U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Geloof/Trouw Van God

Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Het volgend partje van de vrucht van de Geest wordt hier dan wel weergegeven met ‘Trouw’, maar in de overgrote meerderheid van de Bijbelteksten met dit woord wordt het heel gewoon en terecht met ‘geloof’ vertaald.

Met de 228 Bijbelteksten haalt dit woord zonder meer de hoogste score uit dit rijtje van de vrucht van de Geest. Voor dit woord heb ik dan ook twee studies gereserveerd. Geloof, maar meestal trouw ook, wordt vrijwel altijd binnen de christenheid als een krachtsinspanning van ons bekeken.

Men stelt dat wij moeten geloven omdat anders het werk van Christus op het kruis voor ons simpelweg waardeloos is. Dat is wellicht de meest godslasterlijke van de ideeën die rondgaan over dit woord. Maar wel zeer algemeen verbreid in de evangelische wereld. Feitelijk zegt men dat het werk van de Heer gefaald heeft, maar wij kunnen dat met ons geloof nog rechtzetten. Geloof, niet als vrucht van de Geest, maar als onze eigen inspanning.

Ook bij het concept ‘Trouw’ heeft de godsdienstige wereld eerder een voorstelling van eigen inspanning, dan dat het de vrucht van de Geest zou zijn. Wij moeten trouw blijven aan de Heer. We schakelen de Heer echt helemaal uit als wij niet trouw blijven. Zonder onze trouw is de Heer machteloos. Dit is Volslagen het tegenovergestelde van wat we hier heel eenvoudig in onze tekst lezen. Trouw is hier een onderdeel van de vrucht van de Geest. Dus: Geen inspanning van onze kant! God bewerkt het! Geloof, oftewel trouw, is een kenmerk van God!

Geloof/Trouw staat in de Bijbel altijd, JA ALTIJD!, tegenover werken.
Efeze 2: 8-9 Uit genade ben jij gered, door het geloof; en dat niet uit jou, het is een gave van God; Niet uit werken, opdat niemand zal roemen.

We lopen enkele opvallende Bijbelgedeelten door:
We beginnen met de teksten, waar dit woord precies eender is vertaald als hier: Trouw. Dat levert slechts 6 Bijbelteksten op. Dat is nog minder dan 3 % van het geheel. In die enkele gevallen zou het zelfs ook nog gewoon ‘geloof’ kunnen betekenen.
De keren dat het als trouw vertaald wordt
Romeinen 3:3 Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God tenietdoen?
2 Thessalonica 3:2 en dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen; want
trouw vindt men niet bij allen.
1 Timotheus 5:12 De jonge weduwen halen een oordeel over zich, omdat zij
haar eerste trouw hebben verzaakt.
2 Timotheus 2:22 Jaag naar gerechtigheid,
naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.
Titus 2:10 Alle
goede trouw bewijzen, om de leer van God, onze Redder, in alles tot sieraad te strekken.
Filemon 1:5 Ik hoor van je liefde en
trouw die je hebt voor de Here Jezus en al de heiligen,

Nu komen we aan bij de gewone vertaling ‘geloof’. Ik pak nu even alleen die punten eruit die aantonen waarom het hier als de vrucht van de Geest vermeld wordt. Vaak denkt men andersom: Je zou moeten geloven om de vrucht van de Geest te openbaren. Hier zie je dat je de vrucht van Geest nodig hebt om te kunnen geloven.

Romeinen 3:3 Als sommigen ontrouw [Letterlijk: niet gelovig] geworden zijn, zal dan hun ontrouw [Letterlijk: ongeloof] de trouw [Letterlijk: het geloof] van God tenietdoen?
Romeinen 3:22 Gerechtigheid van God door
het geloof van Jezus Christus,
Romeinen 3:26 Hijzelf is rechtvaardig, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit
het geloof van Jezus is.
Galaten 2:16 Nu we weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door
het geloof van Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.
Galaten 2:20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door
het geloof van de Zoon van God,
Galaten 3:22 Als gevolg van
het geloof van Jezus Christus zou de belofte het deel worden van hen, die geloven.
Efeze 3:12 Christus Jezus, onze Here, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door
het geloof van Hem.
Filippi 3:9 In Christus mogen we blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door
het geloof van Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.
Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding van de heiligen, die de geboden van God en
het geloof van Jezus bewaren.
Ondubbelzinnig wordt hier het geloof van God en het geloof van Christus Jezus als de basis van ons persoonlijk geloof vermeld. Hoezo geloofsinspanning?

Dan nu twee teksten die overduidelijk aantonen Wie ons geloof is.
Galaten 3:23 Voordat dit geloof kwam, werden wij Israel] onder de wet in verzekerde bewaring gehouden.
Galaten 3:25 Nu
het geloof gekomen is, zijn wij [Israel] niet meer onder de tuchtmeester.
De Persoon Christus Jezus is hier het geloof.

Zowel Paulus als Petrus tekenen het geloof als een geschenk van God.
Efeze 2:8 Door genade zijn jullie gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;
2 Petrus 1:1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even
kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus:

Het is Christus Jezus zelf die de voleinder van ons geloof is.
Hebreeën 12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof.

Ondubbelzinnig kunnen we niet anders dan concluderen dat Trouw/Geloof niet een voorwaarde is, waar wij aan moeten voldoen, waarna God met de vrucht van Zijn Geest komt. Trouw/Geloof is zonder meer een helder kenmerk van de vrucht van de Geest. Geniet ervan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende