U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het kwaad & satan

Vandaag kreeg in weer de zoveelste vraag over de oorsprong van het kwaad en de plek, die satan daarin heeft. Hoewel dit telkens vooral een emotionele vraag is heb ik daar toch weer vanuit de Schrift op geantwoord. Ik heb zelf al heel wat keren over dit probleem geschreven, wat ik nooit heb willen publiceren omdat de rollercoaster aan persoonlijke ervaringen en de daaraan verbonden emoties privé is. Het zou wellicht nieuwsgierigheid bevredigen, maar het helpt niemand echt verder.

Ik was vanuit de Schrift eigenlijk allang omgeturnd in mijn denken wat de plek van satan als door God geschapen en het kwaad als in de handen van God betreft, maar ik kon het nog niet verkondigen omdat ik nog worstelde met het emotioneel plaatsen van deze waarheden. Tussen het ontdekken van de Bijbelse waarheid betreffende dit punt en er ook daardwerkelijk vanuit spreken lag een behoorlijke tijd van emotionele verwerking.

Voorop staat dit feit: Ik ben ervan overtuigd dat God goed is.
Joël 2:13 Hij (de Heere, uw God) is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid,
Jona 4:2 Ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid,

Ik ben ervan overtuigd dat Hij een plan van voor alle tijdperken heeft en dat is een goed plan.
Romeinen 8:28 Wij weten, dat voor hen, die God liefhebben, alle dingen samenwerken tot in het goede, namelijk hen die in overeenstemming met Zijn plan geroepen zijn.
Romeinen 9:11 Opdat het plan van God, dat in overeenstemming met de verkiezing is, vast blijft staan, niet uit werken, maar uit de Roepende;
Efeziërs 1:11 In Hem, in Wie wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren in overeenstemming met het plan van Hem, Die alle dingen werkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil;
Efeziërs 3:11 Het plan van de aionen (tijdperken), dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere;

De wetenschap dat het kwaad/satan door God geschapen is en dat Hij echt alles (dus het goede en het kwade) in Zijn handen heeft, dat geeft mij nu juist rust. (Eerst niet hoor. Ik heb er stevig mee geworsteld, zoals ik al schreef) Maar het kwaad is niet in handen van één of andere gek, die alleen maar een slecht doel nastreeft, het is in Gods handen, die (zoals Paulus in Efeze 1: 11 zegt) dat alles werkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil. Het einddoel met jou en mij en met deze hele schepping is niet alleen maar goed, maar het is een perfect einddoel. Dat is een geweldige rust.

Onze onrust met satan staat Bijbels gezien eigenlijk op hetzelfde plan als onze onrust met onszelf als mensheid. God heeft de mens als een zwak wezen geschapen, die tot zonde te beïnvloeden is, wat ook als vanzelfsprekend gebeurd is. De mens is daarmee vijand van God geworden.
Romeinen 5:10 Als wij, terwijl wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon,

Was dit een misser in het plan van God of had God hier een doel mee? Wij zijn zo zwak dat we vijanden van God geworden zijn als mensheid. Was dit Gods misser? Als dat inderdaad zo was, dan zou dat van God een zondaar gemaakt hebben. Hij zou Zijn doel gemist hebben in zijn plan. Hij zou dus heel letterlijk genomen gezondigd hebben. Hij zou daarmee ook God af zijn. Even ter verduidelijking een tekst:
Richteren 20: 16 En onder al dat volk waren zevenhonderd uitgelezen mannen, die links waren; die konden met den slinger een haar treffen, en misten nooit.

Maak eens een studie van dit Hebreeuwse woord voor “missen”. Dat is het gebruikelijke woord voor “zondigen”. Je doel missen is dus zondigen. Gods doel voor de mensheid is een liefdesrelatie van de mens met God. Nu is de mens een vijand van God geworden. Dat is het missen van dat doel. Zou dit God overkomen zijn zonder dat dit kwaad een onderdeel van zijn plan zou zijn, dan was God dus letterlijk hier zondaar geweest. Zo ver gaat dit niet onderkennen van Gods God zijn. Als we denken dat iets Hem bij de handen kan afbreken, dan verklaren we Hem feitelijk niet langer tot God maar tot zondaar. God is echter barmhartig, genadig en goedertieren en heeft een perfect doel voor ogen en die gaat Hij ook waarmaken. In dat doel heeft het kwaad/satan ook een plek.

Onderdeel van het kwaad binnen het plan van God is dat wij als mensheid ook steeds meer zijn gaan zondigen in de loop der jaren.
Romeinen 5: 20 Waar de zonde overvloedig geworden is, daar is de genade nog veel overvloediger geworden;
Hier weer een ellendig kwaad, wat blijkbaar wel een plek heeft in Gods plan. God had blijkbaar het overvloedig worden van dit kwaad, de zonde van de mensheid, verwacht met het doel om ons met een nog veel overvloediger rijkdom aan genade te overladen. Vaak kunnen we hier nog aan voorbijgaan omdat het hier over het kwaad van onszelf gaat. Om de één of andere reden raakt dit ons emotioneel nog niet zo erg als het kwaad bij satan. Wellicht omdat wij hier zelf het voorwerp van Gods genade zijn. Het staat echter wel degelijk op één lijn met het kwaad, dat satan is. Het is het kwaad binnen het plan van God, een onderdeel van Gods plan om tot Zijn perfecte doel te komen.

Per saldo is mijn belangrijkste opmerking dat ik blij ben dat het kwaad en satan in de veilige handen van een God ligt die barmhartig, genadig en goedertieren is en die een perfect doel nastreeft in zijn plan. De bron daarbij is Zijn overvloeiende rijkdommen van liefde en genade.

In 2008 heb ik hier ook al een keer een antwoord op gegeven. Die kan je op de link hieronder bekijken:
Het Kwaad

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende