U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Opsomming: Resultaten Van Het Vlees

Galaten 5: 19-21 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik jullie waarschuw, zoals ik jullie gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Galaten 5: 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn:
Als we dit zo lezen in het Nederlands, dan hebben we de neiging om te denken dat Paulus hier dus het geheel van de werken van het vlees gaat opnoemen. Er is echter iets weggelaten dat de Staten Vertaling wel heeft geprobeerd weer te geven.
Galaten 5: 19 De werken van het vlees nu zijn openbaar; welke zijn:
Achter dezelfde weergave, plaatst de Staten Vertaling dan nog de woorden: ‘Welke zijn’.

Hier heb je een redelijk kort Grieks woordje dat voor een instinker kan zorgen. Dat is het Griekse woordje: ‘atina’. In het Nederlands lijkt ‘welke zijn’ een redelijke weergave, temeer omdat ook de Engelse vertaling uitkomt op ‘Which are’. Dit woordje heeft echter dezelfde waarde als wanneer wij achter zo’n zin plakken: ‘Zoals bijvoorbeeld’.

Paulus gebruikt deze uitdrukking wel vaker en het blijkt dat telkens de vertalers dezelfde moeite ermee hebben. Hier heb je zo’n voorbeeld:
Romeinen 9: 4-5 Zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.

Je ziet opnieuw dat de vertalers van de NBG dit korte Griekse woordje onvertaald hebben gelaten, waardoor we het niet opmerken. De Staten Vertaling heeft het opnieuw door ‘Welker is’ en ‘Welker zijn’ weergegeven. Hier komt die:
Romeinen 9: 4-5 Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.

Echt rekening houden met het feit dat Paulus slechts plukt uit voorbeelden, aangegeven door dit kleine woordje zou een volgende vertaling opleveren:
Romeinen 9: 4-5 Zij zijn Israëlieten, zo is bijvoorbeeld de aanneming tot zonen van hun en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; zo zijn bijvoorbeeld de vaderen van hen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.

Er valt over Israel nog veel en veel meer te zeggen. Dat komt uit dat kleine Griekse woordje naar voren. Zo is er ook veel meer te zeggen over de werken van het vlees. Paulus had niet de bedoeling om een uitputtende lijst van alle mogelijke werken van het vlees hier onder elkaar te plaatsen. Hij geeft slechts een opsomming van het eindresultaat van wat het vlees uitwerkt. En dat is weer leuk voor mij, want ik ben dol op overzichtelijke lijstjes.

Hier volgt het overzicht met de vier soorten:
1. Sensuele Driften
hoererij, onreinheid, losbandigheid,
2. Bijgeloof
afgoderij, toverij,
3. Ontwrichting of verstoring
veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen,
4. Excessen
nijd, dronkenschap, brasserijen

Wat krijgt in de prediking de grootste nadruk? De eerste soort. Welke soort heeft de langste opsomming? De derde. Laat dat nou juist de meest aanvaarde soort van werken van het vlees zijn binnen de christenheid! Natuurlijk noemen we veten, twist, afgunst en uitbarstingen van toorn dan ‘opkomen voor de waarheid van het Woord’. Zelfzucht, tweedracht en partijschappen vullen we dan in als ‘onze gemeente een warm hart toedragen’.

Het laatste kenmerk van dit derde resultaat van het vlees, dat pakken we uitgebreid aan in een apart onderwerp over partijschappen. Onze ‘christelijke’ positieve waardering daarvoor laat ik dus even voor wat het is. Het aparte is dat we als ‘christelijke’ leiders (Bijbels gezien alweer een belachelijk woord) bij veten, twist en uitbarstingen van toorn vrijwel nooit aan de Bijbelse doop denken.

Kinderdoop? Gezinsdoop? Gelovigendoop? Volwassendoop? Doop als onderdeel van wat wij geloven? Doop als voorwaarde voor onze redding? Geen enkele uiterlijke doop? Een geestelijke doop tot in één lichaam? De doop met de Geest? Er zijn al heel wat veten, twisten en uitbarstingen van ‘heilige’ toorn uitgewoed over dit ene kleine onderwerpje alleen al. Vrijwel al de veten, twisten en uitbarstingen eindigen dan ook in iets baptistisch, doopsgezinds, charismatisch of juist iets met een heel pietpeuterig doopfontje.

Zo is ook het avondmaal, de maaltijd des Heren, de broodbreking of de Paasmaaltijd-viering vele en vele malen de oorzaak geweest van veten, twisten en uitbarstingen van ‘heilige’ toorn. Ik heb me echt altijd afgevraagd wat er zo apart gezet (heilig) aan dergelijke woede-uitbarstingen is. Misschien omdat het zoiets kenmerkends onder christenen onderling is?

Met vorige twee voorbeeldjes ben ik nog binnen Bijbelse onderwerpen gebleven. Maar we krijgen het als gelovigen onderling ook voor elkaar om zo te handelen wanneer het bijvoorbeeld om de belijdenisgeschriften gaat, de Dordsche leerregels, de statuten en ga zo maar door. Ook zulke zaken, die niet eens tot de Bijbel behoren, kunnen onze ‘heilige’ toorn opwekken.

Het derde punt van ontwrichting of verstoring blijkt het ‘christelijk’ favoriete eindresultaat van het vlees te zijn. O, broeders en zusters…..
Galaten 5: 16 Wandel door de Geest.
Galaten 5: 25 Laten we door de Geest wandelen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende