U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Bijbel & De Homobeweging

Ik heb al aardig wat over homo’s en lesbo’s geschreven. Juist onder gelovigen ontstonden daardoor vragen. Meestal gewoon uit belangstelling, maar soms ook veroordelend alsof ik met mijn inzicht in de Bijbel op dit punt vrijzinnig geworden ben. Onvoorwaardelijke liefde en genade gaat nogal eens door voor vrijzinnigheid. Vreemd, omdat nou juist dit volgens mij de kernboodschap van de Bijbel is. Laat ik nu toch proberen een duidelijk antwoord te geven op de vraag wat de Bijbel te zeggen heeft over homoseksualiteit.

Ik breng de vraag “wat zegt de Bijbel nou concreet over homo’s” even terug tot alleen de vermelding in Romeinen 1. Waarom? In de wetgeving wordt homofilie ook genoemd. De seksuele daad zelf valt daar onder een gruwel van God. Maar zet nu verder eens even op de rit wat er nog meer onder die benaming van een gruwel van God valt. Hier een aantal voorbeelden van wat in de wetgeving als eerste als een gruwel van God vermeld staat:
Leviticus 11:10-13 Alles wat geen vinnen of schubben heeft, in de zeeën en de stromen, onder al wat in het water wemelt en onder alle levende wezens die in het water zijn, dat zal voor jullie een gruwel zijn. Ja, een gruwel zullen zij voor jullie zijn; van hun vlees zullen jullie niet eten en hun aas zullen jullie verafschuwen. Alles in het water, dat geen vinnen of schubben heeft, dat zal voor jullie een gruwel zijn. Deze zullen jullie verafschuwen onder de vogels, (zij mogen niet gegeten worden, een gruwel zijn zij): de arend, de lammergier en de zeearend,

Geen enkele gelovige die zo makkelijk homoseksualiteit veroordeelt ziet hier nou juist een probleem in. En zo zijn er nog 60 andere Bijbelteksten met gruwels. Daaronder zit inderdaad de homoseksuele daad evenals trouwens het omwisselen van mannen- en vrouwenkleding, een afgod, een bedrieglijke weegschaal, hoogmoed, onoprechtheid, liegen, het hertrouwen na scheiding, het dragen van kleding van tweeërlei stof en dan natuurlijk dit eten van speciale dieren. Nog eens: Geen enkele gelovige die zo makkelijk homoseksualiteit veroordeelt, ziet in de rest van wat er allemaal genoemd wordt enig probleem.

Hier volgt nog een vermelding van zeven gruwels, die voor de gemiddelde morele mens nou juist niet onder zo’n sterk oordeel zouden vallen.
Spreuken 6: 16-19 Deze zes haat Yahweh; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel: Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten; Een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen; Een vals getuige, die leugens blaast; en die tussen broeders krakelen inwerpt.

Een heel aparte conclusie tref je aan wanneer de Heer zelf over de eindtijd spreekt.
Lukas 16:15 Wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God.
Moeten we dus toch maar een moreel oordeel over Koning Willem Alexander, President Obama, Poetin of Mark Rutte vormen? Lijkt me niet het Bijbels onderwijs.

Al de verschillende gruwels onder de wetgeving tekenen inderdaad wel datgene waar God van gruwt. Het feit dat wij als mensen bijvoorbeeld onoprechtheid en hoogmoed lager aanslaan als homoseksualiteit en het dragen van kleding van tweeërlei stof zelfs heel gewoon vinden en vrouwen ook gewoon broeken dragen, dan tekent dat dus eerder dat we de uitspraak dat iets een gruwel voor God is eigenlijk niet eens zo belangrijk vinden, behalve dan alleen als het ook binnen ons eigen oordeel past. Het bewijst dus nog eens temeer dat wij de neiging hebben de wet precies eender als het volk Israel te hanteren als middel om via juiste eigen handelingen tot een eigen gerechtigheid te komen. Dat is los van Gods gerechtigheid dankzij het geloof van Christus Jezus. Hoogmoed dus.

Sodom en Gomorra worden door velen als een voorbeeld van Gods oordeel over homofilie getekend. Het heeft echter met de seksuele omgang tussen mensen en engelen te maken. Dus geen mannen met mannen of vrouwen met vrouwen. Ook al is de uitdrukking “Sodomie” dan ook in de hele wereld voor homoseksualiteit komen te staan. Het heeft er Bijbels gezien niks mee te maken. Vandaar dat ik me in mijn antwoord dus beperk tot de enig uitgebreide vermelding van homoseksualiteit in Romeinen 1.

Romeinen 1: 18-32 bespreekt de eerste van drie maatschappelijke groepen, die allemaal tekort komen aan de heerlijkheid van God.
Romeinen 3:23-24 Allen hebben gezondigd en derven [komen tekort aan] de heerlijkheid van God, En worden om niet [gratis, oftewel zonder aanleiding bij enig iemand binnen die drie groepen] gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
Dat is de eindconclusie van alle drie die groepen.

Bij deze eerste groep (Dat is de niet joodse georganiseerde mensenwereld) komen we de homo’s en lesbo’s tegen. Je zou kunnen zeggen: de homobeweging. Het is echter niet het kenmerk van deze maatschappelijke groep. Het is slechts een facet binnen die maatschappij.

We hebben misschien de neiging om alle ontwikkelingen in deze groep als een zondige verantwoordelijkheid op het bordje van deze homobeweging te schuiven. Dat doet Paulus hier niet.
Romeinen 1: 24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid,
God geeft hen over.
Romeinen 1: 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten,
God heeft hen overgegeven.
Romeinen 1: 28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt:
God heeft hen overgegeven en dat is nou juist Gods genade. Dat werk ik uit in mijn studie: “Gods Uitlevering Als Genadeblijk
(Click even op deze titel tussen de aanhalingstekens om die studie ook te lezen.)

Aan het overgeven door God gaat iets vooraf, wat de oorzaak van dit alles is. Waar is het mis gegaan? Wat is dus wezenlijk de zonde in zijn meest letterlijke betekenis. Zonde betekent doel missen, het misgaan van iets. Zonde wijst dus niet naar het resultaat, maar naar de bron van waar het mis ging.
Romeinen 1: 21 Hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.
Dat hetgeen wat hier gebeurde ook inderdaad de concrete zonde is blijkt nog eens temeer door de herhaling in vers 28.
Romeinen 1: 28 Daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen,

Vers 21 tekent een heel intieme relatie met God.
Romeinen 1: 21 Hoewel zij God kenden,
Het is het kennen zoals een man zijn vrouw kent. Het meest intieme. Maar in vers 28 geeft Paulus aan dat ze nou juist dit intieme kennen verwerpelijk vonden. Waar blijkt dit uit? Niet uit homoseksuele relaties, maar uit het feit dat ze God dan wel heel persoonlijk kennen, maar Hem niet als God verheerlijken of danken.

Hier in deze verzen zien we dus de godsdienst getekend, die wel iets heeft met God, Hem persoonlijk kent, Hem zelfs wel verheerlijkt of dankt, maar Hem niet "als God" verheerlijkt of dankt. Het wezen van wie God is, daar hebben ze niks mee. God als God, die dus het volle gezag en autoriteit heeft, dat gaat er bij hen niet in. Een duidelijker plaatje van godsdienst kan je niet tekenen. Ook hier heb ik twee studies over geschreven.
God Als God (Plaatser) Verheerlijken
Eigen Plaatsing Ondergraaft (vergeefs) Gods Plaats
(Click weer even op deze 2 titels om die studies ook te lezen.)
En natuurlijk heb ik dat recent ook nog tot een Knipoogje verwerkt.
God Kennen & Hem Toch Als God Verloochenen
(Click even op deze titel om dit Knipoogje ook te lezen.)

Paulus bespreekt dus drie groepen in Romeinen 1 t/m 3. Al met al geloof ik inderdaad dat homoseksualiteit niet Gods invulling van seksualiteit is, hoewel het in dit hoofdstuk juist wel een uiting van Gods genade is, dat God hen daaraan overgeeft. Een facet van die eerste groep. De tweede groep (de moreel, hoogstaande mens) wist dan wel goed zijn oordeel te vormen over alle slechte dingen, die ze bij anderen zagen. Het doel missen (zonde) zat er bij hen net zo in gebakken.
Romeinen 2: 1 Daarom ben jij, o mens, wie je ook bent, niet te verontschuldigen, wanneer je oordeelt. Want waarin je een ander oordeelt, veroordeel je jezelf; want jij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.

Dan de derde groep (De godsdienstige Jood, die de wet heeft). Die blijkt ook al op gelijk nivo als die eerste en tweede groep te staan. Met het zelf pogen de wet te houden kleunden ook zij er volkomen naast.
Romeinen 2: 23 Jullie beroemen je op de wet, onteren jullie God nu door jullie overtreden van de wet?

Zie hier hoe ik Paulus spreken over homoseksualiteit in Romeinen 1 lees. Ik proef hier nou juist Gods genade in. Ons oordelen, waar we als mens toch altijd maar moeilijk aan lijken te ontkomen, heeft als je deze drie hoofdstukken leest geen enkel Bijbelse grond (Romeinen 2:1) en is uitsluitend gebaseerd op ons eten van de boom van de kennis van goed en kwaad in plaats van de boom van het Leven (Christus).

Nog even een Knipoogje ter afsluiting:
Homofilie & Genade

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende