U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Moeilijke woordjes in de Bijbel

We pakken er als voorbeeld één woordje uit: “Rechtvaardigmaking”.
Romeinen 4:25 Christus Jezus is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Wat doen wij als mensen met moeilijke, onbegrijpelijke woorden? Wat doen wij als gelovigen ermee als we ze in de Bijbel tegenkomen? We lezen de tekst: “opgewekt om onze rechtvaardigmaking”, en we gaan verder. Hoe is die tekst veelal in ons brein doorgekomen? “opgewekt om ons moeilijk woordje”, en we gingen weer verder.

Wat doen we met moeilijke woordjes in de Bijbel? We slaan ze in ons denken eigenlijk gewoon over en zodoende heeft het dus ook nul komma nul praktische invloed op ons. Als iemand aan het eind van een studie of een dienst zomaar aan ons vraagt: “geweldig hè, die gerechtigheid van God aan ons?”, dan kijken we even benauwd en knikken “Ja” en gaan dan snel weer verder over het weer of over de winter- of zomerbanden voor de auto (een echt onderwerp voor bij de koffie na de dienst). Wie wil nou laten blijken dat Gods gerechtigheid in ons denken eigenlijk helemaal niks inhoudt?

Je kan moeilijke woorden (zeker in de Bijbel) natuurlijk ook prima hanteren om mee te pronken. Je kan zelfs de hele godsdienstige kant van je leven optuigen met dit soort gebakken lucht. Dan spreek je over Gods gerechtigheid en rechtvaardigheid en over het geweldig rijke werk van rechtvaardigmaking zonder ook maar het flauwste benul te hebben waar je het eigenlijk over hebt. Wie wil nou laten blijken dat Gods gerechtigheid in ons denken eigenlijk helemaal niks inhoudt?

Zijn er nog andere mogelijkheden om met dergelijke moeilijke woordjes in de Bijbel om te gaan? Je zou natuurlijk de weg van de theologie in kunnen slaan. Wil je er echt achter komen wat de gewone betekenis achter moeilijke woordjes in de Bijbel is, dan stuur je jezelf met theologie echt het donkere bos in. Je zult om slechts te beginnen je al eerst door de dikke brei van opgeklopte proverbia en parolen heen moeten werken. In plaats van eenvoudig met je te gaan spreken over de eerste stappen van Bijbeluitleg krijg je een dik boek in handen gedrukt met de titel “Prolegoma van de Hermeneutiek”. Nou, dan ben je echt in de aap gelogeerd. Diep hoor!

Het verlangen om één moeilijk te begrijpen woordje in de Bijbel te verstaan heeft je in de chaos van theologisch woordmisbruik doen verdrinken. Ga je, ondanks alles, die veldslag dan toch aan, dan zou het na jaren diepgaand onderzoek theoretisch mogelijk kunnen zijn dat je achter een bepaald soort van antwoord komt op de vraag wat het Bijbelse woordje “rechtvaardigmaking” zou kunnen betekenen. Daarvoor moet er dan wel eerst een onderscheid gemaakt worden tussen de dadelijke en de lijdelijke rechtvaardigmaking. Natuurlijk houdt dit dan wel in dat er eerst stevig onderzocht dient te worden wat dadelijk en wat lijdelijk is. Denk je aan het eind van de rit eindelijk iets begrepen te hebben van “rechtvaardigmaking”, dan blijk je in een soort rechtbank te staan met een ziedend woedende rechter, die je radicaal veroordeelt. Blijkt die rechter nog God te zijn ook. Je kruipt weg want zo´n vijand had je niet verwacht. Wat kan theologie verwoestend werken!

Zijn er nog andere mogelijkheden om met dergelijke moeilijke woordjes in de Bijbel om te gaan? Je zou natuurlijk gewoon de Bijbel kunnen pakken. Tjoh!!! Wat een idee hè? Waarom zouden we het antwoord over Gods Woord niet gewoon in Gods Woord zoeken? Je kan natuurlijk gewoon de grondtekst erbij nemen om de betekenis van het woord gewoon zelf te lezen in begrijpelijk Nederlands. Je zou natuurlijk de teksten over de rechtvaardigmaking en Gods gerechtigheid zelf eens naast elkaar kunnen leggen.

We gaan naar Gods Woord:
In Gods Woord staat Gods gerechtigheid voor het feit dat Hij recht doet aan Zijn onvoorwaardelijke belofte. Belofte maakt schuld en waar God Zijn belofte nakomt is dit de openbaring van Zijn gerechtigheid.
Gods barmhartigheid staat in de Schrift niet tegenover Zijn gerechtigheid maar vloeit daar uit voort.

Jesaja 30: 18 Yahweh verlangt ernaar om jullie genadig te zijn. Daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over jullie te ontfermen, want Yahweh is een God van gerechtigheid; volmaakt gelukkig zijn allen die op Hem wachten.
Hier hebben we Gods gerechtigheid, oftewel de gerechtigheid van Yahweh. Hoe openbaart die gerechtigheid van God zich nu? Een ziedende God, die als een rechter klaar staat om ons voor altijd te veroordelen? Nee! God heeft doorlopend een intens verlangen om maar Zijn genade te bewijzen. Daarom staat Hij op en ontfermt Hij Zich. Dat is Zijn gerechtigheid!

Hoe komt Gods gerechtigheid openbaar? Gods gerechtigheid komt openbaar in Zijn trouw en geloof als wij ontrouw en ongelovig zijn.
Romeinen 3: 3-7 Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw/ongelovig geworden zijn, zal dan hun ontrouw/ongeloof de trouw/het geloof van God tenietdoen? Volstrekt niet! Maar het blijft: God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint in uw rechtsgedingen. Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen wij dan zeggen? …. Indien de waarachtigheid van God door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld?

Gods gerechtigheid is niet gebaseerd op het geloof IN Jezus Christus maar op het geloof VAN Jezus Christus. Hoewel vertalingen dit FEIT eigenlijk altijd wegmoffelen, leert Gods Woord zelf dit zonder meer.
Romeinen 3: 21-27 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn rechtvaardigheid te tonen, door de vergeving van de zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God; om Zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, door te hem rechtvaardigen, die uit het geloof van Jezus is. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten.
Romeinen 9: 30 - 10: 3 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: heidenen, die
geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit geloof is; doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen van de aanstoot, gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots van de ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen….. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen.

Gods gerechtigheid komt openbaar doordat Hij komt met lof voor iedereen, echt iedereen!
Romeinen 5: 18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
1 Corinthe 4:5 De Here komt, …… dan zal aan elk Zijn lof geworden van God.
Psalm 97: 6 De hemelen verkondigen
Zijn gerechtigheid, en alle volken zien Zijn heerlijkheid.
Psalm 98: 2 Yahweh heeft Zijn redding bekendgemaakt,
Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de volken;

God is dus rechtvaardig als Hij de zondaar rechtvaardig verklaart. We staan volmaakt rein in Christus voor God de Vader. Daarin openbaart Hij Zijn gerechtigheid. En dan heb je met ons als hedendaagse gelovigen alleen nog maar te maken met de eerstelingen. Dat garandeert dat de anderen ook komen. Wat een geweldige, rechtvaardige God!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende