U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Is Christus Jezus voor onze schuld gestorven?

De theoretische leerstelling dat wij een grote schuld hebben opgebouwd t.o.v. een heilig God, een schuld, die wij te vereffenen hebben door een eeuwige, altijddurende straf, is zo vertrouwd binnen de christenheid dat het bijna als godslasterlijk overkomt om zelfs maar de vraag te stellen: “Leert het Woord van God dat Christus Jezus voor onze schuld gestorven is?” Toch stel ik die vraag gewoon met alle vrijmoedigheid omdat Gods Woord hier een glashelder antwoord op geeft.

Christus is gestorven voor onze zonden, niet voor onze schuld
1 Corinthe 15: 3 Christus is voor onze zonden gestorven, naar de Schriften;
Zie je wel, zullen meerdere bij het lezen van deze tekst zeggen, Christus is voor onze schuld gestorven. We hebben bij het lezen van Bijbelteksten inmiddels al een soort automatische inwendige vertaler, die als we “zonden” zien staan gelijk “schuld” lezen. Maar dat staat er niet! Vandaag gaan we naar de letterlijke uitspraak over schuld in Gods Woord op zoek.

Christus moest sterven.
Lukas 24: 27 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.
Lukas 24: 46 Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden,
Johannes 7: 30 Zij trachtten Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want Zijn uur was nog niet gekomen.
Johannes 8: 20 Niemand greep Hem, want Zijn uur was nog niet gekomen.
Handelingen 3: 17-18 God heeft in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden.
De profetieën zijn er overduidelijk over. Christus moest sterven. Maar de vraag blijft dan: “Waarvoor moest Christus sterven?”

Hij moest sterven voor onze zonden. De zonden (vijandschap) van elk mens kwam op Hem neer
Handelingen 4: 10 Jezus Christus, de Nazarener, die jullie gekruisigd hebben, maar die God heeft opgewekt uit de doden,
Handelingen 5: 30 De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die jullie hebben gehangen aan een hout en omgebracht;
Handelingen 10: 39-40 Zij hebben Hem gedood door Hem te hangen aan een hout. Hem heeft God ten derden dage opgewekt.
Handelingen 13: 27-30 Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet erkend en zij hebben de uitspraken van de profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld, en hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd Hem ter dood te brengen; en toen zij alles volbracht hadden, wat van Hem geschreven stond, namen zij Hem af van het hout en legden Hem in een graf. Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt;
Voortdurend wordt dus de vijandschap (zonden) van de mens naar God toe getekend i.v.m. Christus werk op het hout. Daarvoor is Hij naar het hout gegaan.

Hier volgt de belangrijkste tekst die altijd gebruikt wordt om aan te geven dat Christus voor onze schuld gestorven is.
Jesaja 53: 3-11 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt [Die Zijn gelaat voor ons verbergt]; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf [de doodstraf die het volk Hem aandeed] die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar Yahweh heeft ons aller ongerechtigheid [niet: de straf op onze ongerechtigheid] op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest….. Maar het behaagde Yahweh hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zijn ziel ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien en een lang leven hebben en het voornemen van Yahweh zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;
Het was juist de doodstraf, die de mens zelf hier Christus oplegde, die letterlijk geprofeteerd wordt. Verder is er geen schuld, maar ongerechtigheid op hem terecht gekomen. De ongerechtigheid van de woede van de mensen, die daar op Hem neer kwam in de vorm van mishandeling en slachting.

Het is niet Gods woede over onze schuldenlast, die hier als een plaag die Hem strafte op Hem is geweest. Het is de woede van ons, de God vijandige mens, die Hem verachtte, die Hem smarten deed dragen, die Hem plaagde, die Hem doorboorde, die Hem verbrijzelde, die Hem mishandelde, die Hem verdrukte, die Hem naar de slachtbank heeft geleid.

Hier nog een duidelijk voorbeeld van de ongerechtigheid, die op Hem neerkwam.
Mattheus 26: 2-4 jullie weten, dat het over twee dagen Passcha is, en alsdan wordt de Zoon des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, genaamd Kajafas, en zij beraamden een plan om Jezus door list in handen te krijgen en te doden. Maar zij zeiden: Niet op het feest, opdat er geen opschudding ontsta onder het volk.

De andere kant waarom Christus moest sterven.
Johannes 12: 23-24 Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. Let op, Ik zeg tegen jullie, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.
Romeinen 14: 9 Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij van doden en levenden Heer zou zijn.
jullie zijn ongezuurd. Want ook ons paasscha is geslacht: Christus.
2 Corinthe 5: 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan [gepasseerd=Passcha], zie, het nieuwe is gekomen.
1 Thessalonica 5: 9 Onzen Heer Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met Hem leven zouden.
Dat nieuwe leven, dat Christus verworven heeft in de overwinning over de dood, was uitsluitend mogelijk door de dood in te gaan. Dat uitzicht was er voor God en voor Zijn Zoon, Christus Jezus.

Hij ging de dood in om de dood voor ons te overwinnen.
Filippi 2:8-9 Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.
Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam verleend, die boven alle naam is,
Hebreeën 2:9 Wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaken zou.

Wat staat er dan over de schuld i.v.m. Christus?
Lukas 23:4 Pilatus zei tegen de overpriesters en de scharen: Ik vind geen schuld in deze Mens.
Lukas 23:14 Ik heb in deze Mens geen schuld gevonden, van waar jullie Hem van beschuldigt hebben;
Lukas 23:22 Wat heeft Deze dan voor kwaads gedaan? Ik heb geen schuld tot de dood in Hem gevonden.
Johannes 18:38 Ik vind geen schuld in Hem.
Johannes 19:6 Nemen jullie Hem maar en kruisigt Hem; want ik vind geen schuld in Hem.

Over Christus Jezus zelf is er geen enkele vermelding in het Woord van God over schuld. Hij had geen schuld. Hij was en bleef het schuldeloze Lam van God. Er is in het Woord van God wel iets anders waarbij wel degelijk schuld wordt toegerekend.
Romeinen 4:4 Hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend uit genade, maar als een schuld vereffend.
Tegenover genade staat werken en tegenover het om niet ontvangen staat de vereffening van schuld. Laten die twee, schuld en genade, nou juist in de “christelijke” leer tot een eenheid zijn versmolten. Dat geeft te denken.

Okay, in de Staten vertaling is toch nog sprake van onze schuld, die door Christus vereffend is.
Romeinen 5:16 Niet, zoals de schuld was door den één, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.
Tot twee keer toe wordt die schuld toch maar eventjes genoemd. Die schuld is ook nog eens tot verdoemenis. Je kan het niet duidelijker stellen. Helaas, ondanks de dubbele vermelding komt “SCHULD” in de grondtekst zelfs niet één keertje voor in deze tekst. Hier nog even een duidelijker vertaling:
Romeinen 5:16 Het is met de gave niet zo als met het zondigen van de éne. Want het oordeel was uit één daad tot veroordeling, maar de genadegave is uit vele overtredingen tot rechtvaardiging.
Daar heb je al die overtredingen weer, waar Christus voor gestorven is. De genade gebruikt dus juist die vele overtredingen om daar Gods rechtvaardigheid uit te ontvangen. Zonder die overtredingen was genade namelijk geen genade meer en was er ook geen noodzaak tot rechtvaardiging.

Wat Gods Woord hier dus concreet over zegt is zo botsend voor mensen, die de schuldleer aanhangen. En ik was zelf tientallen jaren ook zo eentje. Laten we dus maar Bijbels juichend afsluiten met een prachtige tekst over het resultaat van Christus werk.
Romeinen 5:18 Zoals het dus door één misdaad tot in veroordeling gekomen is tot in alle mensen; zo komt het ook door één rechtvaardigheid tot in alle mensen tot in rechtvaardiging van het leven.
Wow!!!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende