U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vrede Onder Het Nieuwe Verbond

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Het wordt nu dan toch wel tijd om de Bijbel open te slaan i.v.m. vrede voor het Nieuwe Verbond.
Als je hier clickt kan je alle Bijbelteksten lezen over vrede voor het Nieuwe Verbond.

Het eerste wat we tegenkomen is gelijk al iets wat wij als christenheid ons onterecht hebben toegeëigend. We zingen elkaar toe: ‘Mijn vrede geeft ik je’. Aan het eind van de kerkdienst spreekt een daartoe aangestelde oudste de vredesbede uit. Vaak gaat dat ook nog gepaard met het uitstrekken van armen en wie weet hoeveel gelovigen verwachten daar ook nog een soort extra zegen van.

Zo’n kerkelijk gebruik is heel goed met Bijbelteksten te onderbouwen, zoals de volgende teksten:
Mattheus 10: 12-13 Als jullie een huis binnengaan, geeft het de vredegroet; en als het huis het waard is, dan komt jouw vrede daarover; maar als dat niet het geval is, dan keert jouw vrede bij je terug.
Lukas 10:5-6 Welk huis je ook binnengaat, zeg eerst:
Vrede komt over dit huis. En als daar een zoon van de vrede is, dan zal jouw vrede op hem rusten, maar als dat niet het geval is, dan zal hij bij je terugkomen.
Handelingen 15:33 Ze werden door de broeders met
de vredegroet gezonden tot degenen, die hen hadden afgevaardigd.

Onder het Nieuwe Verbond betekent een vredesgroet niet alleen maar een soort kerkelijk ritueel, waarbij we ons lekker voelen zonder dat het feitelijk iets uitwerkt. Helaas is het binnen de christenheid daartoe verworden.

Onder het Nieuwe Verbond heeft dit echt gezag, waarbij de vrede, die door deze groet ook daadwerkelijk neerdaalt, een concrete extra zegen inhoudt voor de ontvanger. Opvallend is hoe voorwaardelijk deze zegen is.

Voor het Nieuwe Verbond geldt de vredeswens ook i.v.m. de genezing van ziekten.
Markus 5:34 Jezus zei tegen haar: Dochter, je geloof heeft je gered; ga heen in vrede en wees genezen van je kwaal.
Vrede slaat hier dus heel concreet ook op haar lichamelijke toestand.

Telkens had de adressering van die vrede betrekking op Israel.
Handelingen 9:31 De gemeente in heel Judea, Galilea en Samaria had vrede.
Handelingen 10:36 Het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen van Israel om vrede te verkondigen door Jezus Christus.

Bij de vrede onder het Nieuwe Verbond nam Israel een voorrangspositie in.
Romeinen 2:10 Heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek.
Galaten 6:16 Allen, die zich naar die regel zullen richten,
vrede en barmhartigheid komt over hen, en ook over het Israel van God.

Voor ons geldt dat vrede iets innerlijks is. Wij hebben vrede met God. Dat is geen uiterlijk zichtbaar gegeven. Het is het feit dat God ons als vijanden met Zichzelf verzoend heeft door het offer van Zijn Zoon. Wij zijn van vijanden vrienden van God geworden. Dat is iets innerlijks.

Als het stormt in onze emoties dan mogen we dat met God bespreken. God heeft ons dan Zijn eigen vrede beloofd, die onze gedachten en ons hart behoud in Christus Jezus. Dat is niet iets wat de wereld uiterlijk aan ons waarneemt. Dat is iets wat God ons innerlijk geschonken heeft.

Voor de Gemeente, het Lichaam van Christus, is Christus zelf de vrede, die de twee (Jood en heiden) één heeft gemaakt. Het onderscheid is in de Gemeente weggevallen. Er is geen jood meer en er is geen heiden meer. Maar dit is een verborgen zaak. Uiterlijk is dat niet zichtbaar. Integendeel zelfs. Je zal een jood nog altijd uiterlijk als jood herkennen en bij een heiden idem dito. Het is uitsluitend een voldongen feit in die verborgen Gemeente.

Bij vrede denken wij dus vanzelfsprekend aan iets wat innerlijk plaatsvindt. Voor ons geldt Gods vrede niet als een beëindiging van letterlijke oorlog of strijd. Midden in dergelijke turbulentie kunnen wij de vrede van God ervaren.

Voor het Nieuwe Verbond gaat de vrede echter wel degelijk die ene uiterlijke stap verder.
Mattheus 10:34 Meen nou niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Lukas 12:51 Denk jij nou dat Ik gekomen ben om
vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik je, veel eerder verdeeldheid.
Dit letterlijk zwaard, oftewel het wegnemen van letterlijke uiterlijke vrede, dit gold heel concreet i.v.m. de verwerping van Christus door Zijn volk Israel.
Lukas 2:14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde in mensen van het welbehagen.
Hier is het de letterlijke aardse vrede in het letterlijke aardse koninkrijk voor de letterlijk aardse volkeren.
Lukas 19:42 Och, als jullie op deze dag zouden begrijpen wat tot jullie vrede dient; maar nu is het verborgen voor jullie ogen.
Ook hier is Jezus gebed weer specifiek voor de letterlijke vrede van Jeruzalem.

De vrede van God had ook te maken met de orde in de uiterlijke synagoge gemeenten.
1 Corinthe 14:33 God is geen God van wanorde, maar van vrede.
Dit willen veel christelijke leiders (gek woord binnen de Gemeente) ook toepassen op hun eigen samenkomsten. Hoewel we best samenkomsten kunnen organiseren heeft dat echter niks met de Gemeente, het Lichaam van Christus, te maken. Deze uiterlijke synagogen verwarren met het verborgen Lichaam van Christus zorgt uitsluitend voor verwarring.

Voor Israel geldt dat er profetisch een periode zal komen van aardse uiterlijke vrede en rust. Juist dan komt er een plotseling verderf. Deze ellende vindt straks plaats als God Zijn plan met de Gemeente, het Lichaam van Christus, voltooid heeft en Hij het profetisch programma met Zijn aardse volk weer oppakt.
1 Thessalonica 5:3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.
Openbaring 6:4 Een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven
de vrede van de aarde weg te nemen,

Vrede is voor het Nieuwe Verbond dus ook een kenmerk van de vrucht van de Geest. In tegenstelling tot de vrede bij ons, die uitsluitend innerlijk is, is de vrede voor het Nieuwe Verbond dus ook concreet iets uiterlijks. Vandaar het belang om deze lijnen niet door elkaar heen te laten lopen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende