U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat betekent: 'De Achtste Dag'?

Vandaag kwam de vraag binnen welke betekenis ‘De achtste dag’ voor ons heeft. Onder het Nieuwe Verbond met het volk Israel gold dat de ene groep (Jood) zich hield aan bepaalde dagen, terwijl de andere groep (Griek) zich daar niet aan hield.
Romeinen 14: 5-6 Deze stelt de ene dag boven de andere, de ander stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God.

Wij, als leden van het Lichaam van Christus, houden ons niet aan bepaalde dagen.
Colosse 2: 16-17 Laat niemand jou blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl het lichaam Christus is.

De bijzondere dagen onder het Oude Verbond hebben dus inderdaad een schaduw van de werkelijkheid. Christus zelf is het concrete leven dat wij nu mogen kennen. Als schaduw van Hem hebben die dagen onder het Oude Verbond ons dus ook wel iets te zeggen. Hier komt de les.

De achtste dag is de dag van de besnijdenis. Dat wil zeggen dat er afgerekend is met het oude leven en er een compleet nieuw leven gekomen is. Het is op de achtste dag dat de Heer uit de dood is opgestaan. Ons nieuwe leven is op grond van de opstanding van Christus. We zijn met Hem gestorven en met Hem opgewekt. Christus zelf is nu ons leven.

Het is op de achtste dag dat priesters onder het Oude Verbond mensen van al hun ongerechtigheden reinigen. Wij zijn eens voor altijd gereinigd en geheiligd op grond van Christus werk op het kruis en Zijn overwinning over de dood.

Het is op de achtste dag dat zowel mens als dier aan de Heer toegewijd werden. Onze toewijding aan God ligt dus vast in de opstanding van Christus. Ook spreekt de achtste dag van de rust die we nu in Christus innemen en de heerlijkheid van God die we nu al mogen genieten.

Hier volgen de zeven duidelijk Bijbelse aanwijzingen hiervan:
1. Op de achtste dag worden de dieren als offer de Heer toegewijd.
Exodus 22:30 Zo zullen jullie met jullie runderen en kleinvee doen: zeven dagen zullen zij bij de moeder blijven, op de achtste dag zullen jullie ze Mij geven.
Leviticus 22:27 Wanneer een rund of schaap of geit geboren wordt, dan zal dat zeven dagen bij zijn moeder blijven, maar
van de achtste dag af en daarna zal het als een gave aan Yahweh ten vuuroffer welgevallig zijn.
In het slachten van de dieren zien we het werk van Christus op het kruis van Gologotha. In het offer zien we de opgestane Heer op de achtste dag.

2. Op de achtste dag worden de levieten de Heer toegewijd en verschijnt de Heer zelf in Zijn heerlijkheid.
Leviticus 9:1 Op de achtste dag riep Mozes Aäron, zijn zonen en de oudsten van Israel,
Leviticus 9:4
Vandaag zal Yahweh jullie verschijnen.
Leviticus 9:6 Mozes zei: Dit is wat Yahweh jullie geboden heeft om te doen, opdat de heerlijkheid van Yahweh jullie zal verschijnen.
Leviticus 9:23 De heerlijkheid van Yahweh verscheen aan het hele volk.
De priesterdienst en de verschijning van Yahweh in heerlijkheid is op grond van Christus opstanding op de achtste dag.

3. Op de achtste dag wordt de Joodse man besneden.
Leviticus 12:3 Op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden.
Lukas 1:59 Het geschiedde, toen
de achtste dag was aangebroken, dat zij kwamen om het kind te besnijden,
Handelingen 7:8 Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izaäk en besneed hem
op de achtste dag;
Het eind van het oude leven en het begin van een nieuw leven (Christus in jou) is op grond van Christus opstanding.

4. Op de achtste dag wordt de melaatse (beeld van de zonde) gereinigd op grond van het werk van Christus op het kruis en Zijn opstanding.
Leviticus 14: 10-11 Op de achtste dag zal hij [de priester] twee gave schapen nemen, en een eenjarige gave ooi en drie tienden efa fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met olie, en een log olie. En de priester die de reiniging voltrekt, zal de man die gereinigd moet worden, met dit alles stellen voor het aangezicht van Yahweh, bij de ingang van de tent der samenkomst.
Leviticus 14:23 Hij zal ze tot zijn reiniging
op de achtste dag tot de priester brengen, bij de ingang van de tent der samenkomst voor het aangezicht van Yahweh.

5. Op de achtste dag wordt ook elke andere verontreiniging gereinigd op grond van het werk en de opstanding van Christus.
Leviticus 15:14 Op de achtste dag zal hij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen en voor het aangezicht van Yahweh komen bij de ingang van de tent der samenkomst en ze de priester geven.
Leviticus 15:29
Op de achtste dag zal zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen en ze tot de priester brengen naar de ingang van de tent der samenkomst.
Numeri 6:10
Op de achtste dag zal hij twee tortelduiven of twee jonge duiven naar de priester aan de ingang van de tent der samenkomst brengen.

6. Na een hele week Loofhuttenfeest komt er nog een achtste feestdag. Een heenwijzing naar de heerlijke opstandingsrust in het land na het 40 jaren rondtrekken in de woestijn.
Leviticus 23:36 Zeven dagen zullen jullie Yahweh een vuuroffer brengen; op de achtste dag zullen jullie een heilige samenkomst hebben en Yahweh een vuuroffer brengen; het is een feest, jullie zullen geen enkele slaafse arbeid verrichten.
Leviticus 23:39 Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer jullie de opbrengst van je land inzamelen, zullen jullie zeven dagen het feest van Yahweh vieren; op de eerste dag zal er rust zijn en
op de achtste dag zal er rust zijn.
Numeri 29:35
Op de achtste dag zullen jullie een feestelijke vergadering hebben, jullie zullen geen enkele slaafse arbeid verrichten.
1 Koningen 8:66
Op de achtste dag liet hij het volk gaan, en zij zegenden de koning, en gingen naar hun tenten, verheugd en welgemoed wegens al het goede dat Yahweh aan zijn knecht David en aan zijn volk Israel gedaan had.
2 Kronieken 7:9
Op de achtste dag hielden zij een feestelijke vergadering, want de inwijding van het altaar hadden zij zeven dagen lang gevierd; het feest duurde zeven dagen.
Nehemia 8:18 Uit het boek van de wet van God las men elke dag voor, van de eerste tot de laatste dag; zij vierden zeven dagen feest, en
op de achtste dag was er een feestelijke vergadering, volgens het voorschrift.

7. Op de achtste dag, de opstandingsdag, brengt men brand- en dankoffers. Grond van de aanbidding.
Ezechiël 43:27 Wanneer men die dagen voleindigd heeft, dan zullen de priesters op de achtste dag en daarna, op het altaar jullie brandoffers en jullie vredeoffers bereiden, en Ik zal een behagen in jullie hebben, luidt het woord van Adonai Yahweh.

Dan spreekt ook het volgende Genade Knipoogje nog duidelijk over de achtste dag:
Nieuwer Dan Nieuw

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende