U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Blijdschap

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Deze vrucht van Gods Geest is liefde. Die liefde van God uit zich hier op acht verschillende manieren. Mijn aanpak om dit grondig te onderzoeken kan niet anders dan partje voor partje deze onderdelen van de vrucht te onderzoeken op inhoud en woordbetekenis en woordgebruik. Dat betekent echter beslist niet dat elk partje een op zichzelf staande eenheid is. Wat bedoel ik daarmee?

Met name daar waar gelovigen deze vrucht opvatten als een opdracht aan ons, daar wordt stuk voor stuk gewerkt aan de verwerkelijking van die eigenschappen. Evenals het voor mij onmogelijk is om elk onderdeel op zich te onderzoeken zonder het uit deze eenheid te lichten, zo is het ook onmogelijk om aan de verwerkelijking van één zo’n kenmerk te werken als een onafscheidelijke eenheid met de andere partjes van de vrucht.

Dit tekent gelijk al de absolute waanzin om bijvoorbeeld het partje ‘blijdschap’ eruit te lichten om daar aan te gaan werken. Men kan niet stellen al een heel eind op weg te zijn met die ‘blijdschap’, waardoor men voorlopig nog niet toegekomen is aan ‘lankmoedigheid’. Blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zijn onderdelen van die eenheid die ‘Liefde’ heet.

Het is een vrucht van de Geest, die het wezen van God toont. Werkt de Geest dit uit, dan werkt de Geest niet uitsluitend ‘vriendelijkheid’ uit ten koste van ‘blijdschap’. Gods Geest werkt het totaalpakket uit omdat het één vrucht is, namelijk de Liefde. De onmogelijkheid om het ene partje boven het andere te stellen geeft ondubbelzinnig aan dat we met ons vlees dit nooit en te nimmer zullen kunnen verwezenlijken.

Ik gaf al aan dat ik voor mijn onderzoek niet anders kan dan de verschillende partjes van deze vrucht stuk voor stuk te bekijken. Dus beginnen we bij het eerste partje.

Eerste Partje: Blijdschap
Dit eerste partje wijst als Grieks woord ‘chara’ gelijk al door naar Gods overvloeiende rijkdommen van genade, oftewel het Griekse woordje ‘charis’. Blijdschap kan je dan ook prima weergeven met de volheid van genade.

Eigenlijk is het vanzelfsprekend dat blijdschap het eerste partje is. Het evangelie is namelijk niks anders dan het blijde nieuws. Als je sommigen hoort prediken dan lijkt het eerder dreigend of zelfs angstaanjagend nieuws. Maar we hebben een blijde boodschap dat Jezus Christus de Redder van de wereld is. Zoals Johannes de doper het uitriep: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’. We mogen Christus nu dus aan de mensen voorstellen als hun Redder. God heeft in Christus de wereld met Zichzelf verzoend. Wat kan er blijer zijn dan dat? We hebben gegronde redenen om blij te zijn!

De blijdschap begint bij God zelf.
Mattheus 13:44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.
(Het is hier de blijdschap van God over Zijn volk Israel, zijn schat in de akker, dat Hij de hele wereld, oftewel de akker, vrijgekocht heeft)

God deelt Zijn blijdschap.
Romeinen 15:13 De God van de hoop vervult jullie met louter vreugde,

De blijdschap van Jezus zelf.
Hebreeën 12:2 Jezus, .., die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God.

Jezus komst naar de aarde veroorzaakt blijdschap.
Lukas 2:10 De engel zei tot hen [herders]: Wees niet bang, want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

Jezus deelt Zijn blijdschap met Zijn aardse volgelingen.
Johannes 15:11 Dit heb Ik tegen jullie gezegd, opdat Mijn blijdschap in jullie is en jullie blijdschap helemaal vol wordt.
Johannes 16:22 Niemand zal jullie
je blijdschap afpakken.
Johannes 17:13 Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle
Mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben.

Christus opstanding veroorzaakt blijdschap bij Zijn aardse volgelingen.
Mattheus 28:8 Zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten.
Lukas 24:41 Toen zij
bij Zijn opstanding] het van blijdschap nog niet geloofden en zich verbaasden, vroeg Hij hen: Hebben jullie hier iets te eten?

Christus hemelvaart veroorzaakt blijdschap bij Zijn aardse volgelingen.
Lukas 24:52 Zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.

Gevolg van de boodschap van blij nieuws.
2 Corinthe 1:24 Wij zijn medewerkers aan jullie blijdschap.
2 Corinthe 2:3 ik vertrouw van jullie allen, dat
mijn blijdschap ook de blijdschap van jullie allemaal is.

Blijdschap door de Heilige Geest.
Handelingen 13:52 De discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest.
Romeinen 14:17 Rechtvaardigheid, vrede en
blijdschap door de Heilige Geest.
1 Thessalonica 1:6 Jullie hebben het woord onder zware verdrukking met
blijdschap van de Heilige Geest aangenomen,

Overstromende Blijdschap
2 Corinthe 7:4 Ik ben … overstelpt van die blijdschap bij al onze druk.
2 Corinthe 7:13 Wij zijn meer dan
verblijd over de blijdschap van Titus,
1 Petrus 1:8 Jullie verheugen je met een
onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.

We hebben gegronde redenen om blij te zijn!!!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende