U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vriendelijkheid Of Goedertierenheid?

Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Met het vierde partje van de vrucht van de Geest vallen we gelijk in een linke vertaling. Het woord wat hier wezenlijk staat ‘goedertierenheid’ is zo kenmerkend iets wat alleen God kan opbrengen dat de vertalers de euvele moed bij elkaar geschraapt hebben om er in elk geval voor te zorgen dat hier niet die goddelijke ‘goedertierenheid’ als kenmerk van de vrucht van de Geest geplaatst wordt.

Ken je de oproepen om vriendelijk te zijn? Uitdaging heeft deze maand nog een heel artikel geweid aan de invloed van de vrucht van de Geest binnen het huwelijk. Ze pikten daarvoor deze negen punten van de vrucht (Ze hadden niet door wat het wezen van de vrucht [Liefde] is) als doelen om na te streven binnen het huwelijk. Tja, dan kan je geen kant op met ‘goedertierenheid’. Vriendelijk zijn is in elk geval nog haalbaar?

Deze vertaling is verlakkerij omdat het een totaal verkeerde indruk wekt. Dat artikel toont aan dat die verlakkerij nog werkt ook. Goedertierenheid is nooit en te nimmer haalbaar voor ons mensen. Het betekent namelijk de bron van alle goedheid. Daarmee is gelijk aangetoond wie wel goedertieren is.
Romeinen 2:4 Verachten jullie de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseffen jullie niet, dat de goedertierenheid van God jullie tot boetvaardigheid leidt?
Titus 3:4 Toen
de goedertierenheid en mensenliefde van onze Redder God verscheen,

God is goedertieren. Buiten God is deze goedertierenheid een kenmerk dat absoluut voor niemand haalbaar is.
Romeinen 3:12 Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.
Op deze volslagen verkeerde vertaling wordt een hele theologie gebouwd. Geen mens zou iets goeds kunnen doen. Als je buurvrouw bijspringt met de was o.i.d., dan zou, volgens die theologie, er altijd een verborgen agenda achter zitten, want die buurvrouw kan niets goeds doen. Gelukkig hebben ze hier niet die slappe vertaling ‘vriendelijk’ gebruikt, want ja, zo’n aanbod van de buurvrouw is best wel vriendelijk.

Opnieuw gaat de vertaling mank omdat hier niet de vraag besproken wordt wie er wel of niet goed is, de vraag in vers 10 is: Hoe wordt ik rechtvaardig, want dat ben ik van mezelf niet. Hier verklaart Paulus dan dat er geen mens op aarde rondloopt die deze geweldige bron van alle goedheid in zich heeft. Niemand is er goedertieren, zelfs niet één. Daarvoor moeten we bij God zijn met Zijn rijkdom van goedertierenheid.

Hoe zit het dan met dat ‘goed’ of juist ‘niet goed’ zijn van de mens? Daarvoor moeten we even wat geduld oefenen. Het volgende woord, dat als volgend kenmerk van de vrucht van de Geest naar voren komt, dat is nou precies het woord dat wel terecht met ‘goed’ vertaald wordt. Dat komt dus aan de beurt in de volgende studie.

Ook als we weer een kijkje nemen in Gods handelen met Israel, en we dus weer even de lijn van het Nieuwe Verbond oppikken, dan zien we uitsluitend God zelf als de bron van alle goedheid.
Romeinen 11:22 Let dan op de goedertierenheid van God en Zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar over jullie goedertierenheid van God, indien jullie bij de goedertierenheid blijven; anders zullen ook jullie weggekapt worden.
Hier gaat het over Israel als de olijfboom, oftewel Israëls uiterlijk getuigenis op aarde. De bron voor zowel de positie van de heidenen (de wilde takken) daarin als de plek voor de natuurlijke takken (Israel) is de goedertierenheid van God.

Ook voor ons als het Lichaam van Christus heeft God nog grootse plannen i.v.m. Zijn goedertierenheid.
Efeze 2:7 Om in de komende aionen de overweldigende rijkdommen van Zijn genade te tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
In de komende aionen gaat God pronken en pralen met alle overweldigende rijkdommen van Zijn genade. Dat hele uitpakken van al die heerlijkheden gebeurt in ons, het Lichaam van Christus. De maatstaf die God daarbij hanteert is Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Bij ons als mens is er dus geen goedertierenheid. Bij God juist alle goedertierenheid. Wat moeten we dan aan met deze vrucht van de Geest? Het zou nou juist niet de vrucht van de Geest zijn als het niet de specifieke kenmerken van God zou bezitten!
2 Corinthe 6:4-6 Als dienaars van God, maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, …. in goedertierenheid, in de Heilige Geest,
Colosse 3:12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming,
goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Samen met al die andere kenmerken van God mogen we ook die goedertierenheid van God aandoen. Letterlijk mogen we het lezen als: Hebt dan aangedaan….’ God heeft ons met Christus bekleed. Volkomen één geworden met Christus in Zijn dood en opstanding is Hij nu zelf ons Leven geworden. Leef daaruit! Heb dan die goedertierenheid aangedaan.

God deelt Zijn wezenskenmerken met ons. Wat een heerlijk genot is deze vrucht van de Geest toch!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende