U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?

De aanleiding van deze vraag ligt in het feit dat het bloed van het Nieuwe Verbond toch ook voorkomt in de Efeze- en de Colossebrief?
Efeze 1:7 In Christus hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade,
Efeze 2:13 In Christus Jezus zijn jullie, die eerst veraf waren, dichtbij gekomen
door het bloed van Christus.
Colosse 1:20 God heeft door Christus vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis, waardoor Hij alle dingen weer met Zich verzoend heeft, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
Vandaar de vraag: Heeft het Nieuwe Verbond toch ook een plekje binnen het geheimenis?

Het bloed van Christus komt hier inderdaad voor, maar is het per ongeluk dat het hier niet de titel ‘Bloed van het Nieuwe Verbond’ meekrijgt? Inderdaad is dit bloed hetzelfde bloed als het bloed van het Nieuwe Verbond. Kijk maar hoe dit offer meerdere malen genoemd wordt op andere plekken.
Mattheus 26:28 Dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Markus 14:24 Dit is
het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt.
Lukas 22:20 Deze beker is
het nieuwe verbond in Mijn bloed, die voor jullie uitgegoten wordt.
1 Corinthe 11:25 Deze beker is
het nieuwe verbond in Mijn bloed,
Hebreeën 9:20 Dit is
het bloed van het verbond, dat God jullie heeft voorgeschreven.
Hebreeën 10:29
Het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht,
Hebreeën 13:20 De God nu van de vrede, die onze Here Jezus, de grote herder van de schapen door
het bloed van een verbond van de aioon heeft teruggebracht uit de doden,
Dit zijn dan ook de typische Koninkrijksplaatsen. De schrijver van de Hebreeënbrief linkt zelfs het bloed van het verbond met de toekomstige aioon van het Koninkrijk.

Op alle andere plekken wordt dit bloed niet het bloed van het verbond genoemd. We zien in de evangeliën dat dit bloed zijn uitwerking heeft voor hen die een aardse roeping hebben onder het volk Israel. In de Hebreeënbrief zien we dat dit bloed zijn uitwerking heeft voor hen met een hemelse roeping onder het volk. In Efeze zien we dat dit bloed zijn uitwerking heeft voor hen die de bovenhemelse roeping hebben en tot het Lichaam van Christus behoren. In Colosse zien we dat dit bloed zijn uitwerking heeft voor allen. Ikzelf denk dan ook dat het bloed van Christus zijn uitwerking op echt elke huishouding van God heeft. Dat geeft de definitieve uitspraak van Christus ‘Het Is Volbracht’ nog meer glans.

Waarom is dat vergoten bloed van Christus zo algemeen geldend? Niet omdat het voor het volk Israel het bloed van het verbond is. Wel omdat volgens Efeze 1: 7 de verlossing, de vergeving van de zonden, daarin besloten ligt. Wel omdat volgens Colosse 1: 20 de verzoening daardoor bewerkt is.
Hebreeën 9: 22 Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

Het principe, dat zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt, dat is natuurlijk prachtig uitgewerkt binnen Gods verbond met Zijn aardse volk Israel. Hun offer- en tempeldienst was daar helemaal op gebaseerd. Dat werkt zover door in hun verbond, dat als straks het volk geniet binnen dat toekomstig Koninkrijk, het volk opnieuw die offers zal brengen.
Ezechiël 45: 18-25 Zo zegt Adonai Yahweh: In de eerste maand, op de eerste der maand, zullen jullie een gave jonge stier nemen en daarmee het heiligdom ontzondigen. De priester zal daartoe iets van het bloed van het zondoffer nemen en dat strijken aan de post van het huis, aan de vier hoeken van de omloop van het altaar en aan de post van de poort van de binnenste voorhof. Evenzo zullen jullie doen op de zevende van de maand ter wille van hen die onopzettelijk en onwetend zondigen; en jullie zullen verzoening doen voor het huis. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, zullen jullie het Pascha vieren; gedurende het feest van zeven dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden. Op die dag zal de vorst voor zichzelf en voor al het volk van het land een stier als zondoffer bereiden. En gedurende de zeven dagen van het feest zal hij zeven dagen lang dagelijks als brandoffer voor Yahweh zeven stieren en zeven rammen bereiden, alle gaaf, en als zondoffer dagelijks een geitenbok; als spijsoffer zal hij een efa bij elke stier en een efa bij elke ram bereiden en een hin olie bij elke efa. Ook in de zevende maand, op de vijftiende dag van de maand, op het feest, zal hij het bereiden; zeven dagen lang desgelijks, zowel het zondoffer als het brandoffer, het spijsoffer zowel als de olie.

Een beschrijving van de komende aioon met een priesterdienst in Israel. Maar wanneer wij nu dat hele illustratieve binnen Gods verbond met Zijn volk als uitgangspunt voor dit principe zouden nemen, dan draaien we feitelijk het hele beginsel om. God zegt niet dat er geen vergeving is zonder bloedstorting omdat Hij nu eenmaal binnen Zijn verbond met Israel een offerande heeft ingesteld. God zegt dit omdat niemand vergeving van zonden kan ontvangen als er geen bloed vloeit. Punt uit. De rest, ook die offerdienst, komt erbij.

Adam en Eva hadden gezondigd. Ze hadden dankzij hun eigenwijze keuze ineens ethisch inzicht gekregen. Daar hoorde bij dat ze zich ineens gingen schamen voor hun naaktheid. Ze gingen zelf aan de slag met vijgenbladeren. Geen succes. Feitelijk bleven ze naakt. Toen zette God het mes in een dier. Daar vloeide bloed. Nam de huid en bekleedde Adam en Eva daarmee. Nog niks geen verbond. Nog niks aan prachtige illustraties van tempel- en offerdienst. Maar zonder bloedstorting was er voor hen geen vergeving.

Colosse 1:20 God heeft door Christus vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis, waardoor Hij alle dingen weer met Zich verzoend heeft, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
De werkelijk illustratie van deze tekst vind je bij Adam en Eva, bekleed met dierenvellen. De hele mensheid, bekleed met Christus. Inderdaad, het bloed van Christus heeft zijn uitwerking voor alle huishoudingen van God. Dat brengt daarmee nog niet gelijk het Nieuwe Verbond in al die huishoudingen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende