U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Thelema - Opsomming G t/m T

We hebben al behoorlijk overtuigend de christelijke leer betreffende de wensende wil van God, die gesaboteerd kan worden, ondergraven met enkel maar Bijbelteksten. We hebben het zelfstandig naamwoord voor willen of wensen doorgenomen van A t/m F. Dus vervolgen we onze zoektocht te beginnen bij G.

G/ Johannes 6:40 Dit is de wil (slechts wensend) van mijn Vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het even van de aioon heeft,
Moeten we nog steeds volhouden dat Vader wel kan wensen dat iedere gelovige in Christus Jezus dat leven van de aioon ontvangt, maar dat zoiets nog maar afwachten is omdat dit slechts een wens is? Het wordt toch steeds duidelijker dat deze kerkleer geen stand houdt!!!

H/ Handelingen 22:14 De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om Zijn wil (slechts wensend) te kennen,
1 Corinthiërs 1:1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door
de wil (slechts wensend) van God,
2 Corinthiërs 1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door
de wil (slechts wensend) van God,
Efeziërs 1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door
de wil (slechts wensend) van God,
Colossenzen 1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door
de wil (slechts wensend) van God,
2 Timotheüs 1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door
de wil (slechts wensend) van God,
God had dan wel een plannetje, waar Hij Paulus toe voorbestemde om Zijn wil kenbaar te maken, maar dat was natuurlijk slechts een wens van God, dat door Paulus nog hevig doorkruist had kunnen worden, als het aan de kerkleer lag.

I/ Romeinen 1:10 Altijd maar biddend, of mij mogelijk nog een keer een goede gelegenheid gegeven wordt om door de wil (slechts wensend) van God, naar jullie toe te komen.
Romeinen 15:32 Opdat ik met blijdschap, door
de wil (slechts wensend) van God, bij jullie mag komen,
Hoe kan God nou juist door alleen maar dat wensen van Hem een mogelijkheid creëren dat Paulus naar die gelovigen in Rome kan reizen? Als God het alleen maar wenst en iemand anders kan dat doorkruisen, dan zit Paulus daar behoorlijk in de ellende. Het lijkt erop dat de kerkleer over dit kleine woordje er weer naast zit.

J/ Romeinen 12:2 De goede, welbehaaglijke en volmaakte wil (slechts wensend) van God.
Hoe kan iemand nou beweren dat een wens, die door iedereen genegeerd en aan de kant gezet kan worden, toch goed, welbehaaglijk en volmaakt kan zijn? Die wens van God is nou juist volmaakt omdat die uiteindelijk volmaakt ingewilligd zal zijn, ondanks wat de kerk leert.

K/ 2 Corinthiërs 8:5 Zij gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons, door de wil (slechts wensend) van God.
Het was de wens van God dat deze gelovigen zich in een soort dienstbetoon aan de anderen zouden geven. Gebeurde dit nou ook? Ja! Omdat die gelovigen na veel beraad besloten in te stemmen met die wens van God? Nee, dat dienstbetoon ging (dia) dwars door die wens van God. Dat is letterlijk wat deze tekst zegt. Mocht iemand dit niet begrijpen, dan verklaar ik nog maar eens dat dit nou is hoe Gods genade werkt. Hij doet het. Hij doet het dwars door Zijn wens heen. Zijn wens is het voertuig van deze dienstbaarheid van de gelovigen. Hoezo is dat niet absoluut?

L/ Efeziërs 1:5 God heeft ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd, naar het welbehagen van Zijn wil (slechts wensend),
Ons zoonschap zat er al dik in. Niet dankzij ons, maar omdat God ons volgens deze tekst daartoe voorbestemd had. En nou juist zo´n gigantisch vaststaand feit brengt Paulus hier in relatie met wat de kerkleer dan alleen maar een wens van God noemt (Dus iets wat makkelijk door ons mensen omver te blazen is). Wie heeft er nou gelijk? Paulus of die leer?

M/ Efeziërs 1:9 God heeft ons de verborgenheid van Zijn wil (slechts wensend) bekend gemaakt,
Als dit inderdaad alleen maar een wens is, die ingewilligd kan worden maar net zo goed aan de kant geschoven, dan zitten we echt met een trieste boodschap. Dan heeft God al die eeuwen dat er sprake van tijd was die wens verborgen gehouden en het nu bekend gemaakt, om nu door de orthodoxe wijzen en geleerden te horen te krijgen dat Zijn wens wel een genegeerd zou kunnen worden. Wat een triest plan moet dat dan zijn (als die “christelijke” wijzen en geleerden gelijk hadden).

N/ Efeziërs 1:11 Het plan van God, die alles werkt naar de raad van Zijn wil (slechts wensend),
Hier hebben we absolute uitdrukking van het plan van God. Daarnaast geeft Paulus ook nog eens aan dat God alles werkt. Ik weet niet welk idee jullie bij “alles” hebben, maar in mijn denken betekent dat “ALLES”. Dus alles wordt gewerkt door God en dat is een definitief plan van die God, maar…… helaas, het is uiteindelijk alleen maar naar Gods wens. Hij heeft zo Zijn wensen, maar het is aan de echte Goden (de mens) om te kijken of die wens in vervulling kan gaan. Zo op de kop staat blijkbaar het denken van de “christelijke” godkenners.

O/ Colossenzen 1:9 We bidden en vragen dat jullie vervuld mogen worden met de kennis van Zijn wil (slechts wensend),
Colossenzen 4:12 Epafras strijdt altijd voor jullie in de gebeden, opdat jullie mogen staan, volmaakt en volkomen in de hele
wil (slechts wensend) van God.
Natuurlijk bidden en vragen we niet zover door dat die wens van God echt bepalend zou worden. Het moet natuurlijk wel een wens blijven. Daar moeten we wel serieus rekening mee houden als we ernst maken met die gekke leer over dit ene woordje.

P/ Hebreeën 2:4 God getuigde mee, zowel door tekenen als wonderen en velerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar Zijn wil (slechts wensend).
Daar hebben we de krachtige uitwerking van Gods Heilige Geest onder het Nieuwe Verbond met Zijn volk Israel. Zou dat nou echt een krachtige werking Gods zijn of was het, zoals de leer betreffende dit woordje aangeeft, alleen maar een wens van God, die gedwarsboomd kon worden.

Q/ 1 Thessalonica 4:3 Dit is de wil (slechts wensend) van God, jullie heiligmaking:
Hebreeën 10:10 Door
die wil (slechts wensend) zijn wij geheiligd door middel van het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd.
Heiligmaking is te danken aan het werk van de Heer, maar zou de wens van God onze heiligmaking zijn, dan zou het, zoals de kerk helaas ook leert, helemaal onze verantwoordelijkheid zijn.

R/ 1 Petrus 3:17 Als de wil (slechts wensend) van God dit wil (slechts wensend),
Weer een heel grappige formulering met deze herhaling van het woordje dat “wensen” aangeeft. De vertalers vonden het er wel zo dwingend staan dat diverse vertaling de tweede keer met “eist” vertaalt. Dus: “Als Gods wensende wil dit eist”. Tja, wat is het dan, hè? Voor mij is dat wel duidelijk, maar die absoluut zekere wil in die wens vindt de “christelijke” leer rond dit kleine woordje toch echt niet prettig.

S/ 1 Petrus 4:19 Zo dan ook die lijden naar de wil (slechts wensend) van God,
Als er nou iets is, waar je toch vrij snel dwars op zou gaan liggen, en zeker als het slechts maar een wens van God zou zijn, dan was het dit lijden wel. Niemand die vandaag besluit om te kiezen voor lijden. Blijkbaar was dit ook gewoon de weg, die God voor bepaalde gelovigen in petto had, waarbij dus niet gevraagd werd of de gelovigen het zelf ook wel zagen zitten. Het hele idee van een wens is in deze uitspraak dan ook ronduit belachelijk.

T/ Openbaring 4:11 U Heer, hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil (slechts wensend) zijn zij, en zijn zij geschapen.
Probeer maar eens, met alle bewijzen van de schepping om ons heen, te beweren dat dit slechts een wens van God was en dat het heel erg anders uit kan pakken. Nee, alles is door Hem geschapen! Niks geen wens, die getorpedeerd kon worden. Concreet plan met een concrete uitvoering.

Zo, dat waren alle teksten, wat het zelfstandig naamwoord betreft, met die wensende wil van God. En wat blijkt? De christelijke tegenwerping dat dit woordje geen uitdrukkelijk plan van God weergeeft, die ook geheel zo ten uitvoer zal komen, die is door Gods Woord zelf helemaal ten onder gegaan. Daar is geen greintje argument van staande gebleven.
Nou is er vanzelfsprekend ook nog een werkwoordsvorm voor “willen” of “wensen”. Die hele opsomming duiken we met onze derde studie in.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende