U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Losprijs is betaald. Maar aan wie?

De Bijbel spreekt van een losprijs. Een prijs dus om los te kopen. De logische vraag is dan vanzelfsprekend: “Bij wie zaten we dan gevangen?” Betaalde de Heer Jezus nou aan God de schuld die mensen hadden? Of betaalde hij de prijs aan de macht die ons mensen gevangen houdt?

De Bijbelse boodschap is dat we vrijgekocht zijn.
Lukas 4: 19 om aan gevangenen loslating te verkondigen.
Mattheus 20: 28 Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Efeze 1: 14 De Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot vrijkoping van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof van zijn heerlijkheid.

Die losprijs is door Christus betaald.
1 Timotheus 2: 6 De mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;

Het woord 'losprijs' (Grieks: “lutron”) wil zeggen: een prijs die betaald wordt om bijvoorbeeld slaven of gevangenen vrij te kopen. Een losprijs wordt betaald aan degene die gevangen houdt, zodat deze daarna geen eigenaar meer is.

Waren wij als mensen gevangen? Waren wij in slavernij?
Hebreeën 2:14.15 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht van de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

De vraag is nu dan wie die macht van de dood had? Daar geeft Johannes in zijn brief antwoord op. Dat is de mensenmoordenaar vanaf het begin, de duivel.

De mens is dus een slaaf van de dood. Waar blijkt dat nou weer uit? Gewoon, we sterven allemaal en we vinden dat zelfs zo normaal dat we inmiddels al stellen dat de dood bij het leven hoort. Maar de dood houdt ons gevangen. In dit vers lezen we dat Jezus "bloed en vlees" heeft aangenomen om te kunnen sterven om zo de dood te overwinnen. Om op te kunnen staan uit de doden, moet men eerst sterven. Jezus sterven was de prijs om het hele mensdom "het onvergankelijke leven" te kunnen geven. Ik zeg daarom nogal eens dat Jezus moest sterven om de dood te overwinnen en de eersteling uit de doden te zijn.

Maar waarom niet een losprijs aan God? Nou let eens op hoe er over ons gekocht en betaald zijn geschreven wordt.
Openbaring 5:9 Zij zongen een nieuw gezang, zeggende: U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want U bent geslacht en U hebt [hen] VOOR GOD GEKOCHT met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie;
Er staat beslist niet dat ze gekocht zijn “VAN” God, maar juist dat ze gekocht zijn “VOOR” God. Die mensen zijn dus van iemand anders losgekocht voor God. Zoals in Hebreeën 2 dus al stond is de losprijs aan satan betaald, de gevangenbewaarder.

Stel dat het zo zou zijn dat Gods gerechtigheid, zoals het eigenlijk telkens getekend wordt, elke schuld mij toerekent en dat daar voor betaald moet worden tot op de laatste cent, dan zou ik dus een onmogelijke schuld aan God hebben om te kunnen vereffenen en dan moet ik al die teksten over de losprijs aan satan even loslaten en dan kan de Heer Jezus mijn schuld als losprijs vereffenen bij God.

Zo´n soort gerechtigheid van God is iets heel anders dan de gerechtigheid van God, zoals die in de brief aan de Romeinen en de brief aan de Galaten getekend wordt, een gerechtigheid van God, die mij puur uit genade (onverdiend) aangemeten wordt. Maar wat was in de vorige alinea zo kenmerkend aan die zogenaamde gerechtigheid? Dat was dat door God mijn schuld toegerekend werd en dat daarvoor betaald moest worden. Wat zegt Gods Woord?
2 Corinthe 5:19 God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven, die hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, “DOOR HUN HUN OVERTREDINGEN NIET TOE TE REKENEN”, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

De vergeving is het kenmerk van Gods genade en vergeving staat buiten het voldoen van een schuld. Als er een schuld betaald is, dan is er geen sprake van genade, maar van een juridische procedure, waar het begrip “onverdiende gunst” nooit enige invloed maar kan hebben. Mijn zonden zijn door God niet toegerekend! Dat staat er zo expliciet. Daar kunnen we toch niet overheen lezen? Dat betekent niet dat ze voldaan zijn, maar voor God buiten het plaatje vallen. Er is dus echt sprake van vergeving.

Het kruis is dus naast het bewijs van Gods liefde tevens het bewijs van Gods vergeving, oftewel het niet toerekenen van mijn schuld. De prijs is aan satan als gevangenbewaarder betaald. Dan de vraag: “Voelt die zich niet genept toen Christus na drie dagen opstond uit het graf?” Tja, als ze dat hadden geweten!!!
1 Corinthiërs 2:8 De wijsheid, die geen van de oversten van deze wereld gekend heeft; (want als zij haar gekend hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben).

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende