U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Lijden & Hartstochten: Geen Aandacht Waard

Galaten 5: 16-18 Wandel door de Geest. Voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkaar) zodat jullie niet doen wat je maar wenst. Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 24-25 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest het spoor houden.

We weten inmiddels dat we veel beter naar de bron door kunnen zoeken, dan dat we aan de oppervlakte blijven. De vraag is: Waar putten we uit? Uit onszelf, oftewel uit het vlees? Of putten we uit de Geest? Gods Geest die Christus in ons openbaart. Gods Geest die genade openbaart.

Toch zit naast de begeerte ook de hartstocht bij de ‘christenheid’ in de verdachtenbank. Volkomen ten onrechte als we het getuigenis van de Bijbel betreffende dit woord onderzoeken. Op zichzelf zou er al een belletje bij ons moeten gaan rinkelen zodra we het Griekse woord bekijken. ‘Pathema’, wat van ‘Pathos’ is afgeleid.

In ons sympathieke Nederlandse woord ‘Sympathie’ ontdekken we deze ‘Pathos’ al verwerkt. Sympathie voor iemand hebben, betekent heel letterlijk met iemand meelijden. ‘Sym’ is dan ‘tezamen met’. ‘Pathie’ is dan feitelijk onze afleiding van ‘Pathos’, oftewel het ‘lijden’.

Het gaat in Galaten 5: 24 dus over het zwakke vlees met zijn lijden. Kijk, dat hebben zij, die Christus toebehoren, gekruisigd. Dat betekent dat ze er dus geen rekening meer mee houden, oftewel er geen aandacht meer aan besteden.
Romeinen 13:14 Doe de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees,

Er is heel veel lijden in het vlees van veel christenen. Wat blijkt nou? Daar wordt ontiegelijk veel aandacht aan besteed. Er worden hele samenkomsten om dat lijden in het vlees georganiseerd. Nee, men gaat er niet vanuit dat nou juist dat vlees gekruisigd is. Zo aandacht besteden aan dat vlees noemt de Bijbel ‘naar het vlees leven’. Het vlees heeft dan juist alle aandacht. Je begrijpt het wellicht al: Dat zijn gebedsgenezingdiensten.

Deze sprong is natuurlijk weer veel te vlot genomen. Daarom volgen hier alle Bijbelteksten met ditzelfde Griekse woord, dat hier met ‘hartstochten’ vertaald is.

1. ‘Pathema’ = Hartstochten oftewel Lijden
Romeinen 8:18 Ik ben er zeker van, dat het lijden [oftewel: de hartstochten] van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
2 Corinthe 1:5-7 Gelijk
het lijden [oftewel: de hartstochten] van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is jullie tot troost en heil; worden wij getroost, het is jullie tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden [oftewel: dezelfde hartstochten] , dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor jullie is wel gegrond, want wij weten, dat jullie evenzeer aan de vertroosting deel hebben als aan het lijden [oftewel: de hartstochten].
Filippi 3:10 Dit alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden [oftewel: Zijn hartstochten],
Colosse 1:24 Nu ben ik blij om
mijn lijden [oftewel: mijn hartstochten] voor jullie.
2 Timotheus 3:11 vervolgingen en
lijden [oftewel: hartstochten], zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Ikonium en te Lystra.
Hebreeën 2:9 Wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege
het lijden [oftewel: de hartstochten] van de dood,
Hebreeën 2:10 Het voegde Hem, …, dat Hij, …., de Leidsman van hun redding door
lijden [oftewel: hartstochten] heen zou volmaken.
Hebreeën 10:32 Herinneren jullie je die tijd van vroeger nog, toen jullie, na verlicht te zijn, zo veel
lijden [oftewel: hartstochten] doorworsteld hebben,
1 Petrus 1:11 terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van
al het lijden [oftewel: al die hartstochten], dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna.
1 Petrus 4:13 verblijd je naarmate je deel hebt aan
het lijden [oftewel: de hartstochten] van Christus,
1 Petrus 5:1 Getuige van
het lijden [oftewel: de hartstochten] van Christus,
1 Petrus 5:9 Wetende, dat aan jullie broederschap in de wereld
hetzelfde lijden [oftewel: dezelfde hartstochten] wordt toegemeten.

2. ‘Pathema’ = Hartstochten oftewel Lijden
Romeinen 7:5 Toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten [oftewel: het zondige lijden], die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen;
Galaten 5:24 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met
zijn hartstochten [oftewel: zijn lijden] en begeerten gekruisigd.

Ik heb heel bewust geen enkele Bijbeltekst met ditzelfde Griekse woord overgeslagen. De hartstochten van het vlees tonen inderdaad het zwakke vlees in al zijn zwakte. Het lijden van datzelfde vlees toont dat echter ook. Evenzo tekenen de hartstochten van het lichaam het zwakke lichaam in al zijn zwakte. Het lijden van datzelfde lichaam toont dat echter ook.

In de opstanding zal ons lichaam verheerlijkt worden.
Romeinen 8:18 Ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
1 Corinthe 15:43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.
Colosse 3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen jullie ook met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Sleutelen aan het vlees of sleutelen aan het lichaam, het beëindigt geen hartstochten en het beëindigt geen lijden. Maar….
Galaten 5:24 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten [oftewel: zijn lijden] en begeerten gekruisigd.

We wijden dus verder geen zorg meer aan het vlees.
Romeinen 13:14 Wijdt geen zorg aan het vlees,
We mogen (ondanks hartstochten en lijden) heerlijk genieten van Gods overvloeiende rijkdom van genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende