien we aan de ene kant Zijn dienst in volkomen afhankelijkheid aan God, waarbij Zijn wil ook echt volbracht wordt en we zien aan de andere kant ook regelmatig Zijn volkomen mens zijn, waarbij Zijn wil ook niet altijd uitkomt.
We hebben nu alles uitgeplozen over die wensende wil van God. Maar daar plaatst de kerkleer dus die uitgesproken eisende wil van God tegenover. Daarom gaan we dat woord in de volgende en laatste studie over dit onderwerp nog eens onder de loep nemen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende