U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Waaruit komt onze verwachting voort?

Vandaag ontving ik de vraag hoe het zit met een vreemde constructie in Filippi 3: 20. Als je namelijk dieper op de Griekse grondtekst ingaat, dan blijkt dat de verwachting van de Here Jezus Christus als Redder niet is vanuit de hemelen, maar vanuit het burgerschap. Ik heb geprobeerd daar een antwoord op te geven. Het simpele woordje ‘waaruit’ in die tekst is feitelijk een weergave van twee Griekse woordjes. Die samenstelling ben ik alleen verder in één Bijbeltekst tegen gekomen.

Hebreeën 13:10 Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten.
Dit is de enige Bijbeltekst met dezelfde samenstelling ‘ek oy’ als in Filippi 3: 20. Ook hier is het één zaak ‘het altaar’, waarvan niet gegeten mocht worden. De gedachte dat het in Filippi 3: 20 dus terugslaat op het ‘burgerschap’ en niet op het meervoudige ‘hemelen’ is volkomen terecht.

Het burgerschap als zelfstandig naamwoord komt in het Grieks uitsluitend hier voor. Het werkwoord, waar het van afgeleid is komt echter nog op twee andere plekken voor.
Handelingen 23:1 Paulus, de ogen op de Raad gericht, zei: Mannen broeders, ik voor mij heb een volkomen zuiver geweten voor God over mijn gedrag in het openbaar tot op deze dag.
Filippi 1:27 Alleen,
gedraag je waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en jullie zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van jullie mag horen, dat jullie vaststaan in één geest, één van ziel meestrijdend voor het geloof aan het evangelie,

Dus behalve politiek en burgerschap is het heel goed vertaalbaar met de wandel of het gedrag. De gelovigen in Filippi hadden een totaal nieuw leven ontvangen met gedrag daaraan verbonden. Dat gedrag bepaalde ook hun verwachtingspatroon. Hun hele wezen, hun zijn en hun gedrag was volgens mij eentje van die hemelse roeping, waar ook de Hebreeënbrief over spreekt. Dat bepaalt ook hun verwachtingspatroon. Van daaruit komt hun verwachting van de Here Jezus Christus als Redder voor hun lichamen.

Deze sprong vond ikzelf al tamelijk groot om te nemen. Ik kan me dus levendig voorstellen dat je niet gelijk meegaat in mijn lijn van denken. Gewoon enkele praktische voorbeelden. Zou ik kapitalist zijn (iets wat heel ver van mij afstaat), dan zou ik een heel sterk praktisch doen en laten hebben van vrije marktwerking. Mijn ijdel verwachtingspatroon vanuit dat kapitalistisch doen en laten is dan ook dat daar een heel welvarende maatschappij uit zou ontstaan. Mijn verwachting komt dan voort vanuit het wezen wie ik ben. De kapitalist.

Een voorbeeld dat al een beetje dichter bij me staat is dat ik onverhoopt pacifist zou zijn. Mijn hele wezen, mijn doen en laten en mijn denken tekent de pacifist. Dat doen en laten en alles daaraan verbonden, oftewel mijn wandel of burgerschap zou volkomen waardeloos zijn als ik van daaruit ook niet een verwachtingspatroon zou hebben. Ik verwacht namelijk vanuit dat burgerschap ook eenmaal een volkomen vrede voor de wereld.

Nou wordt ons burgerschap, evenals het burgerschap van de gelovigen in Filippi, bepaald door de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus zelf. Hij werkt zowel het willen als het werken in ons. Hij is als het ware onze wandel. Ons hele wezen wordt door Hem bepaald. Dat is genade. Er zijn echter bij de verschillende roepingen ook verschillende verwachtingspatronen, oftewel die komen daaruit voort.

Uit het burgerschap van de roeping, waar wij toe behoren (de bovenhemelse), komt de volgende verwachting voort:
Colosse 3: 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen jullie ook met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Uit het burgerschap van de hemelse roeping, waar deze gelovigen in Filippi toe behoren, komt de verwachting voort dat wanneer wij met Christus verschijnen….
Filippi 3; 20-21 zij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die hun vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmee Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Het burgerschap bepaalt dus het verwachtingspatroon. Vanuit die wandel, vanuit dat wezen wat zij zijn, vanuit die roeping, is hun verwachting op de Here Jezus Christus als hun Redder.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende