U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?

Het zal je misschien idioot overkomen, maar toch komt deze vraag telkens weer op allerlei verschillende manieren op ons bordje terecht. De ėėn ontdekte namelijk dat wij diverse huishoudingen binnen Gods plan onderscheiden en denkt dan dat we dus ook verschillende reddingsplannen van God onderschrijven. De ander ontdekte iets als universele lijnen van het reddingsplan terug in wat we schrijven en vermoedt nu daardoor humanistische drijfveren bij ons. Weer een ander denkt dat, gezien de grote nadruk op genade, het geloof van de gelovige geen enkele plek heeft in onze visie op het Evangelie. Vandaar de simpele vraag: Wat is nou feitelijk het Evangelie?

Kortweg gezegd: Evangelie is ‘Goed Nieuws’. Voila, daar heb je de betekenis! Gewoon simpel het woord letterlijk nemen betekent dat je het over blij nieuws hebt. Het is wellicht te gek voor woorden om dit nog verder uit te leggen, maar toch ga ik dat proberen. Nieuws is een gebeurtenis, die heeft plaatsgevonden met allerlei consequenties, zoals bijvoorbeeld het grote nieuws op de voorpagina van de dagbladen. Nieuws geeft ook korte plotselinge onderbrekingen van programma’s op TV voor actuele ontwikkelingen.

Nieuws is dus het bekendmaken van een gebeurtenis, een feit. Nieuws is dus geen oproep tot een bepaalde handeling waardoor eventueel iets een feit zou kunnen worden. Nieuws is geen aansporing tot handelen of juist tot nalaten. Natuurlijk kan een nieuwsfeit ons wel inspireren tot bepaalde daden of juist het nalaten van die daden. Het nieuwsfeit op zich kan zo’n uitwerking hebben, maar dat is zelf nooit het nieuws.

Nou is het Evangelie naast het feit dat hier dus sprake is van nieuws ook nog eens blij nieuws. Het is een blijde gebeurtenis, een blij feit, dat ook nog eens blijdschap uitwerkt, dat blijdschap oplevert. Een zwartgallige voorstelling van bepaalde zaken is iets anders dan het bekendmaken van een blijde gebeurtenis. Dat is dus geen Evangelie. Maar wat is nou feitelijk wel het Evangelie?

Opnieuw kan ik hier weer een heel kort antwoord neerschrijven: ‘Het blijde nieuws dat wij mogen verkondigen is het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus voor de hele mensheid’.
God had het heerlijke genot van relaties op het oog. Voor de grondlegging van de wereld had Hij daarvoor al de hele mensheid op het oog om Zijn leven en Zijn liefde mee te delen. Je zou kunnen zeggen dat dit de meest wezenlijke grond van ons bestaan is: Die heerlijke intieme omgang van liefde en leven binnen God zelf.

In de hof in Eden zie je die heerlijke omgang van God met de mens. God kwam Zijn middagwandeling met de mens houden, ook toen die mens al de mist ingegaan was. Van God uit was er geen belemmering in Zijn liefde. Van de mens uit wel.
Romeinen 5: 12 Zoals door ėėn mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

Nou is het echt niet zo dat deze gebeurtenis God overviel. God was echt niet verrast. Dit viel niet zomaar onvoorbereid op Gods bordje. Nee, dit liep volledig volgens plan en God had het antwoord al klaarliggen voordat onze menselijke kennis van goed en kwaad (oftewel: onze zonde) zijn smerige kanten liet zien.
Titus 1: 2 De hoop van het leven van de aioon, dat God, die niet liegt, voor de tijden van de aionen beloofd heeft, terwijl Hij op Zijn tijd Zijn woord heeft geopenbaard in de verkondiging,
1 Petrus 1: 18-20 We weten, dat jullie niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijn vrijgekocht van jullie ijdele wandel, die jullie van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar is aan het eind van de tijden geopenbaard voor jullie,

God was dus niet opgeschrikt en zocht ook niet wanhopig in het rond hoe Hij deze scheve schaats van Adam en Eva nog enigszins kon rechtbreien. God wil relatie met de mens. Van God uit is daar die liefde en dat leven om met Hem te delen. De mens met zijn plotselinge kennis aan goed en kwaad deelt echter vanaf dat moment alles in in goed en kwaad en ziet dat ook sindsdien als de noodzakelijke vereiste om bij God in een goed blaadje te komen. Voor God staan we echter per definitie in een goed blaadje vanwege Zijn plan van liefde en leven.

Jezus, die naar deze aarde kwam om ons die heerlijke relatie met Vader God te schenken, was dus geen noodoplossing achteraf. Dat lag bij voorbaat al zo gepland. Onze eenheid met Vader in Christus Jezus lag bij voorbaat dus al vast.
Efeze 1: 5 God heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, in overeenstemming met het plezier van Zijn wil,

Dus, al ver van tevoren stond dit plan al kant en klaar als een huis. Welk plan?
1 Timotheus 2: 5-6 Er is ėėn God en ook ėėn Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.
Van tevoren stond dat zo in de planning. Nu, te juister tijd, wordt hiervan getuigd. Waarvan? Christus Jezus is de losprijs voor allen!

We getuigen daar nu van. Waarvan? Het nieuws van die actuele gebeurtenis dat Christus Jezus in Zijn sterven en opstanding de losprijs is voor allen. Even terugkoppelend naar het begin: Dit is blij nieuws. Dat betekent het bekendmaken van een gebeurtenis. Niet een oproep. Niet een aansporing. Dan had er niet gestaan: ‘Een losprijs voor allen’. Dan had er gestaan: ‘Een mogelijke losprijs voor allen’. Bovendien was dat dan niet gevolgd door ‘Daarvan wordt getuigd te juister tijd’, maar dan had er iets moeten staan als: ‘Daartoe wordt opgeroepen te juister tijd’.

Wat is echter het wezenlijke van dit blijde nieuws over deze Middelaar? Deze Middelaar is gestorven.
Romeinen 6:8 Aangezien wij met Christus gestorven zijn,
Het actuele feit van deze gebeurtenis is, dat jij, ik, u, wij samen met Christus daar gestorven zijn. Een onderdeel van het bekend maken van het Evangelie betekent dat we dit met Christus gestorven zijn als een voldongen feit mogen presenteren.

Deze Middelaar is ook opgestaan.
Romeinen 6:4 Wij zijn met Christus begraven, ,,,, opdat, zoals Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, wij nu ook in nieuwheid van het leven wandelen.
Romeinen 6:5 Aangezien wij ėėn zijn met wat gelijk is aan Zijn dood, zullen wij het ook zijn met wat gelijk is aan Zijn opstanding;
Romeinen 6:8 Aangezien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Colosse 3:4 Christus …, die ons leven is,
2 Timotheus 2:11 Aangezien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven;
Zijn opstandingsleven is nu dus ook concreet jouw, mijn, uw, ons nieuwe leven. Een onderdeel van het bekend maken van het Evangelie betekent dat we dit nieuwe leven, dat Christus zelf is, nu ook als een voldongen feit presenteren.

Deze Middelaar werkt Zijn leven in jou en mij uit.
2 Corinthe 9:8 God is in staat om alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in alle opzichten altijd van alles genoeg voorzien, in alle goed werk overvloedig zult zijn,
Efeze 2:10 Gods maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft zowel het willen als het werken in jou werkt.
Dit is het concrete actuele feit dat we als blij nieuws mogen verkondigen dat dit leven van Christus uit genade gestalte krijgt in ons.

Vraag je aan de gemiddelde gelovige christen wat het Evangelie is, dan zegt zo’n 50 % dat Christus ons goede voorbeeld is die wij moeten navolgen. De andere 50 % (in het meest gunstige geval) zegt dat Christus voor de vergeving van de zonden gekomen is en dat je dat ontvangt als je gelooft. Beide groepen verkondigen dus een ‘doe’ boodschap. Bij die laatste categorie is de redding of vergeving altijd nog afhankelijk van het geloof van de gelovige.

Stel dat je inderdaad gelooft in de boodschap dat je zonden vergeven zijn. Dat is op zich heel mooi, maar wat heb je dan? Al het verkeerde, al het foute, is dan weggedaan. Er is niks anders voor in de plaats gekomen. Gods plan van het blijde nieuws is nou juist dat Hij ons in die heerlijke relatie van liefde en leven plaatst. Hij maakt ons ėėn met de opgestane Christus. Hij werkt Zijn leven in ons uit. Dat is niet vergeving om dan verder niks anders te kennen. Dat is veel en veel meer! Dat is de boodschap van Gods volheid van genade.

Nu weer even terug naar Christus werk op het kruis.
Johannes 19:30 Jezus zei: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Alles is gedaan! Voor de hele mensheid! Ik ga er echt vanuit dat Christus Jezus hier meende wat Hij zei. Hier kwam Hij voor. Dat zat in de planning al ver voordat de mensheid de mist inging. Dit is nou wat wij als blij nieuws mogen verkondigen.

Lukas 23: 34 Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Kijk, opnieuw een historisch feit. Die mensen waarvoor Hij dat bad zaten achteloos onder Hem de dobbelen om Zijn kleren. Ze waren niet in tranen bij Hem gekomen met een smeekbede of Hij het hen a.u.b. wilde vergeven. O, wat hadden ze het fout gedaan en nu hadden ze zo’n spijt. Nee, niks daarvan! De Heer kont simpelweg met deze vergeving als feit aanzetten zonder enig berouw van hun kant. Bij Zijn uitroep: ‘Het is volbracht’, was dit dan ook een voldongen feit.

2 Corinthe 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen,
Dat werk is dus concreet volbracht. God heeft de hele wereld van vijanden tot vrienden gemaakt. Zijn plan van die relatie met de mens. Dat is hier dus een concreet historisch feit. Het blijde nieuws van het Evangelie verkondigen wil zeggen dat we dit als een voldongen feit bekend maken aan de wereld.
2 Corinthe 5: 19 God heeft ons het woord van de verzoening toevertrouwd.
Hij vertrouwde dat nieuwsfeit aan ons toe. Dan kunnen we het ook alleen maar als zo’n nieuwsfeit doorgeven en dit dus niet omzetten in iets anders, iets voorwaardelijks bijvoorbeeld.

Het evangelie is dus niet een oproep aan mensen om God nu te vertrouwen opdat Hij iets aan of voor hen zou gaan doen. Het Evangelie is namelijk het nieuwsfeit dat alles reeds gedaan is. Nog maar eens een voorbeeld ter verduidelijking:

God blijft met Zijn liefde doorgaan naar ieder mens toe. Dat klopt toch? God houdt toch van ieder mens? Moet jij je nou eerst voor die liefde openstellen, wil God jou liefhebben of heeft God jou per definitie lief? Natuurlijk heeft God jou lief. Dat is Zijn wezen! Natuurlijk kan jij ervoor kiezen om die liefde te negeren of om ervan te genieten, maar Zijn liefde voor jou is daar niet van afhankelijk. Zijn liefde voor jou is een daadwerkelijk feit, of jij het nou ervaart of niet.

Precies eender geldt alles waarvan de Bijbel zegt dat Christus dat in Zijn sterven en opstanding tot stand gebracht heeft. Wij zijn niet gerechtigd om van dit historisch feit dat God als blij nieuws in Zijn Woord heeft opgetekend, om daar een voorwaardelijk aanbod of keuze van te maken. Ook kunnen we het werk van Christus niet in stukjes knippen door bijvoorbeeld wel de vergeving als onderdeel van het evangelie te zien, maar het leven van Christus in en door jou achterwege te laten.

Wat heeft Christus voor ons gedaan?
Efeze 1: 7 In de Geliefde [Christus] hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, in overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade,
Voorwaarden als het zondaarsgebed, het avondmaal, de doop, het verbond, het kerkbezoek, of nog iets anders worden hier niet opgeworpen. Dit is gedaan door Christus. Niets kan daar aan toegevoegd worden of wij maken er een godslasterlijke aanklacht van het werk van Christus van.

Romeinen 5: 9 Nu wij door Zijn bloed gerechtvaardigd zijn,
Waardoor is deze rechtvaardigheid? Door Zijn bloed, net als die verlossing van zonet. Dus ook hier geldt hetzelfde. Maar voor wie geldt dit nu?
Romeinen 5: 18 Zoals het door ėėn daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door ėėn daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
Daar heb je die rechtvaardiging weer, maar voor welke mensen geldt dat hier? Voor alle mensen!

Nu ik bijna 64 jaar oud ben, kijk ik terug op een leven met de Heer waarin ik ook dit gedeelte uitlegde. Telkens moest ik terug naar de theologische uitlegboekjes om weer die ingewikkelde bouwwerken in mijn hoofd te stampen om dit gedeelte vooral maar niet te laten zeggen wat het zo letterlijk zegt. Ik heb leugen verkondigt omdat de waarheid van het blijde nieuws van het evangelie mij zo tegen de haren in streek. Uiteindelijk is dit gedeelte mijn val voor de waarheid van het Woord geworden. Ja, het werk van Christus betekent dat deze rechtvaardiging alle mensen geldt.

Tegenover deze duidelijke uitspraken van de Bijbel stellen veel gelovigen (en dat heb ikzelf ook het grootste gedeelte van mijn geloofsleven gedaan) de duidelijke uitspraken in de Bijbel over geloven. Om bijvoorbeeld bij dat punt van rechtvaardiging te blijven:
Romeinen 3:28 Wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt,
Romeinen 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof,
Galaten 3:24 Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Deze uitspraken zijn 100 % waar. Maar wat we absoluut niet kunnen doen is de ene groep Bijbelteksten tegen de andere wegschrappen. Of, zoals heel populair is binnen de Christenheid: We pikken eruit wat ons aanstaat, zoals bij een lopend buffet. Nee, beide groepen zijn allebei 100 % waar. De groep teksten die het rechtvaardig zijn van alle mensen aan het werk van Christus toeschrijft en de groep teksten die het rechtvaardig zijn aan het geloven toeschrijft. Nou is er iets bijzonder met het geloof zowel in de Romeinenbrief als in de Galatenbrief. Dat bijzondere is ook precies de sleutel waardoor beide uitspraken waar zijn.

In de Romeinenbrief staat het geloof van Christus Jezus (dus niet ons geloof) voorop, waar het onze rechtvaardiging betreft.
Romeinen 3:22 Gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
Romeinen 3:26 Om Zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.
Rechtvaardiging door het geloof van Christus Jezus. Het is Zijn werk. Dat Hij mij en jou dat geloof ook geschonken heeft, maakt het genot van dit feit ook zo groot. Maar de bron is Zijn geloof.

Precies dezelfde bron, het geloof van Christus Jezus, tekent Paulus in de Galatenbrief.
Galaten 2:16 Wij weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.
Zie je dat we helemaal niks tegen elkaar hoeven weg te strepen wanneer we de Bijbel zelf laten spreken? De Bijbel zal zichzelf altijd bevestigen.

2 Corinthe 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen,
Het is opvallend hoe het Evangelie telkens een voldongen nieuwsfeit is dat vermeld wordt en niet een aanbod of keuzemogelijkheid. Anders zou Paulus hier geschreven hebben:
God heeft in Christus de mogelijkheid geschonken dat de wereld met Zichzelf verzoend kon raken. Bij berouw of spijt zou hun overtreding niet toegerekend worden.
Daar heb je een aanbod, die echter enorm afwijkt van wat Paulus hier opschreef.

Als nu alles een voldongen feit is dat gepredikt wordt, welke plek heeft ‘geloof’ dan nog in het geheel. We zagen wel uit de Romeinen- en de Galatenbrief dat dit begint met het geloof van Christus Jezus. Dus opnieuw is de Heer de bron zelf. Ook is het overduidelijk in de Bijbel dat ‘geloof’ een geschenk in genade is.
Efeze 2:8 Door genade zijn jullie gered, door het geloof, en dat niet uit jezelf: het is een gave van God;
Filippi 1:29 Aan jullie is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,

Het is dus een geschenk, waar wij nu al van mogen genieten. Gezien het feit dat God de rechtvaardiging voor alle mensen gepland heeft staan, betekent dit dat het geloof eens alle mensen zal gelden. Maar nu, welke functie heeft het geloof nu?
Hebreeën 4: 2 Ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord van de prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden.

De brief aan de Hebreeën is niet aan de Gemeente, het Lichaam van Christus, geschreven. Dit is aan de Hebreeën gericht. De schrijver heeft het hier over het blijde nieuws dat in het Oude Testament al aan het joodse volk verkondigd was en waar dat volk geen nut van had, omdat ze het wel hoorden, maar zonder geloof.
We weten dat Gods plan is om het hele volk in Zijn rust te brengen. Die evangelieboodschap is dus onveranderlijk. Door geloof of ongeloof verandert daar niks aan. Het is namelijk gewoon een nieuwsfeit, een blij nieuwsfeit. Ze hadden er echter niks aan omdat ze dit nieuws wel hoorden, maar zonder geloof.

Het evangelie is als nieuwsfeit dus onveranderlijk. Als je het echter gelooft, dan wordt de werkelijkheid voor die gelovige ook eindelijk concreet. Voor veel christenen is proberen het voorbeeld van Jezus na te volgen concreet. Dat proberen ze daadwerkelijk. Christus heeft daarvoor nooit Zijn leven geleid en is daarvoor nooit gestorven en is daarvoor nooit opgewekt. Maar dat geloven veel christenen en ze proberen het en volgens hen is dat het concrete christenleven want dat geloven ze.

Natuurlijk betekent zoiets voor God niks. God ziet hen met Christus gestorven en met Christus opgewekt en ziet dat nieuwe leven nu al in hen. Wat is nou de werkelijkheid. Wat God ziet omdat Christus daarvoor het werk reeds tot stand heeft gebracht of wat die christen ziet? De werkelijkheid is natuurlijk wat God ziet. Maar dat gelooft deze christen niet en dan heeft die er dus ook praktisch niks aan. Is Zijn redding daarvan afhankelijk? Oftewel, maakt hij door zijn ongeloof op dat gebied het werk van Christus ongedaan? Zo spreekt de Bijbel niet.

Een ander christen gelooft dat zijn zonden vergeven zijn door het werk van Christus op het kruis. Die vergeving is ook daadwerkelijk op het kruis tot stand gebracht en hij geniet daar nu ook van. Zoals Hebreeën dat schrijft, het is hem tot nut. Hij heeft rust. Er is geen veroordeling meer. Geen schuld meer. Heerlijk! Maar Christus heeft een eind gebracht aan zijn oude ik en hij is met Christus mee opgewekt. Christus leven is nu zijn leven. Maar dat vindt hij zo irreëel. Dat is voor zijn gevoel niet iets concreets. Hij houdt zich aan Gods geboden en voor de rest komt het dan wel goed, is zijn filosofie. Hij gelooft dat niet. Daarmee heeft dat geweldige werk van Christus dus geen praktische uitwerking in zijn dagelijks leven. Het is hem niet tot nut. Is hij daardoor niet gered? Ja, wel degelijk! Is daardoor Christus niet zijn leven? O, wel degelijk! Dat is namelijk het feit in Christus! Het Evangelie.

Het Evangelie is Gods blijde nieuws voor de hele wereld. De centrale boodschap van het Evangelie is niet de mens. Het is Christus Jezus voor God. Alles uit en door en tot Hem. God, die alles in het werk stelt om die intieme relatie met jou en mij en iedereen te hebben. Dat nieuws mogen we bekend maken, ook via deze website.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende