U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat houdt de formulering "in de naam van Ö" in?

Ik stuitte weer eens op het probleem dat gelovigen zich genoodzaakt voelen om de uitdrukking “In de naam van Jezus” achter hun gebed te plakken. Het wordt simpelweg als een soort formule gehanteerd, zonder zich af te vragen wat de Bijbel echt bedoelt met die uitdrukking. Dat legt gelovigen die het bidden anders gewend zijn onder een behoorlijk zware en Bijbels gezien onnodige druk. Wat moeten we Bijbels gezien aan met de uitdrukking “in de naam van”?

Het is eigenlijk niet zo´n verschrikkelijk moeilijke Bijbelse uitdrukking. Laten we eens naar wat voorbeelden kijken:

Als jij afwasser bent in een hotel, dan doe je die gigantische afwas uit naam van het hotel. Dat houdt in dat je dit gewoon allemaal doet. Daar hoef je niet telkens aan het eind van de borden of de schotel of de kopjes of wat dan ook de formule uit te spreken dat je de afwas doet in de naam van (pak weg) Hotel Krasnapolsky. Daardoor krijg je alleen maar trammelant met je collega´s, die het zat worden, het doorgeven aan de baas, die helemaal niet gediend blijkt te zijn met je toegewijde toevoeging van “in de naam van”, wat resulteert in je ontslag.

Je bent een huishoudster, laten we zeggen in hetzelfde hotel. Uit naam van het hotel maak je alles spic en span schoon in dat hotel. Daar doe je het uit naam van het hotel. Dat hoef je er niet telkens bij te zeggen. Het blijkt simpelweg uit je huishoudelijke inspanningen voor het hotel. Als je na je werk thuiskomt dan staat er nog best een stapel gelijksoortig werk op je te wachten, maar dan thuis. Dat werk doe je niet uit naam van het hotel. Dat doe je gewoon uit eigen naam. Ook dat wordt niet telkens als een formule uitgesproken. Je doet dat werk gewoon uit eigen naam. Jouw eigen gezag staat daarachter terwijl het gezag van je werkgever erachter staat in je werkomgeving. “In de naam van” wijst dus op het gezag dat achter een handeling staat.

Misschien dat je nu zegt: “Maar zo simpel is het in de Bijbel niet!” De moeite die ikzelf een tijdlang heb gehad met deze invulling van die woorden is dat het niet de letterlijke toepassing lijkt. Ik wil altijd alles zo letterlijk mogelijk nemen wat de Bijbel zegt, gewoon omdat het Woord van God Gods gezaghebbend woord is en niet zomaar een vrome overdenking van willekeurig welke Jan of Nel ook.

Ga je de uitdrukking “in de naam van” serieus in de Bijbel onderzoeken, dan kom je er niet onderuit dat de meest letterlijk betekenis van deze uitdrukking is dat het om het gezag van de persoon achter de handeling staat. Zodra je dat door hebt, dan blijkt het ook nog eens wel degelijk zo simpel te liggen in de Bijbel. Hier komen alle Bijbelteksten, die ik met deze uitdrukking heb kunnen terugvinden. Lees ze. Onderzoek ze. Ga ze in je eigen Bijbel na:

Deuteronomium 18:5 Yahweh, jullie God, heeft hem verkoren uit al jullie stammen, om te staan in de dienst, “IN DE NAAM VAN” Yahweh,
Deuteronomium 18:7 Om te dienen
“IN DE NAAM VAN” Yahweh, zijn God,
Deuteronomium 18:22 Als een profeet spreekt
“IN DE NAAM VAN” Yahweh, en er komt niets van uit, het gebeurt gewoon niet: dan is dat een woord, die Yahweh niet gesproken heeft;
Deuteronomium 21:5 Yahweh, jullie God, heeft de priesters, de zonen van Levi; uitverkoren om Hem te dienen en
“IN ZIJN NAAM” te zegenen;
Deuteronomium 25:6 de eerste zoon, die zij baart, zal hij laten staan
“IN DE NAAM VAN” zijn gestorven broeder, opdat zijn naam niet wordt uitgeroeid uit Israël.
1 Samuël 17:45 Ik kom naar je toe
“IN DE NAAM VAN” Yahweh Zebaôth, de God van de slagordes van Israël, die jij gehoond hebt.
1 Samuël 20:42 Ga heen in vrede; wat wij allebei gezworen hebben
“IN DE NAAM VAN” Yahweh, door te zeggen: Yahweh staat tussen mij en jou, tussen mijn zaad en jouw zaad,
1 Samuël 25:9 Toen Davids jongelingen kwamen, en
“IN DE NAAM VAN” David al deze woorden tegen Nabal gesproken hadden, hielden zij op.
2 Samuël 6:18 David zegende het volk
“IN DE NAAM VAN” Yahweh Zebaôth.
1 Koningen 18:32 Hij bouwde van die stenen een altaar
“IN DE NAAM VAN” Yahweh,
1 Koningen 22:16 Ik bezweer je, dat je me niet anders zegt dan de waarheid
“IN DE NAAM VAN” Yahweh.
2 Koningen 2:24 Hij vloekte hen
“IN DE NAAM VAN” Yahweh.
1 Kronieken 16:2 Hij zegende het volk
“IN DE NAAM VAN” Yahweh.
1 Kronieken 21:19 Het woord, dat hij gesproken had
“IN DE NAAM VAN” Yahweh.
2 Kronieken 18:15 Ik bezweer je nog eens, dat je mij niets zegt dan de waarheid
“IN DE NAAM VAN” Yahweh.
2 Kronieken 33:18 De woorden van de zieners, die tot hem gesproken hebben
“IN DE NAAM VAN” Yahweh, de God van Israël,
Ezra 5:1 De profeten Haggaï en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden tot de Joden die in Juda en Jeruzalem waren,
“IN DE NAAM VAN” de God van Israël.
Ester 3:12 Toen riep men de schrijvers van de koning, …; en er werd geschreven zoals Haman beval, …,
“IN DE NAAM VAN” koning Ahasveros, en met de verzegeling van de ring van de koning.
Psalmen 20: 6
“IN DE NAAM VAN” onze God steken wij de banieren op;
Psalmen 118:10
“IN DE NAAM VAN” Yahweh wil ik hen in stukken houwen.
Psalmen 118:11
“IN DE NAAM VAN” Yahweh wil ik hen ik stukken houwen.
Psalmen 118:12
“IN DE NAAM VAN” van Yahweh wil ik hen in stukken houwen.
Psalmen 118:26 Geloofd zij die daar komt
“IN DE NAAM VAN” van Yahweh.
Psalmen 124:8 Onze hulp bestaat
“IN DE NAAM VAN” van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalmen 129:8 Wij zegenen je
“IN DE NAAM VAN” Yahweh!
Jesaja 50:10 Als hij in het duister wandelt en geen licht hem beschijnt, dat vertrouwt hij
“IN DE NAAM VAN” van Yahweh en verlaat hij zich op zijn God.
Jeremia 11:21 Profeteer niet
“IN DE NAAM VAN” Yahweh, opdat je niet door onze handen zult sterven;
Jeremia 26:9 Waarom durven jullie te profeteren
“IN DE NAAM VAN” Yahweh?
Jeremia 26:16 Hij heeft
“IN DE NAAM VAN” Yahweh, onzen God, tot ons gesproken.
Jeremia 26:20 Ook was er één, die
“IN DE NAAM VAN” Yahweh profeteerde, Uría,
Jeremia 44:16 Wat het woord betreft, dat je
“IN DE NAAM VAN” Yahweh tot ons gesproken hebt, wij willen je geen gehoor geven;
Micha 4:5 Ieder volk wandelt
“IN DE NAAM VAN” zijn God, wij zullen wandelen “IN DE NAAM VAN” Yahweh, onze God,
Sefanja 3:12 Een arm, gering volk, zij zullen
“IN DE NAAM VAN” Yahweh vertrouwen.
Zacharia 13:3 Je zal niet leven, want jij spreekt leugen
“IN DE NAAM VAN” Yahweh;
Mattheüs 10:41 Wie een profeet ontvangt
“IN DE NAAM VAN” een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt “IN DE NAAM VAN” een rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen.
Mattheüs 10:42 En al wie één van deze kleinen maar een beker koud water te drinken zal geven
“IN DE NAAM VAN” een discipel, voorwaar, ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.
Mattheüs 21:9 Hosanna de Zoon van David! Gezegend Hij die komt
“IN DE NAAM VAN” de Heer!
Mattheüs 23:39 Gezegend Hij, die komt
“IN DE NAAM VAN” de Heer.
Mattheüs 28:19 Gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen, hen dopend
“IN DE NAAM VAN” de Vader, de Zoon en de heilige Geest;
Markus 11:9 Hosanna! Gezegend Hij, die komt
“IN DE NAAM VAN” de Heer!
Markus 11:10 Het Koninkrijk van onzen vader David, dat komt
“IN DE NAAM VAN” de Heer!
Lukas 13:35 Gezegend Hij, die komt
“IN DE NAAM VAN” de Heer.
Lukas 19:38 Gezegend de koning, die komt
“IN DE NAAM VAN” de Heer!
Johannes 3:18 Hij heeft niet geloofd
“IN DE NAAM VAN” de eniggeboren Zoon van God.
Johannes 5:43 Ik ben gekomen
“IN DE NAAM VAN” mijn Vader en jullie nemen mij niet aan; als een ander komt “IN ZIJN EIGEN NAAM”, die zullen jullie aannemen.
Johannes 10:25 De werken die ik doe
“IN DE NAAM VAN” mijn Vader, die getuigen van mij;
Johannes 12:13 Gezegend Hij die komt
“IN DE NAAM VAN” de Heer, de koning van Israël!
Handelingen 2:38 Ieder van jullie laat zich dopen
“IN DE NAAM VAN” Jezus Christus tot vergeving van zonden,
Handelingen 3:6
“IN DE NAAM VAN” Jezus Christus de Nazaréner, sta op en wandel!
Handelingen 4:18 Ze gaven hun het bevel helemaal niet te spreken of te leren
“IN DE NAAM VAN” Jezus.
Handelingen 5:40 Ze geselden hen en bevalen hun om niet te spreken
“IN DE NAAM VAN” Jezus;
Handelingen 8:16 Zij waren alleen gedoopt
“IN DE NAAM VAN” de Heer Jezus.
Handelingen 9:27 Hij had in Damaskus vrijmoedig gesproken
“IN DE NAAM VAN” Jezus.
Handelingen 9:28 Hij sprak vrijmoedig
“IN DE NAAM VAN” de Heer.
Handelingen 10:48 Hij beval hen te dopen
“IN DE NAAM VAN” de Heer.
Handelingen 16:18 Ik gebied u
“IN DE NAAM VAN” Jezus Christus dat je van haar uitgaat.
Handelingen 19:5 Die hem hoorden werden gedoopt
“IN DE NAAM VAN” de Heer Jezus.
1 Corinthiërs 1:13 Is Christus gedeeld? Is Paulus voor jullie gekruist? Zijn jullie
“IN DE NAAM VAN” Paulus gedoopt?
1 Corinthiërs 5:4
“IN DE NAAM VAN” onze Heer Jezus Christus
1 Corinthiërs 6:11 Jullie zijn gewassen, geheiligd, gerechtvaardigd,
“IN DE NAAM VAN” de Heer Jezus,
Efeziërs 5:20 Dankt te allen tijde voor alle dingen de God en Vader
“IN DE NAAM VAN” onze Heer Jezus Christus,
Filippenzen 2:10 Opdat
“IN DE NAAM VAN” Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
Colossenzen 3:17 Alles wat je doet, in woord of werk, doe alles
“IN DE NAAM VAN” de Heer Jezus, God, de Vader, dankende door hem.
2 Thessalonica 3:6 Wij bemoedigen jullie, broeders,
“IN DE NAAM VAN” onze Heer Jezus Christus,
Jakobus 5:10 Broeders, neemt tot een voorbeeld van lijden en geduld de profeten, die
“IN DE NAAM VAN” de Heer gesproken hebben.
Jakobus 5:14 Laten zij over hem bidden en hem zalven met olie
“IN DE NAAM VAN” de Heer.
1 Johannes 3:23 Dit is zijn gebod, dat wij geloven
“IN DE NAAM VAN” zijn Zoon Jezus Christus,
1 Johannes 5:13 Jullie die
“IN DE NAAM VAN” de Zoon van God geloven.

Een hele lange lijst met Bijbelteksten. Ik weet het. Maar ik hoop dat je het onderzoekt, want het Woord van God is de enige gezagsbron ook om erachter te komen wat de uitdrukking “In de naam van” echt inhoudt. Onderzoek Zijn Woord en laat je dus geen toverformule opdringen.

Aan ons wordt in Colosse 3: 17 geschreven dat we alles, dus echt alles, nu mogen doen in de naam van de Heer Jezus. Er gaat hopelijk toch echt niemand vanuit dat je de hele dag door de formule “in de naam van de Heer Jezus” blijft uitspreken omdat je anders niet gehoorzaam zou zijn? Nee, het gezag van de Heer Jezus staat achter alles wat we nu mogen doen. Wat we nu doen kunnen we in alle ontspanning nu doen, want het gezag van de Heer staat erachter. Heerlijk toch. Hoe komt het dat Zijn gezag erachter staat? Simpelweg omdat de Heer Jezus nu je leven is geworden dankzij Zijn volbrachte werk. Wat een genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende