U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Toch oordelen?

Mij werd vanavond op Facebook gevraagd waarom ik niet meega in het veroordelen van gelovigen, die een andere boodschap verkondigen dan dat die ik verkondig.
2 Corinthiërs 5:16 Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees;

Blijkbaar mogen wij iedereen nu reeds als volkomen in Christus kennen. Zo ziet God reeds het voldongen resultaat van het werk van Zijn Zoon. Hij ziet dat blijkbaar niet alleen bij mij, maar dankzij het volbrachte werk ook bij die ander, die de Schrift totaal anders uitlegt dan dat ik dat doe. Zo zag God het al van voor de grondlegging van de wereld. Let wel, zoals God het ziet is de werkelijkheid. Hij houdt zichzelf niet voor de gek en ons dus ook niet. Ik hoef die ander dus voortaan ook niet meer naar het vlees te kennen. Ik denk dat dit op zich voldoende antwoord zou kunnen zijn. Maar er zit nog een ander facet aan.

Er is leer in de wereld, die totaal niet overeen stemt met Gods liefde en genade.
1 Timotheus 4: 1-4 De Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt:

Deze duidelijk uitspraak van Paulus is volgens mij niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Alleen is het natuurlijk wel van belang dat we een verschil zien tussen de leer, die hier als afkomstig van boze geesten gezien wordt, en de mensen die gebruikt worden om die leer te verkondigen. Ik denk dat we die mensen niet hoeven te bestrijden.
Efeze 6: 12 Onze strijd is niet tegen bloed en vlees (dus ook niet tegen menselijke verkondigers van die leer), maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten.

Het zijn volgens mij dus inderdaad satan en zijn demonen die regeltjes opstellen als zogenaamde dienst aan God.
Is het nou niet opvallend dat juist het leven uit Gods oneindige en onvoorwaardelijke genade betekent dat ook wij met precies diezelfde geestelijke machten te maken hebben. Wij zijn echter niet onderworpen aan die geesten. Integendeel!
Christus heeft als Hoofd van de Gemeente Zijn plaats ingenomen boven alle geestelijke machten, krachten en heerschappijen.
Efeze 1: 20-22 Hij heeft Christus uit de doden opgewekt en Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemelse, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aioon. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,
God heeft ons met Christus die hoge plaats van heerschappij over al die machten geschonken.
Efeze 2: 4-6 God heeft ons mee levend gemaakt met Christus, en heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Nu gebruikt God ons in Zijn genade om aan die geestelijke overheden en machten Zijn veelkleurige wijsheid bekend te maken.
Efeze 3:10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,
Let eens eventjes op hier. Dit houdt dus in dat zelfs onze strijd in Efeze 6: 12 tegen die overheden en geestelijke machten dus niet een negatieve strijd is maar een heel duidelijke positieve strijd, namelijk de veelkleurige wijsheid van God bekend maken.

De geestelijke inspirator van dwaalleer lijkt mij dus satan en zijn geestelijke machten. De genade van God bewerkt bij levend geloof, dat God in ons werkt, ook een relatie met die geestelijke machten. God heeft ons de positie boven deze machten geschonken, een plaats van heerschappij. God gebruikt ons juist als verkondigers aan deze machten van Zijn veelkleurige wijsheid.

In Gods plan wordt alles en iedereen bereikt met Zijn overvloeiende genade. Ook wij zijn een middel in Gods hand daartoe en daarbij gebruikt God nou juist ons om die boze geesten te bereiken en ook dat verloopt via genade. Je zou kunnen zeggen dat in genade in dit opzicht ook weer het tegenovergestelde plaatsvindt van datgene wat binnen de leer van die leer van boze geesten plaatsvindt.

We hebben een rijke boodschap van Gods liefde en genade van God ontvangen en helaas heb ik ook in het verleden veel energie versleten in het bestrijden van mensen, die de boodschap anders brengen of zelfs een totaal andere boodschap brengen. Ook al zouden wij die mensen als onze vijanden zien, die we zouden moeten bestrijden, dan ben ik er nog stellig van overtuigd dat God hen van harte liefheeft en ook hen aan Zijn hart brengt.

Dan als laatste nog één puntje: Wie zal het originele papiergeld beter weten te onderscheiden? Zij die zich verdiepen in elke afwijking, die een valsmunter aanbrengt of zij die zich helemaal in het origineel verdiepen? We hebben zo´n rijkdom in Christus Jezus, Gods Zoon, ontvangen. Het is het heerlijkste om ons met Hem alleen bezig te houden!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende