U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Lankmoedigheid, Gods Weg Met Zijn Volk Israel

Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voordat we nu gelijk weer verder gaan, is het toch wel goed om weer even op de rit te zetten waar we nou eigenlijk mee bezig zijn. We hebben hier één vrucht van de Geest. Dat is de liefde. God is liefde. Alle uitingen van God worden door de liefde gekenmerkt.

Blijdschap is dus een uitingsvorm van deze vrucht. In die blijdschap komt Gods liefde naar boven. Dat is bij God het geval, maar dat is ook het geval als Gods Geest Zijn vrucht in ons uitwerkt. Die blijdschap is het eerste partje van de vrucht van de Geest.

Precies hetzelfde kan je van de vrede zeggen. Gods vrede zal altijd gepaard gaan met liefde omdat dat het wezen van de vrucht is. Dat was het tweede partje wat we in de vorige studies bekeken hebben.

Ook Gods lankmoedigheid, oftewel Gods geduld zal altijd gepaard gaan met Zijn liefde. Het is namelijk een uitingsvorm van Zijn liefde. Zo kan geduld bij ons, wanneer Gods Geest dit als Zijn vrucht in ons openbaart, ook alleen maar gepaard gaan met liefde. Wanneer dat mocht ontbreken, dan zou je daarin al een aanwijzing kunnen zien van eigen werk. De vrucht van de Geest is namelijk liefde.

Daarmee zijn we dus bij dit derde partje van de vrucht aanbeland.
Lankmoedigheid
Je kan dit ook weergeven als: Heel lang geduld houden.

Heel lang geduld houden is typisch een kenmerk van God zelf. Zoals jullie waarschijnlijk al bij mij verwachten heb ik ook bij dit woord weer een indeling gemaakt van Gods handelen onder het Nieuwe Verbond en Gods handelen, zoals we dat in het algemeen kunnen toepassen. God als de bron van deze lankmoedigheid komen we tegen als we het lijstje voor het Nieuwe Verbond doorlopen.

Hier volgt het lijstje voor het Nieuwe Verbond, waar het handelt over Gods geduld.
Romeinen 2:4 Verachten jullie de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseffen jullie niet, dat de goedertierenheid van God jullie tot boetvaardigheid leidt?
Romeinen 9:22 Wanneer God, Die Zijn toorn wil laten zien en Die Zijn kracht wil bekend maken, de voorwerpen van die toorn, die voor de vernietiging al toebereid waren, met
veel lankmoedigheid verdragen heeft;
2 Petrus 3:15 Houdt de
lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid jullie geschreven heeft [zoals in vorige twee Bijbelteksten],

Onze God is lankmoedig. In alle drie de teksten draait het om de lankmoedigheid van God t.o.v. Zijn aardse volk. Bovendien draait het dan ook nog eens om Zijn aardse volk die het Hem tamelijk lastig maakte door feitelijk niet echt te geloven. Dan zegt Petrus toch wel iets heel erg vreemds. Letterlijk zegt hij eigenlijk: Beschouw die lankmoedigheid van onze Heer als je redding’.

Een hoofdstukje later geeft deze Petrus hier een nog wat duidelijker getuigenis van.
2 Petrus 3:9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig ten opzichte van jullie, omdat Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

God is lankmoedig ten opzichte van Zijn volk dat vanwege hun ongeloof verstrooid is onder de heidenvolkeren. Maar Zijn lankmoedigheid is als het ware de garantie van hun bekering, oftewel zoals het in dat tweede hoofdstuk staat, hun redding.

Juist in verband met dit volk heeft God als het ware al een voorproefje gegeven van Zijn lankmoedigheid. Dat is gebeurd bij de bekering bij Paulus.
1 Timotheus 1:16 Jezus Christus zou in de eerste plaats in mij [Paulus] Zijn ganse lankmoedigheid bewijzen tot een voorbeeld voor hen [Israel], die later op Hem zouden vertrouwen tot in het leven van de aioon.
Er was geen zoeken naar God bij Paulus. Integendeel, Paulus dacht God allang te dienen door de volgelingen van Jezus te vervolgen en te doden. Gods lankmoedigheid heeft echter ingegrepen en die heeft hem tot boetvaardigheid geleid (Romeinen 2: 4).

Paulus, die zichzelf feitelijk al voor die vernietiging had toebereid (Romeinen 9: 22), werd door God met veel lankmoedigheid verdragen. God had hem echter tot dat voorwerp van ontferming voorbereid, waarmee Hij de rijkdom van Zijn heerlijkheid hem bekend maakte (Romeinen 9: 23). Paulus mocht die lankmoedigheid van God dus beschouwen als zijn redding (2 Petrus 3: 15).

Zo heeft God Zijn hele lankmoedigheid aan Paulus bewezen als een voorbeeld van hoe later het hele volk Israel op God zou gaan vertrouwen (1 Timotheus 1: 16).
Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben,
Johannes 19:37 Zij zullen zien op Hem, die zij doorstoken hebben.
Romeinen 11:26 Zo zal heel Israel gered worden,

Natuurlijk kunnen we ook nog algemene lessen putten uit andere Bijbelteksten.
Colosse 1:11 Jullie worden met alle kracht bekrachtigd naar de macht van Zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld,
Colosse 3:12 Doe aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en
geduld,

O jazeker, er wordt ook nog gesproken over onze wandel in overeenstemming met onze roeping. Daar past dan ook lankmoedigheid in. Waarom? Omdat wij er nu zelf op moeten letten niet zo snel aangebrand te zijn? Nee!!!

Onze wandel is in overeenstemming met wat God zelf als de vrucht van Zijn Geest in ons wilt uitwerken. Lankmoedigheid is een kenmerk van Gods liefde, een kenmerk van de vrucht van Zijn Geest. Laat het dan ook maar aan die God van liefde over en geniet van wat Hij werkt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende