U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat is goedkope genade?

Goedkope genade”. Deze reactie komt ik veelvuldig tegen als antwoord op mijn verkondiging van Gods genade. Het is een uitdrukking waar ik de vinger niet makkelijk achter krijg.

Ik krijg de indruk dat men eigenlijk de letterlijke, Bijbelse betekenis van genade, namelijk dat iets slechts zonder eigen werk weggenomen is en dat iets grandioos zegenrijks zonder enige eigen werk ontvangen is, gewoon niet pikt. Maar ja, wat zegt de Schrift?
Romeinen 11:6 Is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer.

Er wordt altijd een soort extra werk van onze kant gezien. Zonder dat extra werk van ons zou de genade, die God bewerkt, (volgens hen) echt waardeloos zijn, oftewel goedkoop. Men wilt dus blijkbaar een dure genade. Er moet door ons dus wel stevig gedokt worden. Aan de slag mensen. God kan het niet alleen!
Handelingen 17:25 God laat zich niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig heeft, daar Hijzelf aan allen leven en adem en alles geeft.

Voor zover ik het denk begrepen te hebben plaatsen de gelovigen die de uitdrukking “Goedkope genade” niet slechts als een leeg verwijt aan de verkondiging van Gods genade gebruiken (helaas vrij veel gelovigen die dat doen), maar die er ook daadwerkelijk inhoud aan proberen te geven, die denkbeeldige goedkope genade ook concreet tegenover kostbare (of dure) genade.

Wat men als dure genade ziet is het volbrachte werk van de Heer zelf. Terecht! Wat men dan daarbij blijkbaar veronderstelt is dat daar waar verder ook genade verkondigd wordt in de heiliging en in de levenswandel, dat daar volgens hen een inbreuk gedaan wordt op dat volbrachte werk. Onterecht! In hun denken is het werk van de Heer in Zijn sterven en opstanding uitsluitend kostbaar als wij als mensen daar in onze eigen kracht positief op antwoorden met een inzet tot heiliging en een toewijding in ons werk voor de Heer.

Hoe tekenen zij goedkope genade?
a. Goedkope genade neemt (volgens hen dus) dat volbrachte werk van de Heer en misbruikt het in een leven zonder enige inspanning tot heiligheid.
b. Goedkope genade gebruikt (volgens hen) genade als een excuus om in zonde verder te leven.
c. Goedkope genade vormt (volgens hen) een handvat om de eigen weg te gaan.
d. Goedkope genade roept (volgens hen) nooit op tot het dagelijks opnemen van het kruis om de Heer te volgen.
e. Goedkope genade gaat (volgens hen) voorbij aan het dagelijks sterven aan jezelf.

Tja, je kan in de Bijenkorf iets duurs kopen, wat je een week later goedkoop op de rommelmarkt tegenkomt. Dat is ook precies een aardig voorbeeld. Men heeft namelijk allerlei dure inschattingen voor van alles en nog wat, waar wij als mensen wel allemaal toe in staat zouden zijn. Dat kan je niet zomaar als oud vuil langs de kant van de weg zetten, vinden zij. Als ze het dan heel goedkoop op de rommelmarkt toch tegenkomen, dan ontstaat daar wrijving. Het kostbare en dure wordt zomaar als goedkope rommel weggedaan!!! Afgrijselijk!

Afgrijselijk”, dat is waarschijnlijk hun gevoelen over die goedkope genade. De sacramenten en de kerkelijke tradities vinden ze nergens terug. Het dure van het geloofsleven (voor hen) is zelfs niet op de rommelmarkt te koop aangeboden. Het is bij het oud vuil gegaan. Als stront wordt het afgevoerd.
Filippi 3: 7-8 Wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, zeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om hem heb ik de schade van alles geleden en houd het voor drek, opdat ik Christus mag winnen,

Maar die opsomming hierboven is toch zeker wel terecht??!!! Onder de prediking van die genade wordt toch zeker niemand opgeroepen tot heiliging? Onder de verkondiging van die genade wordt er toch zeker geen enkele vermelding gemaakt van onze strijd tegen de zonde? Men gebruikt toch zeker die genade als een reden om maar niet naar de kerkelijke autoriteiten te luisteren en maar hun eigen gang te gaan? Je hoort toch zeker niemand van die genadeverkondigers spreken over het dagelijks opnemen van het kruis? Dat is er bij hen toch helemaal niet bij? Het dagelijks afsterven aan jezelf, dat is bij die gelovigen, die de genade zo centraal hebben staan, toch zeker ook totaal niet aan de orde? Zij doen gewoon niks aan al die grootse godsdienstige opdrachten!!! Ze maken Gods genade tot goedkope genade!

Goedkoop? Alles wat God doet is goedkoop? Wordt het dan inderdaad pas kostbaar als wij als mensen er vanuit ons eigen vlees iets tegenover stellen? Misschien een vreemde voorstelling, maar zo ervaar ik dit denken: “Zijn wij dan degenen, die God redden?”

Heiliging?
We zijn heiligen:
Rom. 1: 7 aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen,
1 Cor. 1: 2 aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen
Efeze 1: 1 aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn;

Onze heiliging direct verbonden aan Gods onveranderlijke plan:
Efeze 1: 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Onze heiliging tot stand gebracht door het werk van Christus:
Efeze 5: 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.
Colosse 1: 22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen,

Zonde?
Christus is gestorven voor de zonden. Wie blijft hierna dan nog over zonden doorgaan?
1 Corinthiërs 15:3 Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften;

God handelt niet met ons in overeenstemming met onze zonden. Wie blijft er dus nog over zonden doorgaan?
Psalmen 103:10 God doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

De zonde is vergeven. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Micha 7:18 Waar is een God zoals U, die de zonden vergeeft en de misdaad kwijtscheldt?
Lukas 5:24 De Zoon des mensen heeft macht op aarde om de zonde te vergeven.

Aan de zonden wordt niet meer gedacht. Wie blijft er dus nog over doorgaan?
Jeremia 31:34 Ik vergeef hun misdaad en denk nooit meer aan hun zonde.
Hebreeën 10:17 Hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik absoluut niet meer aan denken.

De zonden zijn achter Gods rug geworpen. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Jesaja 38:17 Al mijn zonden hebt U achter Uw rug geworpen.

De zonden zijn in de diepten van de zee geworpen. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Micha 7:19 Hij zal onze misdaden uitdelgen en al onze zonden in de diepten van de zee werpen.

De zonde is verzoend, door het niet toe te rekenen. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Jesaja 6:7 Je misdaad is van jou geweken, en je zonde is verzoend.
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, door hun overtredingen hun niet toe te rekenen,
1 Johannes 2:2 Christus is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor die van ons, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

De zonde is weggenomen. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
2 Samuël 12:13 Yahweh heeft jouw zonde weggenomen,
Zacharia 3:4 Ik heb je zonde van jou weggenomen en heb je feestkleren aangetrokken.
Johannes 1:29 Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

De zonden zijn uitgedelgd. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Jesaja 43:25 Ik delg jouw overtredingen uit om mijnentwil, en denk niet meer aan jouw zonden.
Jesaja 44:22 Ik delg je misdaden uit als ene wolk, en je zonden als een nevel:

De zonde is teniet gedaan. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Romeinen 6:6 Onze oude mens is met Christus gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde te niet gedaan is, waardoor wij niet meer de zonde dienen.
Hebreeën 9:26 Hij is eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen.

Genade neemt nu de heerschappij van de zonde overvloeiend over. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, daar is de genade meer dan overvloedig geworden;
Romeinen 5:21 Zoals de zonde geheerst heeft door de dood, zo zal ook de genade heersen door gerechtigheid tot in het leven van de aioon, door Jezus Christus, onze Heer.

We zijn aan de zonde gestorven. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Romeinen 6:2 Hoe zouden wij nu, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
Romeinen 6:7 Wie gestorven is, die is vrij van de zonde.
Romeinen 6:10-11 Dat Christus gestorven is, dat is Hij voor de zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij voor God. Zo is het net zo bij jullie, reken ermee dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onzen Heere.

We zijn vrijgemaakt van de zonde. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Romeinen 6:18 Wij, die vrijgemaakt zijn van de zonde, zijn daarmee dienstknechten van de gerechtigheid gemaakt.
Romeinen 6:22 Wij zijn nu van de zonde vrijgemaakt, en dus dienstbaar aan God gemaakt,
Romeinen 8:2 De wetmatigheid van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en van de dood.

God weet raad met de zonden. Wie blijft er dus nog over zonden doorgaan?
Jesaja 1:18 Al waren jouw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Eigen weg gaan?
Galaten 2: 19-21 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Paulus zegt hier: ”Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.”
Paulus is dus geestelijk gestorven. Paulus leeft dus geestelijk. Dat is echter Paulus niet, maar dat is Christus. Je zou dit genade in de notendop kunnen noemen. En wij?

Wat is er met de mensheid gebeurd toen Christus stierf? Hier komt een uitspraak, gelijk met het bijpassend Bijbelgedeelte erbij gevoegd, dat voor veel gelovigen hard te verwerken zal zijn, maar niettemin volkomen waar is.
De hele mensheid is gestorven!
2 Corinthe 5:15 Wij zijn tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.

Als we nu zeggen dat wij nu leven dankzij Christus, dan is dat niet zozeer ons bestaan op deze aarde. Dat kennen ongelovigen ook. Van hen staat precies eender als van ons dat zij met Christus gestorven zijn. Ze zijn dood! Daar is nog steeds geen leven in hen, ook al bestaan ze wel op deze aarde. Ons leven is nu echter het opstandingsleven van Christus. Ons leven is Christus. Levend uit genade, wiens weg wordt dus afgelegd? Christus weg. Vreemd als men dat als een eigen weg ziet. Dat doen blijkbaar die gelovigen die dit goedkope genade noemen. Nee! bij genade is die eigen weg nou juist uitgesloten. Daar is men aan gestorven.

Geen kruis opnemen? Niet dagelijks sterven?
Vanuit het voorgaande blijkt al dat dergelijke uitspraken van voor het lijden en sterven van de Heer een heel andere lading krijgen na het volbrachte werk.

Is het leven vanuit genade goedkoop? Ook al is de hele uitdrukking “goedkope genade” een uitdrukking, die niet uit de Schrift komt, ik hoop dat we er toch een beetje meer kijk op gekregen hebben. Krijgen we het weer voor de voeten geworpen, dan weten we dat we de eer hebben ontvangen om voor de Heer schande te lijden. We zullen die geuzennaam met eer dragen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende