U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Niet Langer Wettisch

Galaten 5: 18 Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 23 Tegen zulke mensen is de wet niet.

Nog één studie over deze laatste genade-omarming. Hoe krijgen we het namelijk gerijmd dat als deze gelovigen zich door de Geest laten leiden, dat ze dan niet meer onder de wet zijn? Bij diezelfde gelovigen, namelijk als ze naar de Geest wandelen, wordt nou juist de eis van de wet in hen vervuld.
Romeinen 8:4 De eis van de wet wordt vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Laat ik maar eerst weer het antwoord geven. Gods genade werkt, werkte en zal werken in alle huishoudingen van God. Dat betekent dat genade ook werkte tijdens Gods huishouding van de wet.
Romeinen 4:6 Zoals David de mens gelukkig noemt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken:
Dit gebeurde tijdens de periode van de wet.

Gods genade werkt dus altijd, wet of geen wet. Vandaar dat het ook vanzelfsprekend is dat zolang God nog binnen het Nieuwe Verbond met Israel handelde, die wet ook functioneerde en het vervullen van de eis van de wet zelfs in dat genadepakketje van God thuis hoorde. Er was echter onder het volk Israel iets beroerds binnengeslopen. Dat is in één woord te vangen: Wetticisme!

Misschien is voor jouw gevoel het wetticisme gewoon onlosmakelijk verbonden aan de wet, oftewel de Thora. Ik zei in mijn vorige studie al dat het probleem in Galaten 5: 18 ligt in de woorden: ‘Onder De Wet’. Dat zou je rustig kunnen weergeven met ‘wettisch’. Dan zegt die tekst dus ook: ‘Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet wettisch’.

Wettische mensen zullen de woorden, oftewel het onderwijs (Thora) van God, ook altijd tegen andere mensen gebruiken.
Galaten 5: 23 Tegen zulke mensen is de wet niet.
In de Evangeliën kom je een menigte voorbeelden tegen van Farizeeën en Schriftgeleerden, die Gods onderwijs tegen bepaalde mensen gebruiken. Het feit dat de Heer dat naliet was voor hen zelfs een bewijs dat Hij de beloofde Messias niet kon zijn. Zo werkt dat bij wettische mensen.

Alles zit vast in die speciale uitdrukking ‘Onder de wet’. Mensen die wettisch zijn zullen Gods heerlijke beloften aan Zijn volk Israel ook nooit verstaan, zelfs al maken ze deel uit van dat volk.
Galaten 4:21 Vertel me nou eens, jullie, die onder de wet willen staan, luisteren jullie niet naar de wet?
Nee, wettische mensen luisteren daar niet naar.
Romeinen 9:31 Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.

Mensen die wettisch zijn, die hebben een beroerd gevoel bij de genade, om het niet nog scherper te zeggen. ‘Onder De Wet’ en genade staan dan ook pal tegenover elkaar.
Romeinen 6:14 Jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade.
Romeinen 6:15 Wij zijn niet
onder de wet, maar onder de genade.

God was met Israel getrouwd. Daar was een trouwboekje (De Thora) aan verbonden. Nou wordt er nog wel eens laatdunkend over het huwelijk gesproken als over een gevangenis, maar dat was zeker niet het geval bij Gods relatie met Zijn verbondsvolk Israel. Een situatietekening alsof men in een gevangenis opgesloten zat, was dan ook zeker niet van toepassing op de relatie van God met Israel. Nee, dat was de situatie, waar de wettische mens zichzelf in had opgesloten.
Galaten 3:23 Voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden.

Die wettische wereld is Christus binnengestapt. In dit vorige vers was het geloof van Christus hetgene wat deze wettische mensen uit deze gevangenis bevrijdde. Dat binnenstappen van die wettische wereld om hen te bevrijden, komen we in de volgende verzen tegen.
Galaten 4:4-5 Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.

Ze moesten dus van onder de wet vrijgekocht worden. Dat betekent niet dat Christus kwam om hen vrij te kopen van hun huwelijksrelatie met God, dat met de Thora bezegeld was. Christus kocht hen vrij uit dat wettisch (onder de wet) systeem.

Paulus zelf was in de tijd van dat Nieuwe Verbond één van die gelovigen in wie de Geest werkte, waardoor de eis van de wet in hem vervuld werd. Daar lees je veel getuigenissen van tot aan het eind van Handelingen. Hij was echter geen wettisch gelovige. Maar wanneer hij wettische mensen wilde winnen had hij geen enkele moeite om zich in hun omstandigheden aan te passen.
1 Corinthe 9:20-21 Ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet (hoewel persoonlijk niet onder de wet) om hen, die onder de wet staan, te winnen; hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet (hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus) om hen, die zonder wet zijn, te winnen.

Valt het je ook op? Paulus maakt hier onderscheid tussen Joden en mensen die onder de wet waren. Niet elke Jood was een wettische Jood. Zoals Paulus in andere gedeelten ‘onder de wet’ plaatst tegenover het ‘onder de genade’ staan, noemt Paulus dat hier ‘onder de wet van Christus’ staan. Het is de opgestane Christus, die heerschappij oefent in een nieuw leven. Hoewel Paulus dus niet 'onder de wet' was, was hij ook niet zonder de wet van God. Natuurlijk niet, die werd in hem vervuld.

Helemaal verder in alle Bijbelse uitspraken over wetticisme duiken, dat gaat te ver. Ik kan nog even aantippen dat mensen die ‘onder de wet’ zijn, oftewel: die wettisch zijn, ook werken openbaren. Die werken worden in de Bijbel de ‘werken der wet’ genoemd. Dat zijn dus ook weer wettische daden, daden die je doet omdat het zo hoort, zo moet, je het zo gewend bent. Dat is dus heel iets anders dan de eis van de wet, die vervuld wordt in gelovigen die door de Geest wandelen.

Ik hoop heel erg dat het inmiddels duidelijk is geworden dat wettisch zijn niks met de wet van God te maken heeft. Het heeft met de eigen inspanning van de mens te maken, oftewel: Het vlees. Wat dat betreft is het heel goed mogelijk nu, zonder enige wet, toch zeer wettisch te zijn. Maar dat geldt niet voor jou, die nu heerlijk geniet van Gods genade.
Galaten 5: 18 Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 23 Tegen zulke mensen is de wet niet.


Hier komen nog vier Knipoogjes over wetticisme om op te clicken:
Wetticisme t/o Soevereine Genade
Wettisch Denken t/o Genade Denken
Wetticisme doodt!
Wettisch Isolement

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende