U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat is "Evangeliseren"?

Het grootste deel van mijn leven heb ik als Evangelist gefunctioneerd. Wat doe je dan? Evangeliseren! Laat ik nou nooit dat woord vanuit de Bijbel onderzocht hebben. We nemen zomaar aan dat we evangeliseren als we bepaalde zaken verkondigen, die we als christen van het grootste belang vinden, met name als we daarbij tot niet christenen spreken. Eigenlijk is dat wel heel eigenaardig, vind je ook niet?

Het is gelukkig nooit te laat om de Bijbel in te duiken op zoek naar evangeliseren. Hoe vaak komt dit woord in de diverse vertalingen voor?
0 keer in de Staten vertaling
0 keer in de NBG vertaling
0 keer in de Voorhoeve vertaling
0 keer in de Leidse vertaling
0 keer in de Petrus Canisius vertaling
0 keer in de Lutherse vertaling
0 keer in de Negerhollandse vertaling
0 keer in het Engels van de King James vertaling
0 keer in het Engels van de American Standard vertaling
0 keer in het Engels van de Authorized vertaling

Al met al kan je dus rustig zeggen dat er in de, voor ons bereik, belangrijkste vertalingen niet geëvangeliseerd lijkt te worden. Is daarmee de kous af?

Gods Woord is niet de Bijbel, die wij dan in het Nederlands in handen hebben. Dat benadruk ik van tijd tot tijd omdat we nogal eens makkelijk geneigd zijn dat wel te denken. Gods Woord is de grondtekst in het Grieks of Hebreeuws, waaruit onze vertalingen zijn voortgekomen. In het Grieks blijkt nou ineens wel degelijk geëvangeliseerd te worden. Hoe zit dat dan in elkaar?

In het Nieuwe Testament heb je, heel letterlijk weergegeven, in het Nederlands “Het Goede Nieuws”. Dat is het Griekse woord “Euaggelion”. In dit woord zien wij het ons bekende woord “Evangelie” terug. Maar in het Nieuwe Testament vinden we in het Grieks ook het hiervan afgeleide werkwoord terug “Euaggelizo”. Daar hebben we dan dus ook eindelijk precies het werkwoord waar wij naar op zoek zijn. Dit is “Evangeliseren”.

Zegt Gods Woord nou iets over evangeliseren? Ja, behoorlijk veel! Daar komen de Bijbelteksten met het woord “Euaggelizo” direct letterlijk overgezet naar het ons bekende “Evangeliseren”.

Mattheüs 11:5 Aan armen wordt geëvangeliseerd;
Lukas 1:19 Ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze dingen te evangeliseren.
Lukas 2:10 Ik evangeliseer jullie grote blijdschap,
Lukas 3:18 Hij evangeliseerde aan het volk.
Lukas 4:18 De Heer heeft mij gezalfd om aan armen te evangeliseren;
Lukas 4:43 Ik moet ook aan de andere steden het koninkrijk van God evangeliseren,
Lukas 7:22 Aan armen wordt geëvangeliseerd;
Lukas 8:1 Hij reisde rond door stad en dorp, terwijl hij predikte en het koninkrijk van God evangeliseerde,
Lukas 9:6 Zij trokken de dorpen door, terwijl zij overal evangeliseerden en genezingen verrichtten.
Lukas 16:16 Vanaf die tijd
(tijd van het optreden van Johannes) wordt het koninkrijk van God geëvangeliseerd.
Lukas 20:1 Toen Hij
(Christus Jezus) in de tempel het volk leerde en evangeliseerde,
Handelingen 5:42 Zij hielden niet op, elke dag in de tempel en in de huizen te leren en Jezus de Christus te evangeliseren.
Handelingen 8:4 Zij gingen het land door en evangeliseerden het Woord.
Handelingen 8:12 Filippus, die over het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus evangeliseerde,
Handelingen 8:25 Zij evangeliseerden in vele dorpen van de Samaritanen.
Handelingen 8:35 Filippus opende zijn mond en uitgaande van die Schriftplaats evangeliseerde hij hem Jezus.
Handelingen 8:40 Hij ging het land door en evangeliseerde in alle steden,
Handelingen 10:36 Het woord dat Hij aan de zonen van Israël gezonden heeft door vrede te evangeliseren door Jezus Christus,
Handelingen 11:20 Zij spraken tot de Grieken en evangeliseerde hun de Heer Jezus,
Handelingen 13:32 We evangeliseren jullie de belofte, die aan de vaderen gedaan is,
Handelingen 14:7 Daar waren ze aan het evangeliseren.
Handelingen 14:15 Wij evangeliseren jullie dat jullie je van deze nietige goden moeten bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is gemaakt heeft.
Handelingen 14:21 Nadat zij in die stad geëvangeliseerd en veel discipelen gemaakt hadden,
Handelingen 15:35 Paulus en Barnabas leerden en evangeliseerden met nog veel anderen het Woord van de Heer.
Handelingen 16:10 De Heer heeft ons geroepen om aan hun te evangeliseren.
Handelingen 17:18 Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden; omdat hij hun Jezus en de opstanding evangeliseerde,
Romeinen 1:15 Ik ben bereid om ook aan jullie in Rome te evangeliseren.
Romeinen 10:15 Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede evangeliseren, van hen die het goede evangeliseren.
Romeinen 15:20 Ik heb er naar gestreefd om daar te evangeliseren waar Christus nog niet genoemd was,
1 Corinthiërs 1:17 Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om te evangeliseren;
1 Corinthiërs 9:16 Als ik evangeliseer, strekt het mij niet tot roem, want de noodzaak is mij opgelegd;
1 Corinthiërs 9:18 Mijn loon is dat ik bij mijn evangeliseren gratis werk.
1 Corinthiërs 15:1 Ik maak jullie bekend, het evangelie, dat ik jullie geëvangeliseerd heb,
1 Corinthiërs 15:2 Aangezien jullie vasthouden aan het Woord dat ik jullie geëvangeliseerd heb,
2 Corinthiërs 10:16 Om nog verder dan bij jullie te evangeliseren;
2 Corinthiërs 11:7 Heb ik zonde gedaan …, omdat ik aan jullie gratis het evangelie van God geëvangeliseerd heb?
Galaten 1:8 Al was het ook, dat wij; of een engel uit de hemel, jullie iets evangeliseerde, naast dat wat wij jullie geëvangeliseerd hebben, die zij vervloekt!
Galaten 1:9 Als iemand aan jullie evangeliseert, naast dat wat jullie ontvangen hebben,
Galaten 1:11 Ik maak jullie bekend dat het evangelie dat door mij geëvangeliseerd is, niet is naar de mens.
Galaten 1:16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de volken zou evangeliseren,
Galaten 1:23 Hij evangeliseert nu het geloof dat hij vroeger verwoestte.
Galaten 4:13 Jullie weten dat ik jullie de eerste maal in lichamelijke zwakheid geëvangeliseerd heb;
Efeziërs 2:17 Christus heeft vrede geëvangeliseerd aan jullie die veraf waren, en ….
Efeziërs 3:8 Mij is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te evangeliseren.
1 Thessalonica 3:6 Timotheüs heeft ons over jullie geloof en liefde geëvangeliseerd,
Hebreeën 4:2 Ook aan ons is geëvangeliseerd, evenals ook aan hen;
Hebreeën 4:6 Zij aan wie eerst geëvangeliseerd waren, zijn niet ingegaan wegens ongehoorzaamheid,
1 Petrus 1:12 hen die aan jullie geëvangeliseerd hebben door de Heilige Geest,
1 Petrus 1:25 Dit nu is het woord dat aan jullie geëvangeliseerd is.
1 Petrus 4:6 Daartoe is ook aan doden geëvangeliseerd,
Openbaring 10:7 De verborgenheid van God zal voleindigd worden, zoals Hij aan zijn slaven, de profeten, geëvangeliseerd heeft.
Openbaring 14:6 Een andere engel …, die het evangelie van de aioon had, om het te evangeliseren aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie en geslacht en taal en volk,

Met deze 52 teksten zijn we dus behoorlijk wat keren het woord “evangeliseren” tegen gekomen. Dat het echt per definitie goed nieuws moet betekenen blijkt wel uit deze ene tekst:
1 Thessalonica 3:6 Timotheüs heeft ons over jullie geloof en liefde geëvangeliseerd,

Paulus kreeg van Timotheus heel goed nieuws te horen over deze gelovigen in Thessalonica. Ondanks dat het geen boodschap over God in de eerste plaats was gebruikt Paulus hier toch het werkwoord “evangeliseren”. Zo positief was namelijk het nieuws over deze mensen. De overige 51 teksten betreffen wel degelijk het evangelie. Maar hier zien we dus eventjes dat het altijd goed nieuws inhoudt. Echt altijd!

Er valt heel veel meer over te zeggen, maar ik zou iedereen aanbevelen het zelf nu eens rustig te onderzoeken. Er blijken meerdere evangeliën te zijn, en dan bedoel ik nog niet eens de slechte tegenover de goede, zoals in Galaten. Er worden diverse mensen geadresseerd met een evangelie. Ook dat is wel degelijk van belang. En bekijk eens rustig wat in elke situatie de inhoud van dat blijde nieuws, het evangelie is. Er valt dus nog heel wat te ontdekken. Veel plezier.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende