U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Plaatsvervangend Lijden Van Christus

Is er in de Bijbel sprake van een plaatsvervangend lijden door Christus vanwege de boosheid van God? Nee, dat denk ik absoluut niet. Dat suggereert een woedende god, wiens woede gestild moet worden. Dat beeld van God herken ik niet. Ik heb het vrijwel het grootste deel van mijn christen zijn verkondigd. Na Bijbelstudie erover kan ik dit niet volhouden.

Ik zal proberen een beetje overzicht te maken zoals ik het momenteel zie. Er zal zeker nog heel veel aan toegevoegd kunnen worden, maar het is slechts mijn kijk op deze zaak. Ga het zelf in de Schrift na, onderzoek het, neem mijn gedachten niet klakkeloos over. Gods Woord en Geest zijn de enigen die ons echt onderwijzen. Niet Hein en niet een kerkleer.

Wat is er op het hout gebeurd?
Ik geloof dat de Schriften daar vervuld zijn.
Ik geloof dat Christus daar het offerlam was.
Ik geloof dat daar Gods liefde (niet Gods woede) bewezen is.
Ik geloof dat daar de vijandschap (zonde/ongerechtigheid) van de mensheid in zijn uiterste vorm tot uiting kwam (hun woede/hun straf).
Ik geloof dat Christus de losprijs betaald heeft, maar niet aan God, maar aan satan. Die was namelijk degene die de mensheid gevangen hield.
Ik geloof dat Christus daar satan onttroond heeft.
Ik geloof dat Christus de dood heeft overwonnen.
Ik geloof dat de zonde weggedaan is.
Ik geloof dat de verzoening bewerkt is.
Ik geloof dat Christus daardoor Heer van allen is.
Ik geloof dat de mensheid met Christus gestorven is.
Ik geloof dat ik met Christus opgewekt ben.
Ik geloof dat het Leven in Christus nu een feit is dankzij zijn werk.

Jesaja 53: 4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen;
De ziekten van het volk op zich nemen en de smarten van hen dragen gebeurde niet op het kruis. De vervulling vond plaats (en zal plaatsvinden) in de aankondiging van het koninkrijk met de daarbij horende genezingen en wonderen.
Mattheüs 8:16-17 Toen het nu avond was, brachten zij vele bezetenen tot Hem, en Hij dreef de geesten uit door zijn woord en maakte allerlei zieken gezond; opdat vervuld werd hetgeen gezegd is door de profeet Jesaja, zeggende: "Hij heeft onze zwakheden op zich genomen, en onze ziekten gedragen".

Jesaja 53: 4 Wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Er staat heel nadrukkelijk bij dat dit slechts de visie (“Wij achtten”) van het volk was. Het was zelfs zo dat dit inzicht tegen de Heer getuigde. (Ze achtten Hem als zodanig. Daarmee was het nog niet de werkelijkheid)

Typologie is zo sterk als dat de werkelijkheid in Christus is. Ik bedoel dat wat er in het Nieuwe Testament (en ook de profetie) als feit staat over Christus, dat is de werkelijkheid. De schaduw daarvan in typologie blijft een schaduw en wordt in de type zelf nooit het feit. Zo´n schaduw heeft heel veel interpretatiemogelijkheden. Met typologie valt dus niets te bewijzen, of als we het feit loslaten, alles te bewijzen is. Ik laat typologie in een studie over letterlijke feiten dus buiten beschouwing.

Jesaja 53: 5 Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (de straf/woede van de vijandige mensheid kwam daar op Zijn hoofd neer: Mattheus 26: 66. Het waren hun overtredingen en ongerechtigheden, die Hem letterlijk verwond en verbrijzeld hebben. Veel directer dus dan een vergeestelijkte toepassing.)
Jesaja 53: 6 Wij allen dwaalden als schapen; elk keerde zich zijnsweegs; maar Yahweh wierp de zonde van ons allen op hem. (Hier gaat het niet over een goddelijke straf op de zonde. Hier gaat het er letterlijk over dat de zonde/ongerechtigheid/woede van de mensheid op Hem geworpen werd.)
Jesaja 53: 7 Als een lam, dat ter slachting geleid wordt, en gelijk een schaap, dat verstomt voor zijne scheerders, zo deed ook hij zijnen mond niet open. (Het offerlam)
Jesaja 53: 8 Om de misdaad van Mijn volk werd Hij geplaagd, (de straf/woede van de vijandige mensheid kwam daar op Zijn hoofd neer.)
Hosea 3: 1 Yahweh sprak tot mij: Ga nog eens heen en bemin ene hoerachtige en overspelige vrouw; gelijk de Heer de kinderen Israël beminde, maar zij keerden zich tot andere goden en waren liefhebbers van een kan wijn. Zo kocht ik haar, (de losprijs voor Zijn volk)
Mattheus 13: 44 Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die een mens vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. (Akker is de wereld vs 38. De losprijs)
Mattheus 20: 28 Zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. (de losprijs)
Lukas 4: 19 Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te prediken, (de losprijs)
Lukas 24: 20 Onze hogepriesters en oversten hebben Hem overgeleverd tot het oordeel van de dood, en hebben Hem gekruisigd.
(vijandige mensheid)
Lukas 24: 26 Moest de Christus dit niet lijden, en in zijn heerlijkheid ingaan? (door de dood naar heerlijkheid)
Handelingen 2: 23-24 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. (De raad van God, het handelen van vijandige mensheid. Gods handelen is in de opwekking)
Handelingen 3: 13 De God van Abraham en Izaäk en Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en gij hebt hem voor het aangezicht van Pilatus verloochend, toen deze oordeelde dat hij losgelaten moest worden. (Vijandige mensheid heeft Hem overgeleverd. God heeft Hem verheerlijkt)
Handelingen 3: 15 De Vorst van het leven hebt gij gedood, die God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. (Vijandige mensheid heeft Hem gedood. God heeft Hem opgewekt)
Handelingen 4: 10 Jezus Christus de Nazaréner, die gij gekruisigd hebt, die God uit de doden heeft opgewekt, (Vijandige mensheid: kruisiging. God: opwekking)
Handelingen 5: 30 De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij omgebracht hebt door hem te hangen aan een hout. (Vijandige mensheid: kruisiging. God: opwekking)
Handelingen 10: 39-40 Hem hebben zij ook gedood door hem te hangen aan een hout. Deze heeft God op de derde dag opgewekt, (Vijandige mensheid: gedood. God: opgewekt)
Handelingen 13: 27 Zij die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem niet gekend en zij hebben ook door Hem te veroordelen de stemmen van de profeten, die op elke sabbat gelezen worden, vervuld; (De profetie is vervuld door vijandige mensheid, die Hem veroordeelde)
Handelingen 13: 29-30 Toen zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven stond, namen zij hem af van het hout en legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. (Vijandige mensheid heeft de profetie vervuld door Hem te kruisigen. God heeft Hem opgewekt)
Romeinen 14: 9 Christus is daarom gestorven en weer levend geworden, opdat Hij van doden en levenden Heer zou zijn. (Heer van allen)
1 Corinthe 5: 7 Ons pascha, Christus, is geslacht. (Het offerlam)
Galaten 4: 5 Opdat Hij hen die onder de wet waren, zou vrijkopen, (de losprijs)
Efeze 5: 2 Christus heeft ons liefgehad en zichzelf voor ons overgegeven als een offergave en een slachtoffer, tot een welriekende reuk voor God. (Het offerlam)
Colosse 1: 20 Door hem alles tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door hem, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. (vijandige mensheid verzoend met God)
1 Thessalonica 5: 9-10 Christus Jezus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken of slapen, tezamen met Hem leven zouden. (Christus ons Leven)
1 Timotheus 2: 5-6 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, (losprijs voor allen)
Hebreeën 2: 14-15 Opdat hij door de dood de macht zou ontnemen aan degene, die het geweld des doods had, dat is de duivel, en allen verlossen zou, die door angst voor de dood hun hele leven door aan de slavernij onderworpen waren. (
de losprijs uit slavernij)
1 Petrus 1: 18-19 Jullie weten immers, dat je van je onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel niet verlost zijt door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en onbevlekt lam. (de losprijs)
Openbaring 5: 9 U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (Losprijs)

Het werk van Christus op het kruis koopt de mensheid vrij uit de handen van satan en brengt verzoening, dat is vrede tussen vijanden, een vijandige wereld wordt met God verzoend. Daartoe is Christus het onberispelijk en onbevlekte Lam. Alles volgens het grote plan van God zelf, de initiatiefnemer in dit plan van liefde, niet de persoon tegen Wie dit werk bedoeld was. De woedende uitvoerders van de kruisiging was de mensheid, niet God. God heeft Hem opgewekt. De gedachte van plaatsvervangend lijden heeft een briesende, woedende God nodig, die zich uitleeft in de dood van Zijn Zoon. Een volkomen onbijbels, naar mijn gedachten zelfs een godslasterlijk idee.

Dus:
Moest de straf op onze zonden gedragen worden?
Moest de schuld van de mens betaald worden?
Moest God bevredigd worden in zijn gevoel van rechtvaardigheid?

Al deze ideeën hebben een hardvochtig figuur zonder enige liefde voor de aandacht bij de titel “God”. Mijn antwoord is nee, en ik denk daar Bijbelse papieren voor te hebben.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende