U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God Is Liefde/De Vrucht Is Liefde

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

In mijn eerste studie over deze vrucht had ik de mandarijn er al bij gepakt. Je zou kunnen zeggen: Die hele mandarijn is liefde. Dat is namelijk de vrucht op zich. Liefde is geen onderdeel van de vrucht. Elk onderdeel van de vrucht is tevens een onderdeel van de Liefde.

Ik had al geschreven dat God zelf liefde is. God is dus feitelijk zelf het wezen van deze vrucht en de diverse partjes zijn dus eigenlijk eigenschappen van God zelf. God, die liefde is.

Het Nieuwe Testament heeft een heel hoofdstuk voor de liefde: 1 Corinthe 13
1 Corinthe 13: 4-8 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blij over ongerechtigheid, maar zij is blij met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer;

Je zou kunnen zeggen dat Paulus in dit hele liefdeshoofdstuk ook eerst de vrucht noemt, de liefde, om daarna de diverse partjes van die vrucht te benoemen: Lankmoedig, goedertieren, niet afgunstig, niet pralend, niet opgeblazen, enzovoorts. Het speeksel loopt je in de mond. Je wilt zo die hele mandarijn pellen en van die partjes gaan genieten. Dat is het heerlijke genot van deze vrucht van de Geest: De liefde.

God is nooit veranderd en dus is liefde ook de vervulling van de wet:
Mattheus 22: 36-40 Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei: Jullie zullen de Here, je God, liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Jullie zullen je naaste liefhebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.
Romeinen 13:8-10 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: jullie zullen niet echtbreken, jullie zullen niet doodslaan, jullie zullen niet stelen, jullie zullen niet begeren en welk ander gebod er ook mag zijn, worden samengevat in dit woord: jullie zullen je naaste liefhebben als jezelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling van de wet.
Galaten 5:14 De hele wet is in één woord vervuld, in dit: Je zal je naaste liefhebben als jezelf.
Jakobus 2:8 Als jullie de Koninklijke wet vervullen naar het Schriftwoord: Jullie zullen je naaste liefhebben als jezelf, dan doen jullie daar goed aan.
Evenals al die verschillende kenmerken van liefde in de wet gespecificeerd zijn, zo wordt deze ene vrucht ‘liefde’ ook gespecificeerd in de diverse partjes.

Wij, die nu binnen de huishouding van de verborgenheid leven en die dus niks met de wet te maken hebben, wij hebben nogal eens de neiging om minderwaardig over de wet te denken. We denken dan aan een slavenjuk en eisen, die niemand houden kan. Dat komt grotendeels omdat we niet doorhebben dat Christus reactie op de wettische praktijk van de godsdienst van Zijn tijd sloeg op het in eigen kracht proberen die wet te houden. Men had zichzelf in gevangenschap geplaatst.
Galaten 3:23 Voordat dit geloof [Christus] kwam, werden wij [Israel] onder de wet in verzekerde bewaring gehouden [in gevangenschap].

God was in de woestijn echter geen relatie met Zijn volk aangegaan van Gevangenbewaarder met Zijn gevangenen. Dat was hun eigen houding naar God toe.
Mattheus 25:24 Heer, ik wist van U, dat U een hard mens bent, die maait, waar U niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar U niet hebt uitgestrooid.
God was met Zijn volk getrouwd in de woestijn en had hen de wet als trouwboekje gegeven met Zijn beloften erin: ‘Jullie zullen je naaste liefhebben als jezelf’.
God belooft Zijn liefde actief werkend in dit volk. Wat een heerlijke wet!

Het Oude Testament heeft een heel Bijbelboek ‘Het Hooglied’ om Gods wezen van liefde voor Zijn volk Israel bekend te maken. Zoals een bruidegom verlangt naar zijn bruid, zo verlangt God naar Zijn volk.
Hooglied 4: 12-15 Zusje, bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron. Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels, met een overvloed aan vruchten, hennabloemen, nardusplanten, nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookbomen, allerlei soorten, mirre, aloë, balsems, allerfijnst. Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon.

Ook hier ziet God vrucht in Zijn volk! Maar die vrucht is wel Zijn vrucht, lezen we verderop. Het is de vrucht van zijn eigen liefde die Hij mag proeven. De vrucht van de Geest. Zo maakt Hij Zijn bruid Israel het hof – en zo biedt zij ook weer Hem haar hof aan. Luister maar naar het antwoord
Hooglied 4:16 Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind! Waai door mijn hof, laat Zijn balsems geuren. Mijn lief moet in Zijn hof komen, laat Hij daar Zijn zoete vruchten proeven.

Zo vinden we die verrukkelijke vrucht van de Geest terug in de hele Bijbel. Liefde, het wezenskenmerk van God.
1 Johannes 4:8 God is liefde.
1 Johannes 4:16 God is liefde.
Heerlijk toch, om dat mandarijntje, die vrucht te pellen.

Nu nog twee Genade Knipoogjes over dit onderwerp:
Liefde Van God
God Is Liefde

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende