U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Erfenis In Gevaar

Galaten 5: 19-21 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik jullie waarschuw, zoals ik jullie gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Nog even het derde soort resultaat van het vlees:
3. Ontwrichting of verstoring
veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen,

Partijschappen, oftewel jouw trots zijn op je kerkgenootschap als eindresultaat van de uitwerking van het vlees! Dit zou betekenen dat je de groep, de kerk, de gemeente, de kring, de samenkomst of hoe je de partij ook noemt waar je zondags of zaterdags naar toe gaat, dat je dat als de concrete Gemeente beschouwt. Het heeft echter niks met de Gemeente, het Lichaam van Christus te maken. Daarom somt Paulus het op binnen het hele rijtje werken van het vlees.

Heel eerlijk gezegd. Ik ben er vrijwel zeker van dat het kenmerk ‘partijschap’ bij de meeste gelovigen een geestelijk randje heeft gekregen i.p.v. dat men het schaart onder het resultaat van het vlees. De werken van het vlees. Dat is dan ook de meest wezenlijke oorzaak dat als je, zoals ik, enthousiast spreekt over het grandioze resultaat van onze eenheid als gelovigen in Christus, je in het meest gunstige geval een wazige blik terug krijgt. Hoezo? Eenheid?

Ik ken hele lieve broeders en zusters, die heel ver gaan wat hun zicht op genade betreft, maar als het om de eenheid van de gelovigen gaat, zien ze nog altijd uit naar een machtige werking van Gods Geest om dit ooit nog eens tot stand te brengen. Ze blijven daarom ook om een opwekking bidden. De belangrijkste oorzaak is: Ze zien het niet. Ze kijken dan ook niet naar wat verborgen is in Christus, oftewel de realiteit.

Galaten 5: 21 Wie dergelijke dingen bedrijven, zullen het Koninkrijk van God niet beërven.
We zagen reeds dat de werken van het vlees niet handelen over een incidenteel gebeuren, maar over het eindresultaat van het vertrouwen hebben in je eigen mogelijkheden. Datzelfde wordt benadrukt door dit werkwoord ‘bedrijven’. Het draait hier om de praktijk van iemand en niet om een incidentele daad.

Zij zullen het Koninkrijk van God niet beërven.
Paulus spreekt hier over de erfenis (het erfdeel) en niet over de redding.
1 Corinthe 6:9-10 Weten jullie niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet; hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars of rovers, geen van hen zal het Koninkrijk van God beërven.

De redding ligt echt voor de volle 100 % vast in het werk van de Heer. Daar wordt hier niet aan gerommeld. Het gaat hier over het erfdeel. Dat is hier in Galaten en Corinthe het Koninkrijk van God, zoals dat aan het volk Israel beloofd was en via Israel ook tot de heidenen komt. Het is dus het aardse erfdeel zoals het thuishoort binnen het Nieuwe Verbond, waar wij niet toe behoren. In de toekomst zullen veel volkeren tot discipelen van Jezus gedoopt worden.
Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en door hen te leren onderhouden alles wat Ik jullie bevolen heb.

Al die volkeren zullen zich bij het Koninkrijk van God voegen. Maar er zal op aarde nog altijd een plek zijn buiten die bekeerde volkeren. Een plek waar die mensen vertoeven die het Koninkrijk van God niet beërven.
Openbaring 22:15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

Dus, voor deze gelovigen gold dat ze hun redding niet konden kwijtraken. Het feit is heel simpel. Het verzoeningswerk is eens voor altijd tot stand gebracht. Dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. De vergeving van de zonden is eens voor altijd geschonken. Dat kan niet meer ingetrokken worden. Wat zou er bij deze gelovigen uit het Nieuwe Verbond nog mis kunnen gaan?

1 Corinthe 3: 11-15 Een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij gered worden, maar als door vuur heen.
Ook hier ligt de redding vast. Dat fundament ligt er stevig en vast. Vandaar dat hier voor deze gelovigen uit het Nieuwe Verbond de keiharde garantie gegeven wordt dat ze gered zijn. Punt uit!

Maar er komt vuur. Vuur voor de werken. Hout, hooi of stro, dat verbrandt allemaal zodra het in het vuur terecht komt. Je kan veel beter bouwen met goud, zilver of kostbare stenen. Het feit dat dit niet in de hens te krijgen is, maakt dit een even solide zekerheid als het fundament zelf. Paulus wees in de voorgaande verzen er al op dat je op God zelf kan bouwen (verbrandt niet) of op mensen (verbrandt gelijk).
1 Corinthe 3: 5-7 Wat is Apollos? wat is Paulus? Dienaren, door wie jullie tot geloof gekomen zijn, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Daarom, wie plant betekent niks, wie begiet betekent niks, maar God, die de groei geeft.

Eigen werk, in plaats van opzien naar de Heer zelf als onze Bron voor alles. Dat kon er dus mis gaan. Dat kan bij deze gelovigen hun erfdeel in gevaar brengen. Zij zijn gered, maar zij beërven het Koninkrijk van God niet.

Voor een verdere uitwerking wijs ik op de hele reeks over het Koninkrijk van God. Door hier te clicken kom je bij het overzicht. Hier volgen nog twee nadere studies:
Ons Zeker Erfdeel
Ons Of Hun Erfdeel: Heel Verschillend

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende