U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Geloof Onder Het Nieuwe Verbond

Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

We hebben in de vorige studie gezien dat het geloof, zowel als de trouw, puur het werk van God zelf in ons is en niet een eigen krachtsinspanning. Toch kan ik me levendig voorstellen dat je met allerlei Bijbelteksten komt aanzetten, die nou juist overduidelijk wel aantonen dat geloof een eigen inzet van ons is en dat die eigen inzet voorwaarde is voor onze redding.
Mattheus 8:10 Bij niemand in Israel heb Ik een zo groot geloof gevonden!
Mattheus 9:2 Omdat Jezus
hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Houd moed, mijn kind, je zonden worden vergeven.
Mattheus 9:22
Je geloof heeft je gered.
Mattheus 15:28
Groot is jouw geloof, zoals jij het wil zal het ook gebeuren! En haar dochter was genezen vanaf dat moment.
Mattheus 17:20 Als je een
geloof hebt als een mosterdzaad, zal je tegen deze berg zeggen: Verplaats je vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal voor jou onmogelijk zijn.

Nou, kijk eens aan! Daar zou ik toch helemaal niks meer tegenin moeten willen? Is dat zo? Hebben we het dan helemaal niet door waar het hier over gaat? Tot twee keer toe lezen we hier over een groot geloof. Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Nou, het aparte is dat wanneer wij ons daar als mens iets bij voor gaan stellen, dat het dan iets grotesks wordt.

In Mattheus 8 spreekt de Heer een Romeins hoofdman aan. Een heiden dus, terwijl de Heer een dienst had specifiek voor de Joden. In Mattheus 15 spreekt de Heer een Kanaänitische vrouw aan, een heidense vrouw dus, terwijl Hij een dienst had specifiek voor de Joden.

Het was nou juist specifiek het volk Israel waar God een verbondsrelatie mee had. God was het die hen rechtvaardigde. En wat mag dan wel de bron voor dit volk zijn om uit te leven?
Exodus 14:31 Israel zag, welk een machtige daad Yahweh tegen Egypte gedaan had; en het volk vreesde Yahweh en zij geloofden in Yahweh.
2 Kronieken 20:20 Luistert naar mij Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in Yahweh, jullie God, en jullie zullen bevestigd worden,
Jesaja 7:9 Als jullie niet geloven, voorwaar, dan worden jullie niet bevestigd.
Habakuk 2:4 De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

Geloof was de basis voor het volk Israel. Nou juist voor dit volk had de Heer in Zijn aardse rondwandeling een dienst. De Heer zelf verbindt Zijn dienst ook aan het geloof van dit volk.
Johannes 5:46-47 Als jullie Mozes geloven, dan zullen jullie Mij ook geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar als jullie zijn geschriften niet geloven, hoe zullen jullie Mijn woorden dan geloven?

Israel was het volk van het geloof. Nou kwamen daar nou juist heidenen die geloofden terwijl het volk het liet afweten. Wat deze hoofdman en die Kanaänitische vrouw deden was simpel eenvoudig vertrouwen op de Heer. Bij het ongeloof van het volk stak dit echter sterk af.

Jakobus 5:15 Het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.
Dit typische kenmerk van geloof onder de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk tijdens het Nieuwe Verbond wordt door heel veel gelovigen nog altijd opgeëist. Het probleem is echter dat onder de genadegaven van het Nieuwe Verbond ook geloof tot grote tekenen en wonderen hoorde. Dat kan klein zijn (als een mosterdzaadje) of het kan groot zijn. Zelfs dat kleine geloof binnen de huishouding van God van het Nieuwe Verbond is uiterlijk veel grootser en indrukwekkender dan wat wij ooit in onze huidige huishouding van de verborgenheid zullen zien.

De gelovigen die dan ook in de huidige tijd vergeefse pogingen doen om dit te imiteren staan met hun geloofsinspanningen dan ook zelfs niet in de schaduw van zo’n klein geloof uit die huishouding. Ja, ik heb het over gebedsgenezing. Ja, ik ben er absoluut van overtuigd dat God niet Degene is die dergelijke voorstellingen ondertekent.

Veel zieke gelovigen gaan zondag in, zondag uit, naar genezingsdiensten en blijven ziek. Ze krijgen echter niet de mogelijkheid de vrede van de Heer in hun situatie te leren kennen omdat hen onderwezen wordt dat ze niet genezen vanwege hun ongeloof.

Jakobus 5 functioneert momenteel nergens, maar als er mensen niet genezen, dan is dat volgens de heel simpele letterlijke betekenis van Jakobus 5 vanwege het ongeloof van de gebedsgenezer (en dus niet het ongeloof van de zieke). Er is echter geen reden om te oordelen over geloof of ongeloof omdat deze bediening simpelweg helemaal niet functioneert in deze tijd.

Markus 16: 17-18 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Het geloof om boze geesten uit te drijven zal dus alle gelovigen onder het Nieuwe Verbond kenmerken. Het geloof om in nieuwe tongen te spreken zal dus alle gelovigen onder het Nieuwe Verbond kenmerken. Het geloof om zonder schade slangen op te nemen of gif te drinken zal dus allen gelovigen onder het Nieuwe Verbond kenmerken. Het geloof om zieken te genezen zal dus alle gelovigen onder het Nieuwe Verbond kenmerken. Dat staat er letterlijk. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen

Ook onder het Nieuwe Verbond is er dus geen sprake van een gigantische wilskracht van een supergelovige, die zo geweldig gelooft dat hij zelfs zieken geneest. Nee, dat is een simpel geschenk aan al die gelovigen onder het Nieuwe Verbond. Eigenlijk zou deze tekst alleen al meer dan voldoende zijn om aan te tonen dat er een definitief verschil is in Gods handelen tijdens de Gemeente, het Lichaam van Christus en tijdens het Nieuwe Verbond. Het is zo overduidelijk!

Geloof is dus ook onder de bediening van het Nieuwe Verbond een geschenk van God
Romeinen 12:3 De mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
1 Corinthe 12:9
Aan de één geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;

Dus ook als je ziek bent, ook dan heeft God een weg van liefde en vrede met je. Leer te genieten van de vrucht, die God door Zijn Geest in jou werkt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende